Dato: 17. marts 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 17 Marts 1851

Kjre Ven!

forrige Uge var mig en bitter tung Uge, da dde to af mine kjreste Venner, frst Fru Hartmann, Componistens Kone, og et Par Dage der efter vor herlige rsted. Hos Hartmanns var jeg som hjemme, hun var Liv og Sjl, en elskelig, sand Natur; i Torsdags blev hun begravet, og samme Morgen mistede Hartmann sin lille femaars Pige "Maria", hun er tidligere omtalt i mit Eventyr, (det gamle Huus). Det var en stor Sorg derinde hos de kjre Mennesker, og fra dem til rsteds er jeg i disse sidste Dage daglig gaaet. Jeg var endnu til Middag hos 0rsteds om Onsdagen, som han dde Sndag. Iaftes blev hans Liig bragt til Universitets Salen, hvorfra han imorgen fres til Frue Kirke. Fru rsted og Brnene bre deres Sorg saa smukt, de leve med ham i saa mange deilige Erindringer, men der er dog tomt derhenne. Jeg kjendte ham nu i 30 Aar, og netop i de sidste Aaringer vare vi ret blevne Venner, han talte ofte med mig om Naturen, Videnskaben og den hellige Skrift, med en Slags Glde fulgte han just min nyeste Bog og det forniede ham saa meget den Indvirkning hans sidste Skrifter havde paa mig. De vil i mit Manuskript finde to Stykker: Poesiens Californien og Tro og Videnskab, disse isr interesserede ham, over den nye Aandsretning hos mig der udtaler sig der; det sidste sagde han om, "ja nu kan man frst lse Deres Indlg, det er, som en Digter maa udtale det, jeg skriver maaskee senere da om det samme!" - rsted var mig saa uendeligt Meget, Ingen har mere end han, aandelig holdt mig iveiret, -opmuntret mig, forudsagt mig Erkjendelse og Glde. Der er vel noget egoistisk i min Sorg, jeg er bedrvet for hvad jeg har mistet; han var saa uendelig kjrlig, mild og velsignet. Mit Lille Digt over ham, ligesom Sangen ved Fru Hartmanns Kiste lader jeg her flge med.

Det er i Dag egentligt om Forretninger, om Resten af mit Manuskript jeg skulde skrive, men jeg maatte frst og strax udtale hvad der meest opfylder mig, H. C. rsteds og Fru Hartmanns Dd.

De faaer det Hele til Oversttelse og Trykning, det er i alt XXIII Stykker lagt i Nummer eftersom de flge paa hinanden, vil De see at have det Hele frdig til Slutningen af April-Maaned, omtrent ved den Tid vil det komme ud, jeg faaer frst Correctur paa de to frste Ark i nste Uge og efter Lfte kun to Ark om Ugen, saa at De vil see, det ikke [fr] kan blive frdig til Udgivelse i Originalsproget. J eg skal senere niagtig opgive Dem Dagen og stoler aldeles paa at der intet kommer ud paa tydsk fr De hrer fra mig; jeg mister ellers, som De veed ganske mit engelske Honorar. Bentley seer jeg har anmldt Bogen hos sig til sidst i Marts, men det er umueligt; thi netop Dagen efter at jeg sendte Manuskriptet, lste jeg hans Anmldelse, han har saaledes ikke kunde have det, og har ogsaa paa egen Haand lavet en Tittel: "The poet in Sweden", et Navn der passer paa en Roman og ikke paa disse Billeder og Stemninger, Jeg har endnu ikke faaet Brev fra ham om Modtagelsen af noget Manuskript og kan frst vente dette i Lbet af denne Uge. Imidlertid som sagt, tag kun nu fat og De skal niagtig hre Datoen min Original udkommer og med den Deres Udgave. Skriv mig til, dersom noget i Manuskriptet ikke er forstaaeligt! Hils paa det hjerteligste Deres kjre Kone og lille Pige; de glemme mig dog ikke! - Gud veed om vi sees i dette Aar; jeg trnger til at komme ud - om det hjlper! - jeg reiser vist aldrig niere med det unge Sind, som fr, aldrig meer seer jeg Alle Kjre derude! - Lev vel, kjre Ven! Gud glde og velsigne Dem og Deres!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Indhold af det her sendte Manuskript, (sidste Rest)

XIX Ved Siljan-Sen.

XX Tro og Videnskab (en Prdiken i Naturen).

XXI I Skoven.

XXII Fahlun.

XXIII Hvad Straaene sagde.

XXIV Digter Skildtet.

