Dato: 8. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 8 Januar 1848

Kjre Ven!

Min bedste Tak for al Deres Venlighed imod mig, Gud give Dem ret Sundhed og Lykke i det nye Aar! tak og atter tak for det gamle! at jeg frst skriver i Dag maa De undskylde mig, jeg har vret paa Landet, vret ude hos Moltkes paa Bregentved, hvor jeg tilbragte HelligDagene! - Frst min Tak og Qvitering for det modtagne Honorar for Ahasverus, 27 Frederiksdorer, jeg kan vel her qvitere, eller vil De have en Qvitering paa et lst Papir for sig; Tak for den Omhue De har viist Digtet, ja hvert enkelt Bind i den hele Samling, jeg blev isr glad overrasket ved Smaadigtene, flere synes mig saa vel gjengivne at de nsten kunne gaae for originale tydske. Hvor meget jeg i dette skylder Dem kan De vre forvisset om jeg fler, Gud give De ret maa have nogen Gavn i Tiden af Forlaget. Foruden alt dette har De overrasket mig med den smukt indbundne Udgave, det er sandeligt altformeget kjre Ven, jeg var ganske overrasket og lykkelig. Min Regning med Hensyn til [de] enkelte Exemplarer jeg har faaet flere, end jeg skulde og Indbindinger, staaer endnu, men vi ville da ved nste Mellemvren[de] afgjre samme, dette skeer da ikke fr De kan faae den nye Romani; den lille Bog De sprger om, som De har seet udkomme ved Juletid i Engeland, er fem ny Eventyr, disse ere endnu ikke paa Dansk, jeg har lovet Reitsel dem til Fastelavn og at jeg mueligviis til den Tid kan have et eller to nye til; De skal faae samme, naar Reitsel faaer dem, og der er naturligviis fra min Side ikke tale om noget Honorar herfor, jeg kan faae et Par Exemplarer. - Hvad De skriver om at lade komme i smaa Udgaver 1) Billedbog, da troer jeg at denne kan gives heel og holden, som den er, af 2) Eventyr, foreslaaer jeg at vlge flgende, men tag Andre med paa Raad. Der Tannenbaum. - Der Schweinhirt. - Das Liebespaar. - Die Schneekonigin Ole Lukie, Tommelise. - Der standhafte Zinsoldat - Das Buchweisen. - Die kleine Seejungfrau - Das Gnzeblmchen. - Das hsliche junge Entlein. Der Engel. Die Galoschen - Die rothen Schue Die Nachtigal - Der fliegende Kuffer. Das kleine Mdchen mit den Schwe[fe]lhlsche Die Glocke. Die Stopfnadel. Die Storche. - Der Schatten.

Med Hensyn til 3) Digtene er det endnu vanskeligere selv at vlge og jeg beder Dem lade to eller tre Andre komme med paa Raad, jeg vil imidlertid pege ud hvad der forekommer mig bedst.

Des Dichters letztes Lied - Der Spielmand - Lied fr die Kleinen - Avis aux Lectrices - der Herzensdieb Die Buche - Der Dichter und Amor Der Knabe und seine Mutter auf der Haide. Abenddmrung - Das sterbende Kind. Der Veinachtsabend. (Igjen et Udvalg af "fnfundzwanzig Kleinigkeiten") - Kleiner Viggo - Der Student - Wir sind Skandinaven - Graues Wetter Ich wills - Thrnen - Das Meerweib bei Samse - Idylle - An Thorvaldsen (nemlig det i Studenterforeningen) Die kleine Liese - Der Sohn der Wste - Landstreicher Leben - Der Moment des Sterbens - Die Dnen und ihr Knig - Mrzveilchen - Muttertraum - Lebevohl an Italien - Ich trumte ich war ein Voglein - Was ich liebe.

Jeg beder Dem imidlertid at De lader Andre, som sagt, gjre et Udvalg, da jeg virkelig ikke, isr oversat i et fremmet Sprog, formaaer at dmme om hvad der br udelades eller optages naar det gjlder et Udvalg; den gode Form maa her ogsaa have en vgtig Stemme. - Lad mig hre herom naar der tages fat paa disse Udgaver; seer De nogen Kritik af Betydning over de sidste Dele af mine Skrifter da gjr mig opmrksom derpaa. Fra Boston fik jeg forleden en smuk gldelig Dom: over hvad der i Amerika er kommet og som jeg hrer er i Paris min Improvisator i den sidste Tid kommet paa Blge. - Bladene her hjemme have til Dato srdeles vel omtalt Ahasverus, ja Kjbenhavnsposten erklrer at jeg nu har hvet den Anklage, at jeg ikke havde Studium forenet med det Givne". Oehlenschlger derimod er aldeles imod Bogen, og meest nok fordi, som han siger, at Gthe ikke har kunnet udfre Ahasverus Ideen og Oehlenschlger selv ikke har vovet det, at det derfor er dumdristigt at Andersen forsger Sligt. Heiberg derimod har gjort mig en Vesit, fortalt at dette Arbeide har interesseret ham og nskede at jeg gav en anden Deel. Jeg er meget begjrlig om hvad man siger i Tydskland.

Petersen har jeg forgjves sgt nu jeg kom hjem, og derfor i Dag skrevet ham til, jeg skal nok purre ham. - Reitzel siger mig at han ikke har hrt fra Dem om De og han ere enige. See til at det kan skee! Reitzel er igrunden et godt billigt Menneske! og De er jo Elskvrdigheden selv, jeg i det mindste har Beviis derpaa.

Til hvem er Exemplarene for Kongen af Preusen sendte? Fik Charles Bonner og Van der Vliet mine samlede Skrifter, ingen af disse to have derom sagt mig et Ord, og hvad, som endnu mere forundrer mig, jeg har ikke hrt fra den dve Maler, i Bayern, De husker at jeg hos Dem fandt et Brev om at faae mine Skrifter og De lovede at besrge samme, jeg skrev endogsaa strax et Brev, som De modtog og lovede at lgge i Pakken; det er jo utnkeligt at Manden ikke skulde strax, isr efter det venlige Brev jeg skrev, have sagt mig Tak, det er imidlertid slet ikke denne, som ligger mig paa Hjertet, men det at han har faaet mine Bger. Har De, som jeg haaber, erindret Sagen, da sprg Vedkommende, hvem De lod besrge Bgerne, hvor disse med Brev, ere blevne af.

Hils nu paa det kjrligste Deres Kone og lille Pige, hils Brockhaus og Familie, samt Botcher og siig mig hvem jeg skulde skriftlig bringe min Tak for at have hjulpet paa mine Skrifter - Wolff - ikke sandt? - Og nu Gud glde og velsigne Dem i dette nye Aar, gid vi begge gjennem hele Livet blive Venner og have Leilighed til, som i det sidste Aar at mdes i flles Virksomhed. Jeg skal hilse Dem fra Deres Broder Prsten.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus