Dato: 27. juli 1853
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 253. Fra Henriette Wulff.

Kiel d 27d July 1853.

Min kjre gode Andersen! Allerede blodt ved at see denne Overskrift, veed jeg, De vil blive beroliget for mig, isr da De maaske har hrt at jeg har haft et Anfald af den rdselsfulde Sygdom, og troede ikke meer at skulde see eller tale med de Kjre her paa Jorden! Men Gud i sin Kjrlighed besluttede det anderledes, og her er jeg endnu i dette Liv, jeg betragter meer end nogensinde som en Velsignelse, er her endnu for at takke og prise Gud, for at elske Alle de inderlig Kjre, fjerne og nre! Ja min kjre Ven, minst tnkte jeg paa, da jeg paa Liselund, sad og skrev Dem et muntert Brev til, d 8 eller 9d, og sendte det til Silkeborg, at jeg da faa Dage efter, skulde vre Dden saa nr. D 12te

forlod jeg Jungshoved, hvor jeg havde vret hos Holger og Elise et Par Dage, kom til Byen, hvor just Sygdommen var steget til det Hjeste, som jeg var aldeles uvidende om, kjrte ud til Classens Have, hvor jeg Dagen efter blev angreben, men i min Forladthed, da Chr: var i Petersborg, havde Samling nok til at sende Pigen ned til Gartner Lipke ,2611 vores Vrt, der boer lnger nede i Haven, han kom strax, og nst efter Guds Bistand, var det ham, der reddede mig, ved hurtige kraftige Midler til Doctoren kom, der dog i Frstningen nok ikke troede jeg kom over det, da jeg var kold op over Knerne, men - saa rddede Gud mig, da jeg bad ham saa bnlig at lade mig leve! Og - jeg lever! Og jeg begynder at komme til Krfter igjen, og jeg skal leve lnge endnu for at elske Alt Godt - Alt Alt! Og takke og prise Gud. Min egen gode Ven, min Barndoms Ven, hvor er jeg glad! I Dag er det ogsaa min allerbedste Dag, jeg fler langt kraftigere end fr, da de strke Midler og Rdslen reent havde taget al Kraft fra mig, og saasnart det var muligt, vilde min Doctor jeg skulde forlade Byen og dens Omegn, da min Phantasie var saa besynderlig opfyldt af Skrk, og jeg altsaa endnu meget modtagelig for et Tilbagefald. - Chr: kom Gudskelov lykkelig og vel tilbage fra sin meget heldige Rejse, otte Dage efter jeg var bleven angrebet, og det hjalp jo, kan De tnke dygtigt paa mit Mod, men kun 2 Dage var jeg med ham, da jeg saa blev bragt ombord i Slesvig for at tage her til Kiel, hvor just Koch's skulde komme, og standsede dem i at gaae hjem, da alle Lger sagde, det var meget farligt for Koch i sin svage Tilstand at komme hjem, og her sidde vi da nu i Kiel, Jrgen Koch er her ogsaa, Peter Koch er paa Landet i Sjelland, og vores egen Henny er endnu paa Cadet-Skibet, der skal sejle bort med Cadetterne igjen, de faae ikke Lov at gaae iland; Broder Peter er med sin Fregat Havfruen,2612 nede i stersen for at lufte og ve sine Folk lidt, og med Guds Hjelp har jeg Chr: her i Morgen med Slesvig, som han har lovet vel kun for en 5 a 6 Dage, da han bestandig er Chef for Holger Danske,2613 der nok snart skal ud en tour igjen, men da d 31 July er Chr's Fdselsdag vilde jeg saa gjerne vre med ham den Dag, og haaber, som sagt, at han kommer. I Rusland har Chr: haft det meget dejligt, levet med Kejser og Storfyrster, saa det var en Lyst, De veed nok det er just ikke min

svage Side,2614 Hoflivet, dog har det moret mig at hre Chr: fortlle om de Dage han tilbragte i Peterhof hos Kejseren og alle de Feste han var til, baade til Lands og Vands! Engang naar vi sees, skal De hre Ljer!

D 28 July.

Afbrudt i Gaar, som jeg ellers ikke kan begribe hvoraf i dette monotone stakkels Flygtnings-Liv jeg frer her, maae jeg nu i Dag skynde mig at faae dette afsted, og saa snart som mulig berolige Dem, min kjre Ven. Tak for Deres kjre Brev fra Glorup 21 July, der har jo frst vret i Classens Have, og derfra har Chr: sendt mig det hertil; tak for Deres kjrlige broderlige ngstelse for mig, ja denne Gang har den ikke vret uden Grund. Jeg kan ikke begribe, at De ikke har faaet mit Brev af 8 ell: 9 fra Liselund til Silkeborg, deri gjorde jeg just Ljer med en lille Stege-Jomfru der flygtede fra Choleraen, og saa 14 Dage derefter, har jeg haft den og - flygter! Hvilken alvorlig, ja rdselsfuld Tid, Andersen, jeg veed ikke Noget, der har virket saa nedstemmende paa mig, som denne Pest, der farer frem og snderriver for Fode alle Baand, det er ofte for mig, som Gud var vred paa os, og dog sender han jo dog alt til vores Bedste, det troe vi jo, skjndt det vel undertiden kan falde vanskeligt at holde fast der ved. Saa De nu selv snart atter vender tilbage til Silkeborg, ja De gjr vist meget ret deri, kom endelig ikke til Byen! Dog dette tnker jeg endnu trffer Dem paa Glorup, og De vil ret snart igjen skrive mig til, min kjre gode Andersen jeg trnger meer end nogensinde at hre fra hvem jeg rigtig holder af, og hnger ved, siig mig ret omstndelig om Alt Dem vedkommen[de]. Afbrydes.

D 29d.

Fredag. Atter afbrudt i Gaar, det var af Fru Kerr,2615 der er kommet fra Italien og vilde hjem, men standses jo ogsaa som saa Mange; det var frste Gang vi saaes efter hendes lille Sns Dd,2616 det sde Barn, Hugo som De vist godt errindrer. Kan De hudske han engang paa sin egen Haand gik til Dem og bad Dem skrive et Digt til hans Lrer Hr. Glahn?2617 Han har altid talt saa meget om Dem til Moderen, at hun nu tnker paa Dem med stor Venlighed, og har bragt hjem fra Italien til Dem, nogle meget smukke Fotographier; prospecter af Rom. De veed at Fotographier er en Maade at tage prospecter paa som Daguerreotyper, men paa Papir, det seer ud som Sepia-Tegninger, og ere jo nja[g]tige, siden det er en Slags Spejlbilleder. Saa kjrte jeg ud med hende i Gaar langs Dsternbrook,2618 for at finde en Lejlighed derude i frisk Luft, da her er drbende hedt i Byen, vi fandt et nydeligt Sted, som ellers er vanskeligt, da Alt er opfyldt her omkring; Stemningen skal vre meget strk og vredagtig mod os Danske her, men vi holde os gandske for os selv; jeg for min Deel lever her jo blodt for at leve - at vegetere, at opholde Livet, og nu denne Morgenstund er jeg bleven temmelig nedslagen, da jeg saa vist havde ventet Chr: og han kom ikke! Han siger han kan ikke godt begjre permission, da han har commando som Chef for Holger Danske, og nu vil jeg heller ikke mere bede ham komme, eller sige jeg lnges, da det vist er rigtigst han bliver, men kan De tnke Dem min ngstelse! Jeg fler samme jeblik den strkeste Lyst til at vende hjem til ham i mit lille fredelige nydelige Hjem, istdet for at sidde her, og som i Grunden mellem os er uhyre dyrt til ingen Glde, men naar jeg saa tnker paa, at jeg maaske atter kunde blive angreben; og gjre Chr: endnu mere Sorg, saa -- ja saa bliver jeg siddende! I Guds Navn, jeg maae have Taalmodighed, skriv mig lidt venligt til, min gode Andersen, det vil gjre mig godt. - De har hudsket gandske rigtigt, at jeg havde en gammel Veninde her i Holsten, det er Baronesse Adeler i Itzehoe, fra hvem jeg ogsaa har haft venlig Inbydelse at komme til hende, men for jeblikket er hendes lille Huus aldeles opfyld af Gjester, Svigerinder med Dttre, men saasnart de rejse fra hende, tager jeg til Itzehoe, men det kan vare en Stund endnu, og imidlertid har jeg lejet et lille Vrelse ude i Dsternbrook, i samme Huus som Koch's skal boe, men der kan vi ikke komme ud fr paa Onsdag,2619 da de Vrelser ere benyttede, opfyldt og overfyldt som Allestder her i og om Kiel. Nu min kjreste gode Andersen, kan jeg ikke meer, jeg maae ogsaa skrive til Chr! Den kjre Sjl, skriv ham til i hans Eensomhed, det vil glde ham! Min Gud Andersen, hvor jeg lnges efter ham, og ngstes for ham, men det skal De ikke sige ham. Jeg haaber dette trffer Dem endnu paa Glorup, og saa drag op til Silkeborg, siig mig om der er et godt Hotel ved Silkeborg, og om man kunde boe der i lngere Tid, det var da meget at foretrkke for at boe her. Fra Ida skal jeg hilse Dem meget, hun har truffet mange Beundrerinder af Dem i Sommer i Tydskland, men hvor trffer man ikke dem? Og kjendte de Dem selv, rigtig som jeg gjr, og saamange af Deres Venner, hvad vilde de saa sige!

Levvel, skriv mig til, fr De forlader Fyen, og har De ikke faaet mit Brev fra Men, da sprg om det, naar De kommer til Silkeborg.

Gud holde sin Haand over Dem og os Alle!

Deres uforandrede ssterlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost