Dato: 20. oktober 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 20 October 1854

Kjre Ven!

Tak for Deres Brev, det var herligt at jeg fik det og deraf kunde see hvorledes det stod til med Udgivelsen af de illustrerede Historier. Jeg skrev strax til Lieutenant Pedersen og fra ham fik jeg i Dag, for nogle Timer siden, et Brev der stiller Alt i det Klare og som jeg her vil give Dem det vigtigste af. - Han haaber at alle Tegninger han har sendt Dem ere rigtigt indtrufne, Listen paa disse er:

SmaaStore
Hjertesorg 2
Alt paa sin rette Plads1 1
Nissen hos Spekhkeren2
Om Aartusinder2
Under Piletret22
Aarets Historie 2
Verdens deiligste Rose 2
Billed fra Castelsvolden2
Paa den yderste Dag2
Det er ganske vist2
Svanereden 2
Et godt Humeur2
Fem fra en rteblg2
Hun duede ikke1
To Jomfruer2
Fra et Vindue i Vartou 2
Et Blad fra Himlen 2
Den sidste Perle2
Der er Forskjel 2
Ib og lille Christine 22
Den gamle Ligsteen2

Disse har De altsaa faaet, skriver han, siig mig om det er saa. Dernst vedbliver han, som De vil bemrke Dem:

At han til "Alt paa sin rette Plads" har een lille frdig, men mangler een stor. Til "Under Piletret" mangler een stor. "Hun duede ikke": mangler een lille; dernst til at stte foran paa Hftet een frdig og bag paa een (manglende). Til Titelbladet mangler een stor. Dette er altsaa det endnu bestemt Manglende.

Han skriver dernst at til "Aarets Historie" burde der egentligt et Par smaa trykkes ind i Texten eller et Par store, men han veed ikke om De vil tillade det frste og til det sidste mangler ham Klodse. At han har givet sig saa god Tid undskylder han med at De havde lovet at sende ham Aftryk af Trsnittene, efterhaanden som de bleve frdige for at han kunde rette smaa Feil, han fik saaledes ogsaa een Gang 12 a 14 Stykker, men siden aldrig noget, uagtet han sendte Tegninger til Dem og gjentog Bnnen om at faae Aftryk, da disse ikke kom, troede han det ikke ilede, at Bogen ikke skulde ud iaar o s v. - Nu lover han imidlertid at hvad han her har opgivet som "Manglende" skal han gjre sit Bedste til at skaffe frdigt i Lbet af 8 Dage, men beder mig srdeles om saa hurtigt mueligt at skaffe ham at vide fra Dem om han maa tegne et Par Smaa til Aarets Historie, der kunne trykkes ind i Texten eller om De vil have disse, store da strax at sende ham Klodsene.

Han tilfier at de Historier De i Brevet til mig, nvner som ikke indtrufne i Manuskript, ere af ham sendt til Dem med Hr Delbanco. For at nu ogsaa dette kan strax komme i det Klare, vil jeg tillade mig at opskrive dem i den Orden jeg helst nskede Historierne fulgte i den tydske, (som i den danske Udgave) vil De efter denne Opskriv[t] strax lade mig vide om der er noget Manuskript blevet borte at det kan sendes Dem med den frste Post efter at jeg hrer fra Dem.

Historier

Aarets Historie.

Verdens deiligste Rose.

Et Billede fra Castelsvolden.

Paa den yderste Dag.

Det er ganske vist. Svanereden.

Et godt Humeur. Hjertesorg.

" Alt paa sin rette Plads!"

Om Aartusinder.

Under Piletret.

Der er Forskjel.

Fem fra en rteblg.

Den sidste Perle.

Et Blad fra Himlen.

Den gamle Gravsteen.

Klods Hans.

Fra et Vindue i Vartou.

Ib og lille Christine.

Hun duede ikke.

To Jomfruer.

I den Opskrift De sendte mig staae de i Deres tydske Udgave optagne Historier fra "I Sverrig", disse nvner Lieutenant Pedersen slet ikke; veed han Beskeed herom? Jeg troer nu at Bogen, selv uden disse bliver tyk nok, og tages de med, da maatte vist ogsaa de to med fra Bazaren, "Metalsvinet" - og "Venskabspagten", der kompletere Historier, men de kunde jo komme i en ny, forget Udgave, som jeg haaber De nok kommer til at levere.

De seer at jeg strax stter Alt i Bevgelse; hver(!) nu saa elskvrdig og god at tage strax fat med hvad jeg her har givet og spurgt om, og driv frygteligt paa ham der snitter. Kunde de Klodse der sendes Reitzel nogenlunde flge i den Orden Historierne trykkes saa kunde vi strax tage fat. Reitzel, som jeg har viist Deres forrige Brev, og hvem De ogsaa har skrevet til, beder mig srdeles anmode Dem om at maatte see de frste Ark af hvad De har trykt af Historierne. - Og nu har jeg nok sagt Alt hvad jeg kan sige om denne Sag.

Jeg seer at i den nye Udgave af "Mhrchen" kommer mit Portrt, hvad er det for eet? Det var igrunden bedst De fik en god Daguerreotyp; her i Byen er nyligt taget en Photographie, den skal vre lykkedes, men er meget dyr, det vil sige, man faaer vel et Blad for nogle Rigsdaler, men alle disse Oplysninger komme rimeligviis for sildig til at De kan have Gavn heraf.

Med Hensyn til "Mit Livs Eventyr" da skal jeg sidst i Februar faae det frste Ark, Udhngsarket og saaledes fremdeles. - Hils nu Deres Frue og Svigerfader og lad mig eller Pedersen snart hre fra Dem; han om Billederne til "Aarets Historie", jeg, om der endnu mangler Manuskript; afleveret det har jeg, det veed jeg sikkert. Alt staaer ivrigt godt til her hjemme. Lev hjerteligt vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus