Dato: 26. september 1851
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 234. Fra Henriette Wulff.

St. Thomas d. 26 Sept 1851.

Min kjre gode Andersen! Det er lnge siden jeg skrev Dem til, og lnge siden jeg fik nogle venlige Linier fra Dem, nu mdes vi vist atter paa Halvvejen, De er kommet i Roe efter Deres Sommer-Udflugt, og jeg her tilbage til Vestindien efter min Amerikanske trip, som man siger paa Engelsk. Jeg haaber De har vret saa tilfreds med Deres som jeg med Min, og snart vil jeg hre det fra Dem selv, samt at De mindes mig trofast som altid. Hvor ofte har jeg tnkt paa Dem i Nord Amerika, og havde mit eget Hjerte ikke tilsagt mig det, var jeg bleven dreven dertil ved de daglige idelige Sprgsmaal til min Landsmand Hans Chr: Andersen , der er kjendt og elsket i Amerika som faa fremmede Forfattere! Jeg har lovet en mngde Mennesker at sige Dem hvor elsket De var der, og hvor man lngtes efter at De kom til Amerika! De vil maaske ikke tage mod mit Raad Andersen, men jeg haaber naar nu Frederike Bremer2449 kommer tilbage og De taler med hende, vil De beslutte Dem til at gjre den Rejse nste Sommer! Jeg har jo Alt engang vidtlftigen sagt Dem hvor let og hurtigt den Rejse kan gjres, De har jo rigtignok aldrig svaret mig derpaa; men naar vi troer at kunde udrette Noget Godt, maae man jo ikke lade sig afskrkke og jeg vil gjentage for Dem, at fra Southampton i England gaaer De i 10 Dage

til New York, paa et stort dejligt Dampskib, det er dog ved Gud Intet, jeg lber en saadan 10 Dages Rejse lettere og hellere end fra Kjbh: til Bellevue af den stvede Strandvej. Man har sin egen Kahyt ombord, kan jo lse og beskftige sig som man vil, ofte trffer man ogsaa nette Mennesker man taler med, og man har altid

det store dejlige Ocean omkring sig og Himlen over sig, saa en saadan 10 Dages Rejse er en stor Bagatel; det er kun en idee, en fixe ide - at Amerika ligger langt fra Europa; see at udryd den hos Dem, tag en rask mandig Beslutning og for Guds Skyld, tael ikke om Deres Rejse med Hnen der engang har gjordt en Rejse paa 12 Miil i en Btte!2450 For hun har stor Indflydelse paa Dem og decouragerer Dem, eller hvad der er vrre, gjr Nar af Dem til De opgiver det Hele. Nordamerika er det Land man mindst af Alle, kan gjre sig Noget Begreb om, fr man har seet det; det er saa uendeligt stort i sin Udstrkning, i sine Natur Skjnheder, at den menneskelige Aand ogsaa synes at voxe, hvorfor ethvrt Foretagende der, har et grandiost Prg. Naar man vil sige, at det er et materiel Land, maae jeg lee! Nationen er praktisk og dygtig, gaaer frem med Kjmpeskridt i alle praktiske Indretning paa en saa dygtig forstandig Maade, at det maae fremlokke Beundring hos Enhvr; men er langt fra prosaisk, tvrtimod, er der en ungdommelig Begejstring for Fdreland[et], en Glde og Lykke over det, som forekommer mig saa herlig sund og poetisk. Den amerikanske Literatur er allerede meget betydelig, men man kjender den ligesaa lidt i Europa som alt Andet der; og sammenligner jeg det Land med mit kjre elskede Fdreland, ak da kommer Taare mig til Hjerte og jne, vil Nogen der, lade Haandt om Nordamerika, da veed de ikke hvad de gjr. En Sammenligning er paa mine Lber, men jeg vil tie dermed. De vil vide af mine Breve til mine Sdskende at jeg har levet 3 Uger ved Niagara, uforglemmelige Dage! At jeg er gaaet over Ontario Sen og paa Hudson Floden ned igjen til New York, og Alt det, langt beqvemmere ja elegantere, end jeg har rejst fr, eller kjender noget Pallads stillestaaende, der kan sammenlignes med de floating pallases som man med Rette kalder Dampbaadene paa Ser og Floder. Flere elskvrdige Mennesker har jeg lrt at kjende og holde af, og skulde De beslutte Dem til at gjre den Rejse, da maae jeg endelig introducere Dem Flere som jeg har lovet det, men af Frederike Bremer vil De

jo faae Underretninger etc: paa det Allerbedste. Jeg er saa indtaget i de forenede Stater at det er mit store nske atter at komme der, ja at bygge og boe der; der er ikke Vrvl af Nogenslags, i det Mindste saa lidt, som det er vel muligt hvor der er Mennesker. Min korte Udflugt var saa indholdsriig, saa interessant og lreriig, at den bestandig beskftiger mine Tanker. Jeg har bragt med tilbage en heel Deel Bger, skrevne af Amerikanske Forfattere, og daglig glder jeg mig ved at gjre Bekjendtskab med de fortreffeligste Ting, paa Prosa og Poesie. Bancroft's2451 History of the united States er jo allerede bekjendt i Europa, og nyder sit velfortjente Renomee, det interesserer mig hiligen at lse det Vrk, som jeg ikke fr kjendte. Her tilbage i den dejlige tropiske Varme, der langt fra at have svggende Virkning paa mig, tvrtimod styrker mig, lser og arbejder jeg flinkt, og er rask paa Sjl og Legeme, munter og veltilfreds med Alt og Alle! Kun savner jeg Efterretninger fra mine Elskede - fra alle gode kjre Venner, hvem mit Hjerte hnger ved med den gamle trofaste Varme; - men nu haaber jeg paa nste Paket skal bringe mig nogle venlige Ord fra dem Alle. Da jeg har gjordt mit Ophold i Amerika noget kortere end den frste Bestemmelse, ere de frste Breve fra Chr: gaaet til New York, men d 18 har jeg dem her tilbage med Merlin. - d. 2' October.

Afbrudt her for otte Dage, er Tiden reent lbet fra mig; i Aftes kom Dampbaaden fra Chagres,2452 De veed inde i den Mexikanske Bugt, den gaaer i Dag til Europa, og jeg maae skynde mig at ende dette for at faae det med. Frst og midt i hvr Maaned er det altid meget interessant her i St. Thomas's Havn, naar Dampskibene samles her fra Syd Amerika og alle vestindiske er, fra Mexico etc: etc: for at sende passagere og Posten med den europiske Dampbaad til England. Det er som enhvr Afstand forsvandt, i det Mindste gjr det det Indtryk paa mig, man veed, man i kort Tid, kan sende Breve, ja selv komme om man vil, til alle Verdens fjerneste Hjrner! Ja den menneskelige Opfindsomhed og Dygtighed er stor! Og hvor megen Godhed og Kjrlighed er der ogsaa i denne Verden! Ja Gud er rigtignok uendelig kjrlig og naadig mod os ljerlige Mennesker. Nu er jeg meget glad ved at leve, for med hvr Dag elsker jeg Gud og Mennesker meer! Men nu Farvel for i Dag min kjre gode Andersen! Tnk alvorligen paa at gaae til Nord Amerika! - Men tnk ogsaa engang imellem paa Deres altid trofast ssterlig hengivne

Henriette Wulff.

Skriv mig endelig langt og omstndeligt til.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost