Dato: 23. marts 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Copenhagen den [23.] Marts 1851.

Kjre Ven!

Hjertelig Tak fordi De saa snart efter Modtagelsen af de sidste Manuskript til min nye Bog skrev mig til; jeg fik Deres kjrkomne Brev igaar og skynder mig strax med at sige Dem igjen hvad jeg har at sige. - Tak for den Bemrkning De gjr mig med Hensyn til Dedicationen, jeg beder altsaa at denne falder bort hvad Jerdan angaaer. Bogen dediceres ham ikke, men De er vel saa god at sende ham et Exemplar fra mig; ligeledes nsker jeg eet sendt til Dickens i mit Navn og til Fru Hambro; maaske et lignende bestemt for Dronning Vittoria kunde sendes den danske Minister Reventlau; jeg skal selv skriftlig da underrette / ham derom. - Det er mine rige nsker hvad Engeland angaaer. - Den danske Udgave tillader De at komme ud den 25. April, tak derfor, dog vil den vistnok frst komme senere [overstr: maaskee]. Af engelske Blade har jeg seet De kalder Bogen "The poet in Sweden"; for mine danske re lyder det ikke betegnende, men jeg overlader det ganske til Deres Indsigt og Smag. Min danske Tittel bliver alene i Sverrig, dette siger maaskee for lidt jeg tillader mig derfor at foreslaae forskellige Titler til Deres Valg:

I Sverrig.

Billeder, Tanker og Phantasier af en reisende Poet.

---

I Sverrig - Billedbog.

- - - en Digters Billedbog.

---

Dog som sagt - jeg overlader Alt til Deres Indsigt og Smag, De veed, bedre end jeg, hvad der bedst vil forstaaes i Engeland./

Hvad nu Dedicationen angaaer, da gav jeg Bogen gjerne til Dickens, men han [overstr: har] har eengang faaet een, og saa gaer det ikke nu igjen: det bliver vel altsaa bedst slet ingen Dedication.

De sidste fjorten Dage har vret mrke, sorgfulde for mig. Komponisten Hartmann i hvis Huus jeg er som hjemme og hvis Hustru var Ungdom, Vid og Livs Glde er dd, det har bedrvet mig meget og tre Dage efter hendes Dd, mistede jeg min faderlige trofaste Ven rsted; i 30 Aar kom jeg i hans Huus og i de sidste Aar vare vi blevne sande Venner, han var saa opfyldt af Deeltagelse for mig, som en Fader, som en Ven; just denne nye Bog De nu udgiver interesserede ham meget, og i de to Stykker Poesiens Californien og Tro og Videnskab saae han et Overgangspunkt i min Digter-Virksomhed. - Vi havde i det sidste Aar mange [overstr: lykkelige] Samtaler om Poesiens Tid og Videnskab; jeg elskede ham saa hit og nu er han dd - borte hos / Gud! - Jeg vil uendelig savne ham. Han var een af det lille Danmarks store Bjerge, som sees vidt om i fremmed Land, han var et sandt Barne-Sind, saa kjrlig og dog saa stor!

Lev vel, kjreste Ven, hils i Deres Hjem og bliv mig altid saa venlig og god, som jeg er Dem det af hele mit Hjerte.

Deres hengivne & [H. C. Andersen.]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 147-50)