XXV Dal-Elven.

XXVI Danemora.

XXVII Svinene.

XXVIII Poesiens Californien.

NB med Hensyn til Mottoet paa Tittelbladet, da er dette skrevet ud af No I i Bogen; det Stykke med Overskrift "vi reise"; vil De, med Hensyn til Oversttelsen see at det bliver ordret eens begge Steder, dersom det ikke allerede er trykt hos Dem, da beder jeg Dem at rette i Stykket selv, saaledes at det der bliver ganske overeenstemmende med Mottoet, thi dette er i enkelte Udtryk gjort mere bestemt.

Jeg troer ved dette Citat at stille Lseren paa mit Standpunkt, at det ikke blot er Billeder fra Sverrig, men Tanker og Stemninger jeg der eiede, som vexle her.

Med Hensyn til Tittelen "I Sverrig", kunne vi maaskjee tale; paa Dansk bliver den saaledes; troer De det ndvendigt i Tydskland at give samme, en mere Kraft; f Ex: "I Sverrig, nyt Billed-Album af H. C. A." eller "I Sverrig, en Foraars Bouquet" eller noget lignede; skriv et Par Ord herom. Vil De til Stykket: XI "Diurgrden", allernederst efter det, tilfie den Note, den Anmrkning om Bellmann: "Paa Clara-Kirkegaard i Stockholm er Bellmann begraven, men Ingen vide Stedet; hans endnu levende Samtidige kunne ingen Oplysning give".

NB Efter at have Alt lagt sammen til Afsendelse opdager jeg ved at see efter i den Doublet af Manuskript jeg selv har for min danske Bogtrykker, at der mangler det Stykke om "Siljansen", jeg kan ieblikkelig ikke finde det og for nu ikke at vre udsat for at laane det igjen hos Dem, tager jeg det strax ud af Pakken for at jeg kan erholde en Afskrift; her mangler altsaa det anfrte Stykke, "ved Siljansen", som jeg, saa snart jeg selv eller min Afskriver har taget en Afskrift deraf skal sende Dem; i Tilsendelsen her i Dag er jo nok til Oversttelse, om en Uge skal De have det manglende Stykke, der hrer til eet af de strre. - Den danske Udgave af hele Bogen vil nok blive 14 a 15 Ark, men Deres Udgave vistnok meget mindre, da De vel trykker den, som "Baronesserne". Vil De lgge Mrke til de frste Nummere af "Neue illustrirte Zeitschrift: Stuttgard", deri (1851) staaer under" Characterer der Gegenwart", een af de meest rosende Artikler over mig jeg har lst, ivrigt er det en slsom Blanding af Sandhed og Usandhed. - Lev hjertelig vel.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Emma Hartmann.

fdt Zinn

Her et Hjerte har hrt op at banke,

Som var glad i Verden og i Gud,

Viid og Lune og den dybe Tanke

For os, som et Stjerneskud slukt ud.

Bag Kistens Fjl en Moder ligger Liig,

En Hustru - ja en Skat, en Skat saa riig!

Blomster elsked' hun og Blomster vre

Som et Tppe over Kisten lagt,

Toner elsked' hun og Toner bre

Vort Farvel igjennem Taarer bragt.

Meer tung end Jorden over Kistens Fjl,

Er Sorgen, Hjertets Sorg i sligt Farvel!

Jesus Christus Du os Trsten bringer

Gjennem Ordet, gjennem Tankens Lys,

Hun er fri, paa Aandens Engle-Vinger

Hit hun svver over Ddens Gys.

Sit Hjem der staaer i Sorg, saa tomt, forladt,

Hun smiler til: det hendes Jordlivs Skat!

H. C. Andersen.

H. C. rsted.

Han var saa sand, han var saa eiegod,

Et Barnesind og dog den dybe Tnker,

F ar ham i denne Verden klart det stod

Hvad Gud til Mngden frst bag Dden skjnker.

Han var et Fjeld i Danmark, seet vidt om,

De Vises Steen i dette Fjeld var inde!

Hvor var han kjrlig, ligefrem og from,

Og dog saa stor! han glemmes ingensinde,

Thi ved hans Tankelyn et Lys blev tndt,

Der viser Skatte saa umaalelige!

Og han var Danmarks Sn fra Ringhed sendt,

En Konge dog, og det i Aandens Rige.

Hans Liv er sluttet her, saa godt, saa smukt,

Hans Navn, den Stjerne bliver aldrig slukt!

For os, som stod ham nr, ham voxed' fast,

En Deel af Verden med hans Hjerte brast.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus