Dato: 6. maj 1851
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 230. Fra Henriette Wulff .

Bass End.2385 St Croix d. 6 Maj 1851.

Min kjre kjre Andersen! Jeg modtog nu denne Morgenstund Deres Brev af 2den April! Gud velsigne Dem derfor, som for hvr venlig trofast Tanke De sender mig! Kunde De see mig, vilde De ikke have andet end Glde af mig, thi jeg troer aldrig at have flt mig saa sund paa Sjl og Legeme som nu!

Deres velsignede Brev aander dyb Vemod, der ret rrer mig, De har mistet to kjre dyrebare Venner! Men fler De ikke ret levende selv Sandheden af de Ord, De skrev mig til, da jeg havde mistet min elskede Moder: For hvr kjr Sjl der forlader os, har vi en Vished meer, om Uddeligheden! 2386 Men Savnet her, ja det er ofte ofte ret tungt at bre, dog min Ven, hvor ofte skilles vi ad fra de Elskede her paa Jorden, som nu jeg i dette jeblik, der staaer paa Nippet til at lade min Chr: rejse2387 og blive allene her ude i den nye Verden! Gud veed naar jeg saa kommer hjem! Og om

jeg kommer! Dog er jeg ved godt Mod, min Tanke voxer, og med den mine Vinger! Bliver jeg, er det for at gaae til Nordamerika, see Niagara og gaae langs Missisippi ned til Ny Orleans, samt berejse de store Antiller - og det gandske Allene!

Jeg fler mig aldeles tryg ved den Tanke, og Intet holdt mig fra at udfre den Plan - kun, jeg vil tilstaae Dem det, min Lngsel efter Henny! At see ham endnu engang fr han bliver rigtig stor, ak - Barn er han jo ikke meer! Naar jeg tnker mig at sidde og see paa ham, hre hans Stemme, saa Andersen, ja saa smelter jeg, og synes Intet paa Jorden kan sammenlignes med den Glde! Saa synes mig jeg maatte kunde flyve, for jo fr jo heller at vre hvor han er; nu just i Dag ved at faae Brev hjemme fra, hre om ham, bliver Lngslen stor; trder Tanken om ham, lidt i Baggrunden, har jeg atter Mod til Alt! - Det interessere mig meget hvad De siger om Feddersen, at De kjender ham, at det er ham jeg har seet i Neapel,2388 beed ham komme jo fr jo heller, her trnges svrt til ham, men en vanskelig Opgave er det at styre disse Colonier i denne Overgangs-Periode,2389 hvor Parthier staae saa skarpt mod hinanden, men naar jeg tnker mig hans herlige kloge retskafne Phisionomie, spaaer det jo lutter Godt. Er han endnu hjemme, naar dette naaer Dem, da gjr mig den Tjneste at hilse ham fra mig, det glder mig han errindrer mig; jeg saae ham kun lidt i Neapel, men han staaer dog saa smukt, friskt og ungdommeligt for mig - dog meget Vand er lbet til Stranden siden den Tid, og hans sorte Haar er maaske graanet, men han maaske endnu elskvrdigere, om muligt!

Carlton Garden2390 d. 15 Maj. St. Croix.

Destovrre har jeg maattet lade Paketten gaae til Europa denne Gang, uden at faae dette med til Dem, kjreste Andersen! Jeg veed ikke hvorledes det er, men Tiden iler til den Grad, at jeg aldrig er til Dato med min Post, naar Timen slaaer, skjndt Ingen kan tnke mere og kjrligere paa sine Venner end jeg gjr, thi ved Alt Skjndt nsker jeg dem Alle hos mig, at nyde det med dem. Jeg lever her i Vestindien saa aldeles for Naturen og er lykkelig ved den! Skjndt jeg ingen Steder har taget saa megen Deel i Selskabelighed som naar jeg er paa St. Croix eller St. Thomas og morer mig derved formedelst Nyheden, vender jeg dog altid med Glde tilbage til mit yndige eensomme St. Johns, med sine stejle Bjergstier og eviggrnne Urskove, hvor jeg elsker at vandre allene, det vil sige til Hest med en lille Negerdreng bag efter; jeg fler mig da saa stille lykkelig og rolig, som jeg aldrig troede man kunde paa denne Jord. I den magels dejlige Eensomhed fler jeg Gud er mig saa nr, og har intet Sted paa Jorden saaledes kundet tale med ham. Hvor er han god, god som kun Gud kan vre, mod mig, at lade mig see og fle hans Skabelses Herligheder i saa rigt et Maal. - Dem der ikke kjende de tropiske Lande sige her ingen Afvexling er - fordi her ikke er Mrke og Kulde, jo Afvexling i hjeste Grad, men kun i Skjnheder, og jeg er af dem der ikke behver Mrke, Kulde klam Taage, skarp Vind for at skjnne paa Alt det Modsatte, hvr Tanke hos mig dagligen er en Lovsang for Gud til det Skabtes Priis, jeg udraaber dagligen med David: Min Sjl lov Herren!2391 Nu i denne Periode blomstrer MangoTret, idet det brer en saadan Masse af Frugt, der hngende i de lange Stilke, og da Frugten har alle mulige forskjellige Farver see ud i Soelskinnet som straalende Juletrer, har de Blomster da dufte de med den yndigste Lugt, og Bladene har ogsaa forskjellige Farver, endogsaa Purpurrde, har De lst Sacontala?2392 Jeg ikke, men deri skal Mango-Trets Herlighed godt vre beskrevet; bliver jeg her ude da vil jeg have den her ud, sarnt mange andre Bger. Et Sted her paa denne der isr interesserer mig er long point, en lang Pynt paa Sydsiden der er hvad vi vilde kalde Hedeland, men istdet for vores Hedeblomst hjemme, er denne Strkning bedkket med prickle peers,2393 det er en stor Cactus med rde Frugter som Prer, Negrene spise dem, untagen Kjernehuset der er giftigt. Naar man saa kjrer lnger ud paa Pynten mellem disse store Cactus med den ildrde Frugt kommer man til en Mangenil2394 Skov, man siger at Mangenil Tret er saa giftigt at naar det regner og en Draabe falder fra Bladene er det skadeligt; jeg var der just en byget Dag, og bag Kudsken kjre ind under de vaade Trer og lod Draaber falde paa min udstrakte Haand, det gjorde Intet, saa det er atter en Overdrivelse af det Onde, man finder Overalt. Tret selv er yndig fiinbladet og lysegrnt. I det hele er Lvtrernes Mangfoldighed og Skjnhed her i de tropiske Egne saa langt over Europas i alle

Henseender som Varmen er strkere her end ved Nordkap! Men lad mig nu vende mig fra min

Ven Naturen, til Een

af Deres herude, der har givet mig en mngde Hilsner til Dem, en Englnder ved Navn Bushby,2395 De har vret addresseret til hans Fader i London, og den hele Familie er Deres hjertelige Tilbedere. Denne Sn er gift, og kommen herud for sin Helbred, gandske ung, men temmelig flau, dog havde han jo to smukke Egenskaber, at svrme for Dem

og Thorvaldsen. Ved en dinee havde jeg ham til Bords, og vores uafbrudte conversation var - Andersen! Jeg gjorde jo megen Lykke hos ham, for Deres Skyld! Han bad mig frst bringe many compliments, saa at bede Dem hudske, hvad De havde lovet hans Sster i London - nogle Vers, troer jeg. En Dame her, der har vret i Bushby's Huus i London siger mig, at i alle Vrelser hnger Deres portrait, og paa alle

Borde ligge Deres Vrker! Om et Par Maaneder tager denne unge Bushby og Kone tilbage til London. Tager De ikke til London til Exhibition?2396 Det gjr De vel, min Ven, det maae jo vre interessant for Dem i mange Henseender! - Lse gjr jeg ikke meget herude, det er som den dejlige Himmel erstattede mig al anden Nydelse, endnu savner jeg ingen Kunst i nogen Retning, ikke engang Musik, og forestiller jeg mig den dejligste Beethovenske symphonie etc: etc: saa synes mig den er ikke til at sammenligne med den jeg har paa min lille , naar jeg holder stille paa min Hest nede ved en Bugt hvor Havet skyller op i aldrig standsede Brndinger, medens Vinden sagte suser i Palmetrerne og Sukkerrrene, og Skovduerne kurre lngere inde i Skovene, det er saa henrivende dejligt - at - ja ikke engang De kan give det Ord! Dette vil nu De min Ven, og Alle der hjemme i det gamle skimlede Europa kalde, at jeg er svrmerisk, ikke sandt? Men kald De det hvad De vil - jeg fler mig, sund glad og taknemlig! Og naar jeg tnker mig dem Alle nu derhjemme gaaende paa Udstillinger, den Eene tr ikke see paa Sonnes Billede, den Anden ikke paa Simonsens, rivende ned paa hvad der ikke hre til deres Parthei,2397 Herre Gud, hvor det forekommer mig pauvert og deres Meninger og Domme liig trre indskrumpne Sild- og naar jeg saa tnker paa hvor fugtigt og koldt det er udenfor - - nej jeg kommer aldrig meer der!!

De beder mig, sige Dem Frederike Bremers Opholdsted, det er jeg for jeblikket aldeles uvidende om, jeg troer, men det er kun en Slutning efter Bladenes og Andres Beretning at hun er for jeblikket i Ny Orleans tillige med Jenny Lind, dog er de maaske alt derfra igjen, og paa Vejen hjem til Norden; paa St. Thomas har man i lang Tid vret paa Udkik efter dem, for hver steamer der kommer. - Lad mig dog see kjre Andersen at De kommer herover, der er

jo rigtignok meget Vand, som De sagde, men det flyver man hurtig over, og disse Egne af Jorden ere saa dejlige, at De

maae see dem og besynge dem! De har slet ikke svaret mig paa min tidligere Plan for Dem, De sidder for fast i den Kjbenhavnske Taage! Jeg vil slet ikke tale om min Sorg naar jeg tnker paa hvorledes de har vrvlet der hjemme efter Krigen, den Heelstat

med det kunstige Maskinerie for at holde det sammen vil volde Danmarks Undergang!!2398 - Som Gud vil! Om jeg tager hjem med Chr, kan jeg endnu ikke bestemme, dog troer jeg det ikke, Vgtskaalen hnger meer til at blive herude! Vil De hilse Worsaae, og sige ham, at dersom jeg bliver herude, skriver jeg ham til, kommer jeg hjem er det jo snart, at jeg ligesaa vel kan tale med ham. Hils ogsaa Grimur P: i Dag er det hans Fdselsdag! - I dette jeblik modtog jeg nogle gamle Breve ved Lejlighed, deri var Deres fdrelandske Sange2399 og Soldatens Hjemkomst,2400 tak tak for Alt! Dette skal afsted i dette jeblik med Paketten til England derfor Farvel min kjre gode Ven! Gud velsigne og glde Dem! Skriv mig snart til.

Fjern som nr Deres uforandrede Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost