Dato: 2. juli 1834
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d: 2 Juli [1834]

Tak for Deres sidste lille Brev gode Andersen, for Deres broderlige Hengivenhed og Deeltagelse, som jeg stter megen Priis paa, for Deres rlige, og klare Udviklen af det, der har lagt som en Steen paa mit Bryst, men som jeg hverken har kunnet give Ord eller Stemme! Jeg erkjnder fuldkommen Sandheden af Alt hvad De har sagt! De henviser mig til mit Hjertes Mod, og jeg som maaskee er et af de meest modlse Vsner, naar det kommer an paa, at vlge noget som kan vre afgjrende for min Fremtid, og hvortil min Flelse ikke udelukkende hendrager mig, jeg har den som jeg troer ikke indbildte Tillid til mig selv, at jeg med temmelig Kraft kan, og vil kunne finde mig i Alt hvad jeg anseer for Uungaaeligt, og som jeg har den Beroligelse ikke selv at have indledt mig i. Det er imidlertid ikke saa vidt, at jeg kan snde Dem et Exemplar af hvad tr jeg kalde det? mine Smaadigte, da jeg har brugt alle ubestemte Menneskers Tilflugt c: sgt Opsttelse i det Haab, at det saaledes for det Frste kunde gaae hen, og da Fader og Bedstemor just i denne Tid have havt en vigtig Ting den Sidstes Levevei angaaende, at betnke, saa staaer Alt for mig endnu ved det Gamle. Fader lste Deres Brev til mig, og fandt det saa sandt og godt skrevet, han er altsaa af samme Mening som De og dog! Det er ubegribeligt, men jeg har alt talt for meget, om hvad jeg ikke oftere vilde berre; kun een Ting maa jeg dog endnu sige Dem c: at De har lst 5 Smaadigte jeg har skrevet, var De her skulle jeg sige Dem naar, og hvor; naar De igien kommer til Kjbh. vil jeg hvis De tillader det sende Dem et Par naar der engang gives Leilighed dertil, da jeg jo bedst kan hste Fordeel af Deres Dom, ved at indhnte den over utrykte Ting. Hvor De dog har det behageligt i Udlandet, og hvor Frken Wulff kan sagtens! Kunde jeg blot engang faae Donau at see, eller ved Rihnen hre de kjre tydske Toner, saa vilde jeg vre over al Maade lykkelig; men mens vi tale om Toner, jeg hrte for kort siden ret en nydelig Melodi til Deres Digt: "lille Viggo", den er komponeret af en Hertz (ikke Deres ny Ven Gjengangeren) men en Doctor i Kallundborg186 , jeg faaer Melodien, den skal vi synge til Sommer naar De kommer herover, thi med Vaaren maae De ikke komme, saa er Bedstemoer endnu i Odense, og Opholdet her, vil ikke convenere Dem, hun tager aldrig fr i Juni til Tolderlund, og i Juli komme Sstrene hjem i Ferierne, saa er det dog muntrere her. Hvor De vil faae meget at fortlle os, jeg vilde ret glde mig ved Tanken om at hre det, hvis der ikke var saa lnge til, jeg bliver hver Vinter svagere, og svagere, isr virker Foraarskulden meget skadeligt paa mig, saa jeg aldrig hnger ved nogen Glde der ligger et Foraar imellem. Jeg gad vide hvilken af de 3 Wienske Digtere hvis Bekjendtskab De har gjort vil interessere, eller rettere behage Dem meest, jeg tnker Castelli, derimod vil De vist indgyde Deinhardstein meest Intresse ! De siger De bliver forvndt og fordrvet i Udlandet, her raabe Herrene altid paa, at Damerne fordrve Dem, isr Frken Wulff! De siger ogsaa, at der i Danmark venter Dem flere Grader Kulde; men husk paa hvor foranderligt vort Klima er, jeg tnker at Efteraaret bringer Varme, velgjrende Dage, alligevel er det ikke behageligt, at vre fdt under en saa ustadig Himmel, hvis De NB ikke af Kjrlighed til den italienske gjr vor lidt Uret, Deres smukke Digt beviser noksom hvor strk Fortryllelsen er. Jeg har mange Hilsener til Dem fra Forldre og Sstre. Fra Schleppegrell skulde jeg sige Dem en heel Deel smukke Ting, naar jeg blodt kunde huske dem, hun vilde selv have skrevet Dem et Par Linier til, for at takke Dem for Blomsten fra Virgils Grav, som De jo vil bringe hende; men osv osv

Jeg har i denne Tid en stoer Glde da min kjre Lise Galskjtt (forrige Frken Heide) 187er her i Byen med sin lille Datter, medens hendes Mand reiser udenlands, han er for jeblikket ved Rihnen. Lev vel gode A[ndersen] og endnu engang ret hjertelig Tak for Deres Brev min kjre, broderlige Ven, vr altid som i det sand og velvillig mod Deres Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost