Dato: 24. december 1852
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 24de Decbr 1852

Kjre Andersen!

De er endnu, som dengang De gik i Slagelse Skole og undertiden besgte mig - den raskeste Lser i hele Landet, De har lst min lange Roman, inden Andre endnu havde faaet den skaaret op - og hvad det bedste er, De har med Liv og Sjl opfattet og ladet Dem tiltale af dens Billeder. Efterhaanden haaber jeg ogsaa det skal lykkes med Andre; men det var mig kjrt allerfrst at see bevidnet af en Digter, der selv jvnlig stter levende Fantasibrn i Verden, at der er et frisk Liv i mine Alderdomsbrn. At jeg har grebet Elementer ud af det virkelige Liv og selv af bekjendte Personligheder, skal jeg aldrig negte, men jeg har intet heelt Portrait villet tegne - og heller ikke betegne nogen Personlighed anderledes, end at Vedkommende hvis De eller Deres Venner skulde kjende de til Digtningens Ideer knyttede Characteertrk - kunde vre tilfredse dermed og see sig beskuede med Kjrlighed. At jeg ikke har dvlet for at beskrive den sydlige Natur, kommer af min egen Utilbielighed til at standse ved Landskabsmalerier eller Naturbilleder i Bger, naar der er Menneskenaturer at see. I Poesien er den ydre Natur mig kun Stafage for Menneskelivet. Deres Fortlling "hun duer ikke" er et elskvrdigt Billede af en skjn og del Menneskenatur, under Ringhedens og selv den tilsyneladende Foragteligheds skuffende Kldebond. De gjettede fuldkommen rigtigt, naar De mente jeg maatte sympathisere med Dem deri. Det er nsten alt for mange Bger der er kommet ud til denne Jul. Den ene maa fortrnge den anden. Den omtalte Onkel Thomas har jeg faaet et Par Hfter af, men endnu ikke lst. Den er af en Nordamerikaner seer jeg. Fra den Verdenskant kan en ny Duft vel ogsaa ventes, naar Blomsterne der kan faae Lov til at komme frem for Guldgraverspaden og den industrielle Exstirpator. Roden i det nye Folk derovre er dog strk og sund, som den, hvorfra den opskjd - medens der er saa meget raaddent og ormdt baade i de franske og tydske Ygdrasilsrdder. Fra Frederikke Bremer har jeg for noget siden havt Brev. Hun arbeider paa sit Billede af Hjemlivet i den nye Verden; hun er meget begeistret derover; men hvad jeg hidtil har kjendt af de amerikanske Tilstande har ikke tiltalt mig. Mormon-Galskabet er mig isr et fatalt Phnomen. Nu en ret gldelig Jul! Vorherre give Dem og os Alle et nyt Aar med saa megen sand Menneskelighed som muligt trods Alt hvad der truer fra den nye Napoleonsthrone og fra det Dmoniske i Tidsaanden allevegne.

Deres hjerteligst hengivne B.S. Ingemann

Den venligste Hilsen fra min Lucie! Jeg har lst Deres "Hun duer ikke" for hende og hun har bedet mig takke Dem for den: Den har rrt hende og i hi Grad tiltalt hende. Historien om de 5 rter er ogsaa meget gemytlig og tiltalende.

[Udskrift:] S T Hr Professor H: C: Andersen Ridder af flere Ordener i Kibenhavn Nyhavn Byens Side No 34.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (359)