Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 15. juni 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 146. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d. 15 Juni 48.

Kjre gode Andersen!

Jeg modtog i dette jeblik et lille Brev fra Glorup fra Dem, jeg troede De forlngst var i Sore og har skrevet der hen, hvor De vil finde et Brev hos Ingeman, jeg vidste ikke hvorhen addressere det bedre. Tak for det i Dag, gode Ven, jeg bliver altid saa glad ved at faae Brev fra Dem, og i Dag var det en dobbelt Fest, da man paa een Gang bragte mig fra begge de to kjre Brdre der hedde Christian! Den Anden Chr: er for jeblikket med sin gir ved Helsingr,1892) og venter paa Kongen, lnges efter activitet, og har gjordt en lille tour over til Sverrig for at see Lejren; med alle de Svenske han har talet er der kun een Gjenstand, kun eet nske der gjr sig gjldende, - at komme til Danmark, og at slaaes for Danmark! Ja Gud give de maatte faae Lov at slaae til, men de afholdes jo af det Vrste paa Jorden, Politik og Diplomatik; nu er Oxholm1894) rejst til Petersborg, man venter at han skal bringe vigtige Ting tilbage. Her er i Byen adskjillige svenske Officiere, men det er kun dem der frivillig er gaaet i dansk Tjneste, og brer dansk Uniform, de kjre Mennesker, de mene det dog saa godt og rligt med os! Ja egentlig Andersen er det en herlig Tid, vel er den alvorlig, men hvilken skjn Flelse er ikke den Begejstring der griber os dagligen ved at lse eller hre fortlle de dleste Trk, jeg vilde omfavne alle de kjre Sjle der stride og lide og due for Fdrelandet! Og paa hvilken Maade, syngende og glade gaae de det Alt imde. Hvor de ere lykkelige der saaledes falde! Men Andersen, De maae ikke troe jeg smiler naar De taler om at gaae med, hvis det ellers var i Deres Bestemmelse, nej, nej, saa kjender De mig jo slet ikke hvis De et jeblik kunde troe det, hvrt Menneske har jo sine Ejendommeligheder, sin Vej at vandre her paa Jorden, mange ere skjnne, og er Heltens det, naar han falder paa Valpladsen, saa er Digterens der besynger ham, Digteren der fordler Menneskeheden til alle

Tider, hans Lod er ikke ringere; og hvad Modet angaaer, De taler om, da kan det vise sig paa mange forskjellige Maader, efter min Mening, og en fredelig Sjl behver ofte i Livet ligesaa meget Mod, til at vandre det igjennem, som den der styrter sig i Slaget. Jeg veed ikke om De forstaaer mig? -

Nyt som De sprger om, veed jeg Intet, vi leve saa landligt, saa eensomt, skjndt midt i Byen, vore flles Venner har det godt. Gr. Th. med sin nye Ansttelse - har De gratuleret ham? Worsaae er en otte Dage paa Landet i det sydlige Sjelland; har De sent noget til ham smukke Sstre,1895) da fortl mig det. - Oehlenschlger er meget glad over at hans Datter i Norge har faaet en lille Sn.1896) - Grundtvig troer jeg er gaaet lidt fra sine Fem, han skriver den eene flaue Gadevise efter den Anden.1897) Hvad Etatsraad Berling angaaer, saa finder jeg det meget moersomt, veed De hvem han sammenligner sig selv med? Med Struensee!

Est-il bte!!

Skjndt det jo trkker lngere ud, inden vi faae Dem her tilbage, glder det mig dog for Dem , jo lngere De er paa Landet, nu kommer den dejlige Rosentid, den allersmukkeste finder jeg. Jeg lider af en uhyre Lngsel efter Mark og Skov og frisk Luft, men faaer vel neppe Noget af det i Sommer, da Kongen vel bliver for det Meste paa Frederiksborg1898) - saa Taalmodighed. Jeg glder mig imidlertid ret til De kommer tilbage, til at see og tale med Dem, til at see Deres Buste. Hvor dejligt at Frk: Bremer udtaler de svenske Sympathier i sin nye Roman,1899) har De alt lst den? Man taler i Dag om at svensk Cavallerie skulde komme her over Kjbenhavn, men endnu har vi Intet seet til det. Kommer de her skal vi rigtig tage kjrligt imod dem, kan De begribe. - Men er det Alvor at et Menneske hedder Nat og Dag? Hils ham fra mig, hvis det er sandt, c'est trop drle. Men nu maa jeg sige Dem Farvel, dog frst sende Dem store Bouquetter af Hilsner fra Nre og Fjerne! Thi Alle elske de Dem jo! Skriv mig endelig til fra Sore. De omfavnes

af Deres troe Sster Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost