Dato: 28. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 28 Jan 1848

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, jeg svarer Dem frst idag, thi jeg har ved Kongens Sygdom og Dd flt mig saa afficeret at jeg ikke havde Ro eller Tanke til Brevskrivning. Jeg holdt usigeligt meget af Kongen, og han var mig just i det sidste Aar af sit Liv saa god, kom mig imde, nsten kan jeg sige det, som en Ven.

De skriver om de fem nye Eventyr, og jeg har i disse Dage sendt dem til en Afskriver, saasnart jeg faaer Afskriften skal jeg strax, rimeligviis frst i nste Uge, sende Dem samme til Oversttelse; et Exemplar af Ahasverus vil flge med; dette Digt er i alle de danske Blade, endnu, srdeles vel omtalt, derimod mindre i Goldschmidts "Nord og Syd", men det er mere en "Snakken" om Bogen, end en Kritik, Meget har han slet ikke forstaaet, og det synes som om han meest har tnkt paa at udtrykke sig efektfuldt, hvor ved han imellem kommer ind i Corsar-Tonen. Vil De have nogle Uddrag af de forskjellige danske Anmldelser da skal jeg sende Dem samme. I "Nord og Syd" staaer en meget smuk Opfattelse af "liden Kirsten", maaskee en Overvurderen af Texten, jeg gjr Dem opmrksom paa samme. Om Udgaven i 10 Bind, synes jeg srdeles godt; naar kommer nu den illustrerede Udgave af Eventyrene? Jeg vil haabe at De fra Petersen har faaet sidste Rest. Nu mener jeg at Bogen ikke. dedicere s til Nogen. See at blive enig med Reitzel! jeg beder Dem. I Suplementbind vil De altsaa optage de 5 Eventyr, Nkken, liden Kirsten, "En Historie" etc, Paa Romanen skriver jeg, og skal saa snart de 2/3 er frdig, sende Dem Manuskript til Oversttelse; jeg tnker den bliver henimod 30 Ark; til September skulde jeg troe at den godt kunde komme paa Tydsk, men herom, senere. - Troer De at Alle nu have faaet de af mig bortgivne Exemplarer af de samlede Skrifter? Siig mig lidt herom og om senere Anmldelser. Hils Deres Kone og Svigerforldre; samt Gade og Btcher. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Hvorledes lever Laube, han fik jo et Brev fra mig da jeg reiste fra Leipzig. Over Kong Christian den Ottende har jeg skrevet flgende Vers.

-

Da han laae dende paa Sygeleiet,

Drog Folkeskarer til Amalienborg;

De Alle flte hvad i ham de eied',

Bad for hans Liv, bad ret i Angst og Sorg,

Thi meer og meer de Alle ham forstode,

Hvor oplyst folkelig han fremad gik,

Hans Villie var saa inderlig det Gode,

Han saae med Hjertets og med Aandens Blik;

Den Ringeste han gjerne vilde glde,

Det Dygtige han skatted' og forstod;

O, altfor tidlig maa vi ham begrde,

Vi Alle tabte da han os forlod.

Der er saa stille nu i Kongeborgen,

Hvor Fader-Hjertet slog og hvor han leed.

Der indenfor og udenfor boer Sorgen,

Gud see med Trst til hver Bedrvet ned!

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus