Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 10. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 April 1852

Kjre Ven!

"Seent er bedre end aldrig", siger man og det gjentager jeg ved at have modtaget Deres meget forventede Brev; at jeg skulde vre "sehr bse", som De citerer om mig fra Delbanco, ve ed De nok ikke kunde vre Tilfldet, men jeg har gaaet meget ilde stemt fordi jeg gjentagne Gange fik Brev fra Theaterdirecteuren i Mnchen om hvad der blev med Oversttelsen af Hyldemoer og jeg har Intet kunde svare ham fr jeg nu fik Deres Skrivelse. - Tak for Deres Venskab for mig og mine Skrifter, og jeg lgger Dem nu, som fr srdeles paa Hjerte at faae en god, digterisk Gjengivelse af Hyldemoer, som jeg her igjen sender Dem et Exemplar af; jeg troer at den br oversttes heel og ordret, kun at der Side 58, efter Sangen "Det gamle Tr", der ender med, "Hun skjrmer Kjrligheden", tilfies nederst paa Siden en Note, at ved Stykkets Opfrelse ender det her efter at de Elskende have sjunget den tilfiede Strophe; i Bogen selv har jeg tydeligt skrevet det ned; jeg har seet at det paa Scenen runder sig bedst ved at Stykket ender der, men som Lsning er det smukkest at det Hele bliver i den trykte Oversttelse, som det er i Originalen; er det tydeligt.

Fr jeg endnu fik Deres Brev; sendte jeg Dem Udhngs Ark af min nye Bog "Historier", saa at De vil see at De paa det venligste og hjerteligste, som altid, er i min Tanke. Jeg skal aldeles intet Honorar have for disse Historier, da de ere udkomne frst paa Dansk. Denne lille Bog har i disse faae Dage vundet overordenlig Erkjendelse, alle Blade omtale den paa det meest varme og den gaaer srdeles af; Mange paastaae at det er det meest fuldendte jeg endnu har leveret, det vil jeg ikke troe, thi da maa jeg see lidt forknt tilbage, men mere Glde end jeg har over disse Historier har, her hjemme, ikke engang Eventyrene forskaffet mig. Fdrelandet kaldet det "Digte i Prosa"; og det er just det jeg strber efter at naae, faae Prosaen til at hve sig til Poesi. - I Folkekalenderen, som De har, staaer endnu een Historie af mig: "Der er Forskjel", denne og een, jeg kan sende Dem i Manuskript: "om Aartusinder", vil gjre den tydske Samling til 9 Historier og lod De nu i samme Bind komme Hyldemoer, da vil det ikke vre saa lille et Bind. - Den 10 Mai agter jeg at reise fra Kjbenhavn til Weimar, hvor jeg bliver en 14 Dage og gaaer da lige til Mnchen, det vilde da vre mig kjrt og vigtigt om jeg i Weimar kunde erholde Manuskriptet af Hyldemoer paa Tydsk, altsaa om en 7 a 8 Uger. Tag Dem endelig strax deraf, og virksomt, vr saa god en Ven imod mig; og skriv et Par Ord herom enten til mig' eller Delbanko, blot saa mange Ord at jeg veed, nu er Hyldemoer i Arbeide, saa at jeg i Weimar kan vente hende. - De! var prgtigt om Historierne selvom disse kom ganske alene sprang ud i Tydskland paa samme Tid jeg selv kom der, jeg maa troe at naar disse smaa Ting optages saa vel hjemme vil de ogsaa ude faae samme Lykke. - Jeg stoler ubetinget paa Deres Venskab og Iver.

Mange venlige Hilsener til Deres Frue og den kjre gamle Fader.

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Til Hr Boghandler Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus