Dato: 6. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Cassel den 6 September 1857.

Min kjre ssterlige Veninde!

I Dag for 38 Aar siden kom jeg som et fattigt Barn til Kjbenhavn, i Dag kommer jeg fra Weimar3443 her til Staden, Cassel, netop den By min gamle Farmoder3444 talte om og sagde at der var hendes Bedstemoder engang en fornem Dame, men lb ud af Landet med en Comediantspiller og fra den Tid vilde ikke hendes Slgt kjendes ved hende, maaskee, de dog nu vilde kjendes ved Een af hendes Afkom; Den Tanke opfylder mig just nu i det jeg sidder her i denne kjedelige By. Deres Brev, det andet til Weimar, fik jeg iaftes da jeg der gik til den sidste Festaften i Theatret til en Consert af Liszt,3445 tak hjertelig Tak for det sjlfulde rige Brev; jeg lste det om igjen i Theatret da jeg ellers var reent forkommet ved den Musik jeg fik, det var Altsammen af Liszt, jeg kunde aldeles ikke flge med i det Vildskab, denne som jeg synes tankelse Tonedigtning, eengang slog man med Bkner, jeg troede at en Talerken faldt ned, men Publicum var henrykt og der regnede Krandse! Det er en lierlig Verden! Siden jeg forlod Maxen har jeg ikke vret ganske vel og ieblikkelig er jeg forkjlet saa jeg neppe kan tale, det har jeg igjen iaar fra Festlighederne i Weimar den Varme og den Trk, ja de to kunne slaae mig ihjel, dog er jeg glad ved Besget i Weimar, det var festlige Dage; jeg har i et Brev til Bille givet disse i Program, det kommer vist i Dagbladet,3446 der kan De lse det; om mig staaer ikke et Ord og saa vil jeg altsaa til Dem kun tale om mig og om hvor magels trofast og kjrlig den regjerende Storhertug altid viser sig mod mig, hele hans Familie er mig saa god, jeg bliver virkelig betragtet som hrte jeg med der til Huset. Storhertugen3447 trykkede mig i sine Arme kyssede mig paa begge Kinder da jeg kom og da jeg forlod ham, og ved alle Festlighederne hvor vi mdtes og han gik om og talte til hver isr, rakte han altid mig Haanden naar vi mdtes; det er saa lidt vil De maaske sige, men jeg gjentager det er saa meget hos en i strng Etiquette opdraget Frste. Imorges sad jeg endnu hos ham, han vilde have mig med til Wartburg hvorhen han gik med Pckler-Moskau,3448 men jeg sagde jeg vilde heller hjem og naar jeg kom til Tydskland igjen var jeg jo af Commandanten,3449 paa Waltburg indbudt at blive deroppe et Par Dage, vre Gjest, hvor Luther har vret det. Hvilken Modstning, jeg fler det godt, men er dog glad. Jeg fik imorges i Slv og i Bronze Festmedalien for Carl Augusts hundrede Aar.3450 - Schillers Familie har jeg gjort Bekjendtskab med og de have indbudt mig til deres Gods, de sige Alle at jeg saa mrkvrdig ligner Schiller og jeg kan ikke ngte at da Slret faldt for Schiller-Gthe Gruppen, De veed at begge Digterne staae paa eet Fodstykke, blev jeg ganske forbauset over Ligheden med Schillers og min Buste. Det er et fortrffeligt Arbeide af Rietschel,3451 jeg har gjort hans Bekjendtskab her, han synes en Natur, som Bissen. De tre dramatiske Notabiliteter Emil Devrient,3452 Davison og Frken Seebach virkede med, ved Festforestillingerne, de kom mig alle tre saa jublende imde, ja det komme alle de her samlede tydske Digtere, srlig Auerbach, den udmrkede Forfatter af Dorfgeschichten; ved Hoffet var de jo Alle magelse opmrksomme mod mig og - ja det tr jeg kun sige Dem, paa Jernbanen, det er hndet i Dag, det er hndet paa Farten tidligere naar de hre at jeg er dansk og der der tales om Thorvaldsen, rsted, ehlenschlger og jeg siger bedrvet, de ere dde, siger man Andersen lever dog endnu!3453 - jeg fler mig saa lille bitte derved, troer nsten det er en forfngelig Drm, min Gud, kan jeg nvnes med de tre? - Ved Festlighederne var Fru Goethe3454) og begge Snnerne Wolff og Walther, Fru Goethe skrev mig et smukt Brev til og takkede for Sein oder nicht sein, hvad jeg deri har skrevet over Faust har gldet hende.3455 Det var ellers underligt at see ved Taffelet, den unge Goethe var opvartende Kammerherre,3456 han ste Suppen op for os. Jeg tnkte paa William,3457 men siig det ikke! dog Deres Sster og Mathilde rsted maa nok hre det. Storhertugens to Sstre,3458 Prindsesse Carl og Prindsessen af Preusen have ogsaa vret her alle Dagene, jeg talte med dem flere Gange, ligesom med den unge nederlandske Prindsesse;3459 ganske mrkeligt kjende de til mine Skrifter, og De vil forstaae naar saaledes alle de hie Herskaber komme mig saa hjerteligt imde er den hele Hof-Cirkel ogsaa elskvrdig - men jeg kan da ikke lade vre at tnke paa den danske Hr Pedersen, lige fra hisalig Maanedsskrift for Litteratur,3460 til slle Pedersen i Fdrelandets Spalter, saae de det, de vilde vist tale mildere end de have det, just ved Hofglandsen tnker jeg paa disse Mennesker, de komme mig ikke i Tanke naar en Dickens en Humboldt,3461) Liebig,3462 eller Carl Alexander trykke mig Haanden i kjrligt Forstaaen. Jeg er vist ikke Gud taknemlig nok, i det jeg lader mig afficere af det Smaa, men jeg troer det ligger i min under trange Kaar frste Fremtrden; mit eget Liv er mig det meest forunderlige Eventyr.

Dette nste Blad begynder jeg paa i Gttingen hvorhen jeg kom igaar3463 og gik strax tilsengs, jeg er meget forkjlet, har en voldsom Hovedpine, dog haaber jeg endnu i Dag at naae Hanover hvorfra jeg da sender dette Brev afsted; det var min Hensigt i Dag at skrive et Brev endnu og lgge det herinden i, et Brev til Mathilde rsted, men jeg kan ikke, mit Hoved er som et Vrksted, jeg fler mig mat, men De vil meddele hende og hendes Moder hvorledes jeg har det; sige at jeg stadigt ventede paa at hre naar de kom til Kjbenhavn, da vilde jeg skrive, frst nu paa Hjemreisen hrer jeg om deres Hjemfart, de ere saa tidt og inderligt i min Tanke, jeg lnges ret efter at see og tale med dem. Jeg havde tnkt at naae Kjbenhavn nste Sndag3464 eller Mandag, men det skeer neppe, saaledes som jeg fler mig bliver det mindre Farter, jeg tager ogsaa en Dag eller to, vil Gud, til Basns eller Sor. Hils kjrligt Deres Sster, Svoger og Enhver som venligt husker

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Gttingen 8 Sept. 1857.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus