Dato: 31. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Herman Delbanco
Sprog: dansk.

Silkeborg den 31 August 1853

Kjre Ven!

hjertelig Tak for Deres Brev og tak for de senere tilsendte "gesammelte Verke"; vil De ikke nok lade medflgende Brev til Deres Svoger, Hr Lorck, ved frste Leilighed komme i hans Hnder. Det er mig om at gjre snarest at erholde den danske Reisebog, som af, jeg troer Fristrup, udkommer i sex Hefter om Aaret, den har et guult Omslag, hvorpaa er aftrykt et Danmarks Kort, med Byernes Afstand fra hinanden, den koster 12 Sk. naar man kun tager et enkelt Hefte; forstaaer De mig ikke nok efter denne Opgivelse; jeg nsker det senest udkomne Hefte, men jeg beder Dem om, at De endelig, strax efter dette Brevs Modtagelse vil sende mig Heftet i Ktydsbaand og saaledes lagt, at isr Omslaget med Kortet paa lider mindst; det er mig om at gjre at faae samme til Silkeborg nu paa Mandag, den 5 September, da den flgende Post hertil, indtrffer frst Torsdag, og da er jeg, om / Gud vil, reist her fra. Send mig altsaa strax Heftet, da har jeg det paa Silkeborg Mandag. - Den Skildring jeg har givet af Silkeborg, tiltaler meget her paa Stedet, hvor man kjender Enkelthederne, og altsaa kan dmme om Sandheden, jeg vil ogsaa troe at de som slet ikke kjende til Silkeborg faae ved det givne Billede Interesse for samme og jeg haaber at det skal hre til de bedre Bidrag i Deres Nytaars Gave. - Med Hensyn til Hr. Brenzens Tegning, da kjender jeg slet ikke denne, men det bliver vel tidsnok, naar jeg kommer hjem, at see den. Hvad Fabriquen angaaer, da har, som jeg nok tidligere har mldt, Hr Chr: Drevsen paa Strandmllen, to Malerier der viser denne. "H. C. Andersens Bnk", som De nvner, ligger srdeles malerisk, men Udsigten er nsten i Fugleperspectiv, og hvad der her er slemt, vi have Ingen, som tegner, kunde jeg selv gjre det, da kjrte jeg strax derud og gav Dem den, nu bliver det kun med Ord jeg kan give Dem Stedet, uden at jeg dog vil nedskrive Navnet. - Jeg lnges srdeles efter alle mine Kjre i Kbenhavn, og mener ogsaa at jeg nu der / maa vre lige saa sikker for Epedemien, som her, hvor vi kun ere ngle Mile fra Aarhuus, der og i Aalborg er stor Ddelighed. Og nu lev vel kjre Ven! gid at vi snart glade maa sees. Bring Deres Frue min Hilsen, ligesom ogsaa Hr Lose og lad mig vre sikker paa at jeg faaer det fornskede Hefte, i Krydsbaand, frstkommende Mandag.

venskabeligst

H. C. Andersen.

S.T. Hr. Delbanco.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 492-95)