Dato: 1. november 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den l November 1854

Kjre Ven!

For en Time siden fik jeg Deres Brev, som jeg da strax gik til Hr Reitzel med og efter at have talt med ham stter jeg mig her ieblikkelig til at skrive dette Epistel. Det er mig piinligt at vre det drivende Mellemled, og jeg maa igjen vre " drivende", men jeg lgger de bldeste Ord imellem, og veed jo, at De venligt og forstaaende hrer mig. - Deres Forslag at Reitzel kunde i to Afdelinger udgive de illustrerede Historier og saaledes sikkert faae dog eet Hefte ud til Julen, kan han ikke gaae ind paa og jeg er aldeles enig med ham heri, efter vore Forhold og som Alt stiller sig, maa de illustrerede: "Historier" ikke komme stykkeviis. - Da Hr: Kretzschmer lover at gjre hvad der er mueligt, saa har Hr Reitzel endnu Haab, nemlig ved Deres srdeles Ansporen, at bringe det til at endnu til Julen Bogen kan komme ud; allerede i denne Uge har Hr Reitzel ladet begynde at stte "Historier", saa at strax naar Billederne haves disse kunne skydes ind og hvert Ark blive frdigt, men for at der kunde lses Correctur, var det ndvendigt at Billederne til de frste Ark kom frst. Jeg gav Dem i mit forrige Brev niagtig Opskrift om Ordenen de stilledes i og De vil erindre at til de frste Ark hrer:

Aarets Historie

Verdens deiligste Rose

Et Billed fra Castelsvolden.

Paa den yderste Dag.

Det er ganske vist.

Svanereden.

Et godt Humeur.

Hjertesorg

Alt paa sin rette Plads

Nissen hos Spekhkeren

Om Aartusinder.

Under Piletret

osv osv.

Disse var det altsaa om at gjre at Hr Kretschmer besrgede i Ordenen snarest; saa kunde der tages fat. Reitzels yderste Termin med den sidste Rest er til Fredag den 8 December, een eneste Dag senere da kan Bogen ikke komme ud til Juul. - Driv, knib, ryk, ryst, tal nydeligt osv med Hr Kretzschmer og see selv ogsaa at bringe Bogen istand paa Tydsk. - De fire Historier af "I Sverrig", finder jeg meget rimeligt at de optages i den tydske illustrerede Udgave, da De alt har disse med i den tidligere Udgave af Historier, men jeg maa tilfie og gjentage, hvad jeg alt har skrevet fr til Dem, at tager De disse fire Historier, da maa De ogsaa tage de to Historier af Bazaren "Metalsvinet" - og "Venskabspagten", disse ere komplette Historier; en Rose ved Homers Grav, der ogsaa findes i Bazaren og "Marionetspilleren" der staaer i "I Sverrig", havde vistnok samme Ret som de foregaaende.

Hvad Manuskript angaaer, lader De mig vide at De mangler: "Et Blad fra Himlen", men samme findes jo i tre Udgaver trykt hos Dem og senest i "Andersens gesammelte Mrchen und Historien nebst Bilderbuch"; behag der at see i Registret. Den gamle Gravsteen har jeg selv givet en Afskrift af og det paa Tydsk, godt oversat, vil De foruden samme maaskee have ogsaa en dansk? "Den sidste Perle" har jeg ogsaa gjennem Hr Pedersen sendt Dem; men vil her igjen lade flge en ny Afskrift. - "De to Jomfruer" faaer De fra Hr Delbanco, sendt i Krydsbaand, jeg har i dette ieblik overdraget ham Besrgelsen. - Er det Hele saa i Orden? De har altsaa "Ib og lille Christine"? De har "Klods Hans". - Historien: "Den gamle Jomfru", er den samme som "fra Vartou Vindue". - Er der Noget der skal sttes ret i Flugt med Pedersen, saa lad mig vre den purrende. Hr Kretzschmer har jo saaledes nu hele fire Uger at ende Tegningerne i og jeg kan ikke tnke mig andet end at han med Flid og Villie maa kunde skaffe det Forlangte, det vil sige det Hele istand!, men han maa purres! Lad mig endelig vide ved et Par Ord om nu - med Hensyn til den Tydske Udgave - Alt fra min Side er istand? De har jo Indholds Listen og det med den Orden i Rkken jeg nskede Historierne traadte op. - Pedersen bad om nogle Klodse endnu, jeg fremsatte i mit forrige Brev Alt hvad han nskede besvaret, da De til mig i Dag ikke har berrt dette, formoder jeg at De har directe skrevet Pedersen til. - Nu lev hjertelig vel! og bevar venlig i Tanke Deres inderlig

hengivne

H. C. Andersen.

E.S

Endnu et Ord; i den danske Udgave af mine samlede Skrifter der hver anden Maaned udkommer, skal de samtlige Historier flge i det Bind der kommer i Februar6, saa at De seer, at selvom den Fortrd indtraf at den illustrerede Historie-Udgave, ved at Hr Kretschmer ikke blev frdig i December, standsedes ved Juletid maatte han dog ufortrden vedblive, da ellers de samtlige Historier kom i de samlede Vrker, fr de illustrerede viiste sig og de mange ny der, da ikke vare ny! - Men det gaaer vel nok til Juul!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus