Dato: 15. juli 1853
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

259. Fra E. Collin.

Uagtet De vel fra de Forskjellige i Familien vel faaer saamange Breve, vil jeg dog benytte nogle Øieblikke til at skrive Dem lidt til. Min Tid er forresten ikke meer end almindeligt optaget af Forretninger, men det vilde være urimeligt at sige, at den ikke var optaget af Stadens Uhyggelighed i denne Tid; det er ikke med den bedste Villie muligt at unddrage sig Tænken og Talen om den ulykkelige Epidemie, som hærger Byen; thi det kan ikke skjules, at den er meget stærk og at Dødeligheden er stor. De veed, hvor forunderligt den strax slog ned i vor Familie og bortrev Boye. vi haabe, at den i Slutningen af næste Uge skal culminere og derefter tage af.

Nok om det; naar man bare skriver om Cholera, saa rumler det strax i Maven.

Der ligger her en lille Eventyr-Piece paa Engelsk, skrevet af et Barn under Indskydelse af Deres Arbeider i dette Fag; der hos et lille Brev til Dem fra hende. Brevet sender jeg, men Piecerne lader jeg ligge, indtil jeg hører, om De vil have dem tilsendte.

Jeg har ikke læst Robert Fulton endnu, men haaber snart at kunne tage fat paa den. Saasnart Forholdene blive lidt mindre farlige her hjemme, agter jeg at reise til Holsteen.

Min stakkels Søster Marie har det naturligviis sørgeligt; dertil komme hendes bedrøvelige oekonomiske Udsigter. Den brave Jfr. Gynther er deres tro Støtte.

Fader er Gudskeelov rask; Theodor er, som alle Læger, bestandig i Activitet med Huus?Visitationer.

Forresten er hele Familien ved jevnt godt Humeur.

De kommer naturligviis ikke hertil, før Alt er i Orden. Det vilde ogsaa være urimeligt, uden nogen sær Nødvendighed at reise hertil.

Jeg fungerer nu som Kasserer for Lægeforeningen og skal nu til at udvikle min Activitet.

Dersom De sætter nogen Priis paa at insinuere Dem hos Jonas, saa vil jeg gjøre Dem opmærksom paa et særdeles kraftigt Middel, nemlig at bringe ham nogle Fugleæg.

Jeg seer, at »mein lieber hochverehrter Erbgrobherzog« nu er blevet Grobherzog. Har De noget i den Anledning at skrive, som jeg kan assistere med, er jeg til Tjeneste.

Hvis der er nogen paa Silkeborg, [som] bryder sig om mig, da bedes

[sam]me hilset.

Deres

Kbhvn. 15 Julii 1853.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost