Dato: 12. juni 1833
Fra: Edvard Collin, Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

58. Fra E. Collin.

Kjbenhavn. d. 12te Junii 1833.

De har havt Ret, kjre Ven, til at klage over, at De endnu ikke har faaet Brev fra mig, og det har gjort mig meget ondt; men jeg har ganske uventet gjort en Reise, som har forhindret det; jeg har vret i Jylland, og kom frst hjem igaar; Deres sidste Brev modtog jeg i Slagelse. Jeg har bemrket mig de Momenter af dette og de to foregaaende Breve, som jeg maa tale med Dem om.

Desvrre ere Schwarzen og Seemann reiste, inden jeg fik Deres Brev, og inden jeg kom hjem. Jeg har altsaa ikke kunnet sende Dem den italienske Grammatik og et Exemplar af Deres Digte. Det vil jo ikke vre muligt at sende dem, frend med en Leilighed, og det vil vre vanskeligt at trffe en saadan.

Deres Penge-Affairer skal jeg see at arrangere paa det Bedste. I Slutningen af denne Maaned skal jeg see at sende Dem de 33 Species fra Reitzel og desuden 50 Species, tilsammen 83 Species i en Vexel paa Paris paa Mark Banco. Kunde De opnaae at faae det Lassenske Legat, var det fortrffeligt. Har De talt med Biskop Mller derom? Hvis jeg blot faaer Leilighed dertil, skal jeg engang indlede Sagen med ham. Agnete lnges jeg forskrkkeligt efter. Jeg har store Forventninger derom.

Det infame Digt i Kjbenhavnsposten, underskrevet Ingeborg, refererer sig til et ikke videre fortrffeligt Afskedsqvad til Dem, underskrevet Frithiof; den sentimentale Tone deri mishagede Folk med Rette, men det sidste Digt har naturligviis mishaget endnu mere. I Anledning af det Skete har jeg i Kjbenhavnsposten ladet indrykke flgende Annonce:

Vor Landsmand, H. C. Andersen, som med Kongelig Understttelse reiser udenlands, er i Maii Maaned d. A. ankommen til Paris, hvor han for det Frste agter at opholde sig. At han ved sin Ankomst der har modtaget et ufrankeret Brev, eller rettere en Convolut med det Niddigt, som stod indfrt i Kjbenhavnsposten N 93, saadant maa, skjndt paa heel forskjellig Maade, interessere Andersens Venner og Digtets Forfatter at erfare.

Af den besindige Tone, hvori denne Annonce er skreven, vil De let kunne see, at det ikke er mig, men Fader, der har skrevet den. Jeg havde havt stor Lyst til at tage anderledes fat paa Karlen og at ende med det Lichtenbergske: Kunde jeg skrive Prygl, da skulde Du faae et Brev, din Slyngel, som din Ryg skulde lse. Lovise har sagt mig, at De meente, at hun havde lst Deres Brev til mig. Efter de Ting og Udtryk, som staae deri, kan De vel ikke ville, at hun skal lse det, og jeg tillader det heller ikke.

Det frste Digt i Kjbenhavnsposten, som De nsker at see, kan jeg nu ikke faae fat paa, og det er sandelig heller ikke vrd at sende den lange Vei.

Nu lev vel, kjre Ven! Jeg haaber snart at hre fra Dem igjen. Lad endelig ikke Sorgen for oekonomiske Anliggender influere for meget paa Deres Humeur; hold blot Aanden vedlige. Jeg kommer nu til at ende mit Brev til Dem med mange hjertelige Hilsener.

Lev vel og vr munter!

Deres Ven

E. Collin.

[Tilfjelse til Brevet af Faderen Jonas Collin: ] Edvard sprger, om jeg vil skrive et Par Ord? med Fornielse; i Paris, gode Andersen, passer det sig slet ikke at srge over literaire Avindsmnd! forresten lev vel!

Deres Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter