Dato: 5. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

277. Til E. Collin.

Basns den 5 Mai 1856.

Kjre Ven!

Jernbanen herud var meget fortrffelig, Klokken 7 forlod jeg Kjbenhavn og et Qvarteer omtrent efter 9, var jeg i Slagelse, hvor Vognen til Basns ventede paa mig, men det var hunde koldt, Sneen fygede og laae tilsidst fodhi; kun et enkelt Bgetr havde lidt grnne Grene, det var ganske Vinter da jeg kom og er siden ikke stort skredet frem med Foraar; jeg har Ild i Kakkelovnen, Regnen skyller daglig ned, men fra mit Vindue er en smuk Udsigt over store Belt lige til Langeland og daglig seer jeg Dampskibene fra Kjbenhavn til Flensborg. Bibliotheket, der staaer til min Raadighed, har mange gode Bger, Fru Scavenius er en meget opmrksom Vertinde, Alt er hyggeligt og godt, men een Plage har jeg dog,–det er et Bygkorn paa venstre ie der brnder og trkker saa at jeg i Dag maa sidde med Omslag, og hjlpe mig med det hiere ie i det jeg skriver; igaar Middags vare vi ude, det gjorde ikke iet godt, vi vare paa Borreby hos Carstensjolds, Fruen kjender De, det er en Datter af Etatsraad Olsen og var Enke efter Sofficeren Hansen; det er en prgtig gammel Gaard, med Taarne og Grave, men temmelig forfalden. Fru Scavenius reiser til Ems sidst i nste Uge, jeg bliver altsaa til Torsdag den 15de, men tager neppe til Nyse, jeg troer ikke det gaaer, og faaer jeg ikke fra Baronessen en srdeles indtrngende Skrivelse, som jeg ikke venter, da kan jeg nok lade vre, jeg gaaer da til Holsteinborg eller Sor, derom skal De faae nrmere at vide; til Kjbenhavn er det saaledes Rimelighed for at jeg kommer mellem den 20 og den 30, der bliver jeg kun nogle Dage og flyver saa med Damp over Stetin til Dresden for at vre en Maanedstid hos Serres og skrive paa Romanen, den jeg herude allerede har skrevet et heelt Capittel nyt og frdigt; kom jeg nu til Kjbenhavn medens De var i Altona, da indtraf, hvad jeg sagde Dem fr vi skiltes364, jeg maatte da et Sted kunne hve Penge, og da jeg vil blive ude et Par Maaneder maa jeg have 3oo Rdlr, som jeg beder Dem at tage deels af hvad De maaskee endnu lst har i Behold til mig og Resten af Sparekassen. Vil De efter at have faaet dette Brev vre saa venlig365 at ordne dette og give Pengene til Deres Kone, eller om hun hellere seer det, da til Deres Fader, saa har jeg Alt i Orden til hvad Tid jeg kommer og det er bedst!–Tr jeg nu i det jeg er ifrd med at gjre Dem Besvr tilfie endnu een! Jeg fik nemlig, fr jeg tog fra Byen et Brev fra Mosenthal, det jeg gjerne vilde give ham et Svar paa, jeg har lavet samme ganske kort; er De ikke saa kjrlig i et Qvarteer, De tr give der til, at stte mig det samme i tydsk Stiil og da, fr De forlader Byen sende mig samme, maaskee til Pindsen, saa faaer jeg ved samme Leilighed her ude paa Basns, hvor Brevene sendes per Skjelskjr, ogsaa at vide at De har ordnet hvad jeg ovenfor bad om, og hrer naar De reiser og kommer tilbage, ligesom ogsaa hvorledes Alt staaer til i Dronningenstvergade.

Dette Brev kommer ikke afsted fr imorgen den 6te, da Posten allerede er gaaet366, men jeg tnker det samme Dag kommer til Kjbenhavn. Lev frisk og vel! de hjerteligste Hilsener til alle Kjre!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost