Dato: 18. november 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 263. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn 12 [c: 18.] November 1853.

Frken Henriette Wulff

Min kjre, ssterlige Veninde!

De er ved Comersen, Skade at De her hjemme ikke saae og hrte Glsers og H. C. Andersens: Brylluppet ved Comersen,2672 saa havde De allerede forud vidst hvorledes der var. Jeg vil haabe at Solen skinner, uagtet det rigtignok er Nord-Italiens Regntid; De sidder under Viinlv, ved smaa Cypresser og seer Bjergene bedkkede med Snee. Mit tidligere Brev har De nu modtaget; Deres Sster lod det efter Deres Bestemmelse gaae til Nrnberg, jeg forstod ikke at De kunde blive der indtil Brevene indtraf og De blev da ikke heller, dog synes mig De blev lidt for kort og det gjorte mig ondt at mit gamle gothisk-snirklede Nrnberg tiltalte Dem saa lidt. Imidlertid gldede det mig at hvad Jernbanerne angaaer, maatte De dog stte Tydskland over Amerika. - Jeg vil nu haabe at den Taage, som fulgte lige til Lindau, der lftede sig at De kunde see denne Byes deilige Beliggenhed og at De senere paa Reisen over Splgen havde klart Veir, ellers var det til at fortvivle over. Tak fordi De saalnge gjemte min Bouquet og at De gav den til Bodensen, nu dandser den maaskee ned af Rhinfaldet, eller hvad der, efter Folketroen er mueligt, skyller op som Tang i Sverrig paa Wetterns Bred.2673 De husker at den Tro gives at BodenS og Wettern staae i Forbindelse og at man trffer paa deres forskjellige Bredder opskyllet Tang fra disse deres fjerne Hjem-Lande. - Tak fordi jeg venlig er i Deres Tanke, lad mig nu ogsaa snart hre fra Dem. Her hjemme er intet Nyt, at fortlle, det maa meget smaat plukkes sammen; ehlenschlgers Fdselsdag stod i Flyveposten et smukt lille Vers til Erindring om Digteren,2674 hvo der har skrevet det veed jeg ikke, men da det vist udtaler Deres og Deres Broders Tanke, som saa Manges, saa har jeg klippet det ud og lgger det her under Vingen paa min Brevdue.

[RED: Her to billeder, h.h.v et billede af Henriette Wulff, malet af Aug. Schitt 1853; og et billede af Christian Wulff, et litografi efter Daguerreotypi.]

I denne Tid er her en sterisk Digter Baron Klesheim,2675 der lser smukt op sine i sterisk Dialekt skrevne Smaadigte, som ligne Christian Winthers Trsnit. Imorgen har Musik Foreningen sin frste Store Konsert,2676 hvori gives en Deel af Messias og af Aarstiderne. - Cholera er endnu slem paa Skagen.2677 Fru Jerichau har faaet sig en Datter.2678 Hedt gjr aldeles ikke Lykke, i Den hemmelige Agent ;2679 og det gaaer nu ud over Stykket, naar hans Beundrere tale. - Her var i Byen nyelig megen Snak om at vor Ven Worsaa var blevet forlovet med den smukke Frken Berregaard,2680 men der er aldeles Intet derom, jeg har spurgt Worsaa ad, og hele Historien er lavet ved at han er gaaet med sin Sster under Armen og hende har Folk taget for Frken Berregaard, der jo har tilbragt to Sommere hos Grev Rantzaus i Fyen.2681 I Dag spiiste jeg med ham paa Restauration, og han fortalte mig at han havde Tab og ikke Udbytte af sin store engelske Bog2682 Han har betalt 40 Pund for at faae den oversat og nu da Boghandleren gjr Afregning med ham og de to skulde dele tilfalder der kun Worsaa 30 Pund, saa at han har Tab selv af 10 Pund; og imidlertid er hele Vrket nsten udsolgt; jeg kan ikke faae andet ud, end at Boghandleren ganske galt har arangeret det Hele! Fra rsteds har jeg mange Hilsener til Dem, de ere alle vel. Jeg selv sidder i Correctur op over rene,2683 men lider stadigt af Ud-Vee, denne Gang er det Lngsel efter Rom. Det er nu bekjendt at den nye Barselstue er af H. C. Andersen. Det morer mig at Etatsraad Kirstein2684 engang hos Eduard Collin sagde, at det var forunderligt at man kunde sige at Andersen havde skrevet et saa ypperligt Stykke; jeg sendte ham da et Exemplar og fik Jette Collin til at skrive foran deri. - Abrahams fortalte mig da at Kirstein skulde eie en Haandskrift af Forfatteren til den nye Barselstue. - Han havde megen Lyst til den.2685 Verden er moersom! - Nu hilser De den kjre Broder fra mig, trykker kjrligt hans Haand og faaer ham maaskee til at skrive mig til; i forgaars havde jeg Besg af den prgtige Henny, han bragte mig i Present fra Fru Kerr nogle smukke Lysbilleder fra Rom, det var venligt af hende. Men nu lev hjerteligt vel.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter