Dato: 26. oktober 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 26 October 1853

Kjre Ven!

Gjennem Hr Delbanco modtog jeg forleden Dag 3 Exemplarer af Fortsttelsen' af "gesammelte Werke"; hjertelig Tak for disse; de tidligere udkomne, i denne Udgave, indtraf medens jeg endnu var i Jylland, men et enkelt Exemplar fik jeg derover -for at see hvorledes Bogen tog sig ud. Det Hele er smukt, tydeligt og slges saa billigt at jeg vil haabe og troe at De ikke lider Tab ved Udgaven; jeg havde meget nsket at "Hyldemoer" og "Den nye Barselstue" var blevet optaget i syvende Bind, og da De sdvanligviis er saa beredvillig til at opfylde mine nsker i den Henseende, saa havde jeg nsten Vished om at det var skeet. Jeg skrev Dem til desangaaende og udtalte min Plan med: "Den nye Barselstue", i tydsk Oversttelse, De har imidlertid havdt Deres vgtige Grunde, kan jeg indsee og saa er det ikke skeet. - I et Brev, jeg tro er fra Jylland, bad jeg Dem om De vilde sende et indbundet Exemplar af bele "gesammelte Werke" til Kong Max af Bayren og afsende Pakken adresseret til Hr Geheimelegationsraad v. Dnniges i Mnchen, Som da overrkker samme, ligeledes et Exemplar af hele Samlingen til Fru Serre i Dresden, dersom det endnu ikke er skeet, vil De venligst, efter at sidste Bind er udkommet, opfylde mit nske, men Exemplarene til Fru Serre skulle kun vre heftede, saaledes, Som de 3 jeg har faaet, hun lser da i dem frst og lader dem selv indbinde senere, efter sin Smag. See det var de tidligere udtalte nsker. Nu er De imidlertid saa venlig, i et Brev til Hr Delbanco at sprge mig om hvilke Andre der skal have et Exemplar, og at De vil besrge samme; tusinde Tak her for, men ieblikkelig tillader jeg mig kun at udpege et enkelt, og det er om De maaskee, heftet, vil ogsaa sende v Doenniges i Mnchen selvet Exemplar (af det Hele) og bemrke, at det er fra mig til ham. - Senere kommer jeg maaskee endnu med en lignende Bn. ieblikkelig har jeg derimod at bede Dem om De, til videre Afgjrelse. mellem os, vil vre saa god, snarest at lade et enkelt Exemplar af "Historien" indbinde og sende til "Frken Clara Heinke i Breslau (Gartenstrasse N 20)" og foran skrive "en venlig Hilsen fra Forfatteren". Er De ikke saa god meget snart at faae dette besrget, jeg skulde for flere Maaneder siden have bedet Dem derom. Idet jeg nu er kommet ind i dette Exemplar-Vsen, tr jeg da bringe Dem i Erindring igjen, at af det lille Hefte "neue Mhrchen", der udkom i den frste Udgave af "Andersens Werke", og som De sagde var saa lidt gaaet af, fik jeg kun et eneste Exemplar og da jeg nu har tre kjbenhavnske Venner, som jeg tidligere gav hver et Exemplar af den store Udgave, mangle de Alle det lille Bind, ja jeg mangler det selv og beder Dem derfor, engang endnu iaar, at lade mig faae 4 Exemplarer; (det Hefte troer jeg flger omtrent "de to Baronesser"). - Det glder mig at De har skrevet til Pedersen om Illustrationer til Historier, det kan, ikke denne Juul, men tilkommende, blive en smuk lille Bog. Hos Lose & Delbanco, vil De kunde faae Billederne han gjorde til "Fem fra en rteblg" - "Hun duede ikke" - "De to Jomfruer". Et Par ny Historier har jeg desuden til, som jeg, naar De lader mig vide at De vil have dem med, skal give Pedersen i Manuskript. - Nu er den danske Udgave af mine samlede Skrifter begyndt, den bliver 22 Bind og Reitzels Bo vil slge hvert for 3 Mark dansk, de tryktes, som de [inge]manske Vrker. Jeg har meget travlt med Correctur og [er ne]top nu frdig med Improvisatoren. O T flger i [et e]nkelt Bind. Ogsaa af de illustrerede Eventyr [give]s en ny Udgave, Oplaget er 4000 Exemplarer, for 3 Aar siden var det 3000. Da jeg i Begyndelsen af September kom til Byen var Choleraen endnu ikke hvet, der dde 6 til 8 daglig, jeg flte mig den frste Uge meget ilde, ganske som om jeg var tilses og laae hver Nat som i et Dampbad; nu er her meget godt, men jeg lider af Udvee, Lyst til at reise, den sidste Sommer synes jeg var mig een af de tungeste jeg havde. - I Lverdags samledes paa Skydebanen nogle og 60 af os Studenter fra 1828, vi vare da fem og tyve Aars Studenter; det som ved denne Leilighed tiltalte mig meest, var det frste Mde, det at see hvor forandrede mange vare blevne. De fem Universitetslrere, som af de der examinerede os til Artium, endnu leve, vare indbudne og Clausen holdt en smuk Tale i det han udbragte en Skaal for det Aars Digtere: H. C. Andersen og Paludan Mller. Vore Viser har De vel seet i Flyveposten, der staae de. - Deres Broder var ikke med, men havde sendt Brev, som blev lst op. - Vil De venligst hilse Deres Kone og Svigerfader, og gld mig med Brev eller med lidt Meddelelse gjennem vor flles Ven Delbanco. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus