Dato: 22. december 1855
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

den 22 De 1855

Kjære Andersen!

Jeg kan ikke lade Aaret gaae hen uden at sige Dem et Par venlige Ord, uden at ønske Dem et rigtigt godt kommende Aar! gid det maae glide tilfreds hen for Dem! Jeg mindes de mange muntre Juleaftener De med Deres sprudlende Munterhed og Livlighed forherligede.

Den næsten barnlige Overgivenhed De dengang havde, kan jo umulig nu være der, dog Deres Digteraand ældes jo aldrig og altid vil De være en Opmuntring for hver Kreds De glæder med Deres friske Lune.

d: 23 Dec

Længere seer De nok jeg ikke kom igaar. Jeg skrev med latine Bogstaver fordi jeg troer mine danske nesten ere utydelige, ogsaa har jeg begyndt at legge dem af, da jeg afskyer den Nation vi have dem tilfælleds med. Dog Vanen, Menneskets Herre, gjør at jeg skriver hurtigere med disse og altsaa ere de lettere til Tankens Udtalelser.

Hvad jeg takker og stedse takker Dem for [er] alle de yndige sandt føelte Hjertesuk De har givet Verden. Naar jeg vil glæde og opbygge hvem der kommer til mig, saa tager jeg et Par smaae Stykker frem af Deres uefterlignelige Eventyr, Billedbog uden Billeder eller Historier, og jeg har da den Overbevisning at jeg har glædet mine Gjæster paa en værdig Maade.

Andersen, Andersen! skjønner De ogsaa nok paa den Gave den gode Gud har givet Dem? Livets Opgave er jo, at leve et tilfreds Liv ved at opfylde sine Pligter, disse gaae jo ud paa vor Egen Dannelse paa Aand Hjerte og paa, af Taknemmelighed mod Gud, at danne og glæde vore Medmennesker. Den der er givet saadanne Gaver som De har faaet, bliver det en Trang at {at}opfylde de paalagte Pligter og Følelsen at De gjør det tilgavns maa opfylde Dem med tilfreds Glæde og forjage Erindringen om de Krænkelser De har lidt, men Gud skee Lov ikke mere lider. Skjøn nu paa alt dette Gode og vær saa lykkelig i kommende Aaringer som det ønskes Dem af Deres moderlige Veninde

Signe Læssøe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter