Dato: 27. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

298. Til Jonas Collin. Sorø den 27 Mai 1856

Min kjære faderlige Ven!

for et Øieblik siden fikjeg Deres hjertelige Brev og jeg skriver strax at dette mit Skrevne, kan gaae ind med andet Banetog og saaledes maaskee endnu naae Dem i Dag; vedlagte Brev til Eduard, ønskede jeg han fik snarest før sin Afreise til Holsten, jeg sender det ikke directe til ham, da han maaskee alt er afsted og jeg vil da ikke have at det skulde sendes efter ham, det var til ingen Nytte; men er han, som jeg haaber, i Byen, var det deiligt at det kom der i hans Hænder. ­

- I aftes Klokken 8te kom jeg her til Sorø og blev som altidl1j erteligt mod- 5 taget af Ingemann og hans Kone. Imorgen er det hans Fødselsdag, det er første Gang jeg er hos ham ved den Leilighed; der ventes Overhof­mesterinden, som har skrevet at hun den Dag kommer at besøge ham. ­De kan ikke tro hvor velsignet og godt der var paa det rige Holsteinborg, baade den unge og den gamle Grevinde var saa elskværdige, Børnene rare og gode, Greven selv, som jeg kun saae to Søndage, viiste mig saa megen Velvillie og Opmærksomhed og man har bedet mig saa smukt oftere at søge ud til dette ny Hjem. Efter at have levet 10 Dage her og 4 paa Basnæs, hvor begge Steder var saa fredeligt og hyggeligt, var det mig altfor svært at styre til Nysøe, især da jeg der ikke havde Udsigt til ofte at see Jonna og Børnene, da hun jo slet ikke tager ud i denne Tid. -

Den gamle Grevinde Holstein blev jeg meget bekjendt med og fandt saa Meget i hendes Personlighed der tiltalte mig, dertil har hun ogsaa flere Interesser. - Den nye Psalmebog kom just medens jeg var derude, den synes mig saa smuk righoldig at jeg vil eie den. Ingemanns nye Bog Guldæblet har jeg læst det Halve af med megen Interesse, det er mærke­lig hvor ungdommelig han er deri! ­

Det var Brev fra Storhertugen af Weimar De sendte mig, jeg hav[d]e i Aar og Dag ikke skrevet ham til før forleden fra Basnæs og strax fik jeg et langt hjerteligt Brev, han er virkelig en trofast Ven! - han bad mig om at indrette min Reise saaledes at jeg den 25 Juni, hans Fødselsdag, kunde være hos ham i Weimar, det krydser lidt mine Planer, men jeg maa tænke derover.

Vil Gud kommer jeg paa Søndag til Kjøbenhavn og glæder mig usigeligt til at see Dem og alle de kjære Venner! Hils Fru Drevsen, Louise Lind, Theodor, de tre Sønner oven paa, Gottlieb Collins, og Alle, Alle!, Deres sønligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Er Fru Clasen endnu i Byen, da bringe hende min Hilsen! - Dr::Saxdorf kom igaar morges fra Kjøbenhavn til Holsteinborg for at see til den unge Grevinde, reiste med mig samme Dag til Sorø og var om Af te­nen i Kjøbenhavn, det var 27 Miil og dog blev han 5½ Time paa Holstein­borg, alt i een Dag, det Gode udretter Jernbanen her.

Ingemann beder mig særdeles at hilse Dem!

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus