Dato: 2. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 2den October 1856 [Aarstallet tilfjet med Blyant]

Kjre Fru Scavenius! Siden jeg skrev sidst, eller rettere siden jeg modtog deres hjertelige Brev, har jeg vre temmelig lidende, det er en Jobsiade at tale derom, jeg har prvet nogle af de samme Smerter som denne besjungne Mand og var endnu meget forpiint da Deres Naades Ftter, Grev Moltke Huidtfeld, nyligt gldede mig med et Besg. Jeg bad ham bringe min inderligste Hilsen til det kjre Basns og sagde at jeg snart skrev, dette er frst blevet i Dag; jeg er for ieblikket vel, kun temmelig nerveus og da Romanen jeg opfyldes af endnu tidt ligesom overvlder mig, saa er det just ikke Veien til at vinde Krfter. Jeg er nu snart mod Slutningen af aanden Deel, og dersom jeg vedvarende fler, som nu, samme Kraft til at skrive, er den hele Bog maaskee frdig ind i Januar. - Jeg glder mig til at meddele dem det skrevne! tidt naar Solen skinner varmt ind i min Stue, troer jeg at nu er det den rette Sommertid og fler Trang til at sge paa Jernbanen og i en Hast at aaflgge et kort Besg. Dette bliver nu - vil Gud - ved Juletid. - Da haaber jeg ogsaa at see dem ovre paa Holsteinborg, hvor det nok endnu gaaer langsomt fremad med den unge Grevinde, hendes Moder traf jeg, med Svigerinde, og fru Roberedo forleden Dag hos Jerichaus; fru Zahrtmann var saa venlig at byde mgi ud til sig paa sit Landsted for i Ro at nyde et Par Solsins Dage af Eftersomemren, men jeg kommer dog neppe derud, jeg vil nu vente med Landet til "de hvide Bier" svrme og Julestjernen skinner. Frken Ltzau har deres Naade nok endnu ude hos Dem, hils hende ret hjerteligt fra mig. Ligesom ogsaa Frken Schumacher. - Nyt er her ikke noget at mlde, uden hvad Bladene daglig bringer dem. Ved Theatret skal, for Madam Rosenkildes Skyld, et Par ldre Operaer frem, saaledes "Fra-Diavolo", og "Muurmesteren". Muncks Drama: Salomon de Caus kommer paa Scenen, Hedt skal have Hovedrollen. Schackspears "Sommernatsdrm" er ogsaaa sat paa Repertoiret og af italienske Operaer Luzia di Lammermoor. Musik-Foreningen har for to Maaneder engageret Fru Clara Schmann, Pjanistinden, hun skal spille i een stor eg et Par smaa Concerter. -

Min lille Ven Otto haaber jeg lever vel, lser, klipper og tegner, sidder stundom i bletret med den lille Hnsepige, hvis Billede af Fru Jerichau nu er fuldfrt, maaske gjr det Reise med til Paris i Januar. Hils den kjre lille Ven fra mig og bed Luzia ogsaa at have mig venlig i Erindring, som jeg tnker paa hende og alle kjre der paa Basns gjr det saa hjemlig og godt. - Siig til deres Broder min Tak for den Deeltagelse han har udtalt ved at lse: "mit Livs Eventyr"; naar jeg hrer at han og hans Frue komme herind til Byen, tillader jeg mig at aflgge dem et Besg. - Det lille Stykke: en Perlesnor, som jeg skrev til "Folkekalenderen" er der nu gjort flere nysselige Billeder til, isr synes jeeg godt om et med Hellig Anders's Kors. Med Sigersted var Maleren eller Tegneren i Forlegenhed, thi her var ikke at finde noget synligt Spor om Hagbarth og Signe, men nu er det afhjulpet ved, at istedetfor et Billede kommer i formindsket Maalestok et lille Kort, efter et meget gammelt, hvor alle Steder fra hiin Oltid fremhves - hvor Signes Buur laae, hvor Hagbarths Hi fandtes, saaledes at man fra selve Jernbanen kan orientere sig. - Gid denne lille Brevdue finde dem Alle glade og vel og smukt og godt bringe mig Minde, som jeg saa gerne nsker det. Deres Naades taknemlig

hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus