Dato: 4. oktober 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 October 1847

Kjre Ven!

da jeg i forrige Uge skrev Dem til havde jeg ikke endnu faaet Deres Brev fra 29/9, jeg iler derfor med at svare paa flere i samme gjorde Sprgsmaal. De troer altsaa at Digtene kunne fordeles i fire Bind, det bero er ganske paa Dem, men lad endelig hver Bind dog naae samme Omfang, som Billedbog, hvilken allerede synes temmelig tynd. Efter mit Begreb troer jeg ikke at Digtene kunne fylde mere end tre Bind, og saaledes kan der ogsaa nok, naar De endelig vil, bringes 30 Bind ud af Skrifterne; jeg skal forklare mig, men nu frst om Digtene, som jeg her betragter som tre Bind; i andet kommer hvad der skal optages af de 12 Maaneder, jeg beder Dem tage Bogen for Dem jeg vil da Pagina viis opgive hvad vi beholde, og hvilke Titler samme faaer, dernst fremstte Ordenen hvori de valgte Stykker skulle omsttes, thi de maa da ikke flge som i den trykte Bog. - Januar falder aldeles bort, derimod gaae vi til Februar pag 13, hvor man tager de 6 frste Linier, springer de nste 6 over og bliver da ved paa samme Side med "Som et Skyggebilled" etc. der oversttes lige til pagina 17 hvor der staaer som Overskrift

Blomsterne under Sneen.

Digtet ender altsaa med

Gud skee Lov jeg lever.

Alt det flgende af Februar kastes bort og det oversatte Digt faaer Navn

Herregaarden og de Smaa.

Vi gaae nu til Marts, pag 26 her staaer Overskrift:

Jorden, dette Digt optages men faaer til Titel, Aand og Form. Side 28 Menneskelivet, udelades, derimod 31 Poesien forfra til nederst paa samme Side "Og viser Manden dine Guddoms Skatte",

hvilke Linier bliver, men nu springes hele Resten over og kun efterflgende fire Linier af samme tilfies saaledes:

Du flyver stolt og fri mod Himlens Sol,

Du seer til Havets rken, som til Bkken,

Til Digterhjertet i en Martsviol,

Og til hver Fugl der qviddrer mildt fra Hkken.

Af April-Maaned tages flgende: Side 38 Digtet Elskeren og Fuglen. Det ender nederst 39. Det kan kaldes Troskab. Dersom "Chor af Kjrende", Side 40, kan godt gjengives, ellers ikke, tages det med og faaer Navn af April. - Hele Resten kastes bort. - Mai beholdes heel og har til Overskrift som fr Mai. Juni beholdes heel men kaldes: Idyl. Juli oversttes heel og kaldes Digter-Vandring. August maaned Side 79, maa miste de tre frste Vers der begynde med "Ja ieblikket" og ender "Og ieblikket er saa rigt paa Glde". Det Efterflgende bliver et Digt for sig ind til Side 83 og ender med (nederst 82) Jeg kan ei holde paa det. Det kan faae til Overskrift: Sommer[;] Resten, som begynder "Hver en Luftning sover"; kan De kalde: De Badende.

Hele September oversttes og faaer Navn

Septembers Billedsal.

Af October oversttes Begyndelsen "Storken er reist", indtil nederst paa Siden "Vaar din Sol sig tndte", og faaer Navn af Efteraars Flelse som deles i I og II. Digtet "Vaar din Sol etc" kastes bort, og De gaaer til Side 95.

"Stille! see hvor Taagen lfter sig" herfra og ud, bliver Digtet [overstreget: kaldet] II. ["Den gamle Jomfru", kun udelades Side] 96 de to Linier "Uden om mig, selv i Haabet, Livet som October staaer! Digterdrmme, Livets Lykke, Alt jo til sit Lvfald gaaer! "

November oversttes heel med det Navn: November Phantasier. - December faaer Navn af Juleaften.

Nu var det Ordenen de skulle flge i - Jeg har paa det skrevne Papir jeg gav Dem, optegnet nogle enkelte Digte, som staae forrest i andet Bind og da flger: 1) November-Phantasier. 2) Poesien. - 3) Elskeren og Fuglen. 4) Aand og Form. 5) April. 6) Efteraars Flelse. 7) Juleaften. 8) Mai. 9) Havfruen ved Samse (NB Zeises Oversttelse heraf flger i Brevet; vil De see efter om det er anfrt andet Steds i frste eller andet Bind af Digtene, til at optages, jeg troer ikke). - 10) De Badende. 11) Idyl. 12) Sommer. September Billedgalleri. 13. Efteraars Flelse. I og II. hvor med Bindet sluttes. Det bliver ikke stort; hold derfor paa 3 Bind Digte.

Eet Bind aus meiner Mappe synes jeg vi maa have og jeg mener at i samme kan optages:

Bertel Thorvaldsen en Skizze;

Bedstemoder (De har faaet samme)

Ole Bull, (skal sendes Dem).

Tre Smaa Digte.

Vandring gjennem Operagalleriet, med de Noter jeg gav maa det vre forstaaeligt.

Et Bind dramatisk kan De faae, som De meente ved at optage Nkken, og liden Kirsten, men disse to maa srdeles vel oversttes, jeg skal, i Tilflde at De optager disse strax sende Forord og tillige eet originalt Stykke i een Act, men jeg vil ikke sende samme fr jeg faaer at vide om De ikke foretrkker det Simple at de samlede Vrker ere 28 Bind, eller hvad jeg srdeles gjerne seer at De optog som sidste Bind, Ahasverus. Lader det sig ikke gjre? De skriver at samme kun bliver en 7 Ark, den Udgift bliver da ikke stor og det var smukt at ende med et originalt Vrk, De kan gjre oplaget desstrre; ja, ja, tag den og da bliver det 29 Bind aus meiner Mappe og indeholder

Thorvaldsen,

Bedstemoder,

Ole Bull Nkken og maaske liden Kirsten

30 Bind Ahasverus, tnk derpaa og skriv ufortvet; jeg har i sidste Act af Ahasverus gjort nogle Forkortninger, som jeg meget snart skal sende, men Svar faaer jeg frst fra Dem.

Pedersen har jeg skrevet til, han er i Sor hos sin Kjreste og man siger sygelig; jeg skal i Dag igjen skrive og skynde paa ham. Hils Deres Frue og lille Datter, Svigerforldrene ikke at forglemme.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Hvad Dato tr Ahasverus komme [ud] i Kjbenhavn?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus