Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. januar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 12 Januar 1853 [c: 1854]

Kjre Ven!

min hjerteligste Hilsen i det nye Aar, tak for det gamle. Just imorges fik jeg Breve fra Mnchen, et fra Kong Max og et fra von Doeniges, begge med Tak for de tilsendte "Skrifter", alle Bindene, de vare netop indtrufne i Julen; De har altsaa, som jeg vidste, kjre Ven, smukt og niagtigt opfyldt mit nske, mange Tak derfor. Ogsaa i Dag fik jeg et Besg af Lieutenant Pedersen, og dette gjalt ligesaa meget Dem, og er Skyld i at jeg strax nu skriver. Pedersen er i denne Vinter betydeligt bedre end forud og har Tid og Lyst til at arbeide paa Billederne til "Historier", han har allerede gjort nogle Udkast og bad mig i frstkommende Uge at besge sig for at vi kunde udvexle Ideer om flere af de manglende. Imidlertid bad han mig skrive til Dem herom, thi vel havde Hr Delbanco forelbigt sagt ham at De og Hr Reitzel vare enige om en saadan illustreret Historiebog, men han. havde siden Intet hrt videre herom, og han maatte have enten et Brev fra Dem, eller en Bestemmelse gjennem Hr: Delbanco, thi fr tog han ikke ret fat. - Nu har han, som sagt, ret god Sundhed og Tid, men denne sidste vil maaskee ved Foraarets Begyndelse vre optaget, da han mueligt da commanderes ud, og det seer jo uroeligt ud tilses i denne politiske Tid. Altsaa giv ham snart Besked. Han vilde gjerne vide Formatet af Bogen, og nskede helst at den ganske blev den samme, som de illustrerede Eventyr, der er Bladet dog noget bredt. Han meente dernst at her, ligesom i disse kom to smaa Billeder til hver Historie og til en enkelt, f Ex under Piletret, nogle flere, eller et heelt Blad. De veed selv Antallet paa Historierne og til disse er jo allerede tre illustrerede, nemlig "Hun duede ikke", "Fem i en rteblg" og "De to Jomfruer", til hvilke De hos Deres Svoger Delbanco kan faae Pladerne, Tegningerne veed De er af Pedersen. - To a tre nye har jeg, som jeg skal give ham i Manuskript. - De vil, naar han snart sttes i Virksomhed, siger han have det Hele saa betids at det i Eftersommeren maa kunde trykkes.

Alt dette vil jeg nu haabe er tydeligt sat frem. Julen her hjemme gik venligt og godt, jeg tilbragte den, som altid hos Collins, var desuden lidt om Aftenen hos Landgrevens, hvor der var smukke Tableaus, som jeg havde skrevet Versene til. Prindsesse Anna, af Preusen var meget nydelig; som een af Englene i Thorvaldsens Juleglde, ligesom senere "en Forglemmigei" i en Bouquet Blomster arangeret efter Granville, i samme var Frken Tutein en srdeles deilig Stedmoder Blomst. Vi have faaet et nyt Drama paa Scenen Ruth, man siger at det er af Frken Schwarz, det er ganske net, men jeg holder ikke af det, og Hedt er uheldig deri. - Minona af Forfatterinden til "Clara Raphael" omtales som en uanstndig Bog, jeg har endnu ikke lst den, men troer man er for ubillig mod hende. - Bournonvilles nye Ballet: "et Folkesagn" er imdeseet med store Forventninger, om Hertz's Drama "et Offer", ere Meningerne deelte, kun ikke hos Nathanson.

En uhyre Masse Snee er faldet; vi gaae og lte til op mod Knene. Jernbanen har i flere Dage vret ufremkommelig. Deligensen brugte forleden 48 Timer fra Ringsted her til Kjbenhavn. I Tydskland er det nok ikke bedre med Veiret end her. Jeg er aldeles delagt af Forkjlelse, gaaer nu i en heel Uge med Tandpine! Gid at det snart var Foraar, og uden Krig, Alt fredeligt og godt, men saaledes tyder det ikke paa at blive. Hils Deres Kone og Svigerfader, og lad nu Pedersen og hvad der vilde vre nydeligt, ogsaa mig, snart hre lidt fra Dem.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

ST Hr Boghandler Carl B. Lorck.

E.S

idet jeg nu kommer med dette Brev til Deres Hr Svoger, siger han mig at han har netop faaet Ordre til at aftale og afhandle med Hr Pedersen; det er fortrffeligt, men mit Brev vil jeg dog aligevel sende Dem.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus