Dato: 14. august 1847
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

204. Fra E. Collin.

Kjre Andersen! De har lnge ikke hrt fra mig, men jeg vilde frst avancere noget med Deres Arbeider.

Angaaende hvorledes der skulde forholdes med Oversttelsen af Deres Arbeider har der hidtil hersket stor Forvirring; Deres Brev af

21de Julii maa jeg nu antage for det afgjrende, og deraf bliver altsaa Resultatet:

Romanen paa Bentleys Forlag. 10 pr. Ark. leveret i engelsk Oversttelse, hvis Besrgelse beroer til Deres Hjemkomst.

Ahasverus paa Howitts Forlag. 10 pr. Ark. leveret som dansk Manuscript, skrevet med latinske Bogstaver, sendes til Hambro.Latin-Afskrivningen har jeg allerede sat i Arbeide, saasnart en passende Stump er frdig, skal jeg sende den.

Saavidt England.

Qvoad Tydskland:

Romanen har jeg nu et Manuscript af, bestemt til at sendes Lorck (ikke sandt); men hermed har det jo ingen Hast; vil De, kan jeg sende ham det strax, eller skulde jeg det bliver vel ndvendigt,lade tage en ny Afskrift, som skulde bruges til den engelske Overstter?

Ahasverus har jeg corresponderet meget med Lorck om, med Hensyn til Betingelsen om Fr?Udkommelsen i Leipzig; herom antager jeg nu at vi ere enige, hvorom han taler med Dem i Leipzig. Jeg er nu saavidt med Reenskrivningen, at jeg kan sende ham 16 Ark i denne Uge, og Resten inden 14 Dage. Imidlertid vil De vel paasee, at Udgivelsen ikke skeer i Leipzig, forinden den tillige udkommer her. Jeg kunde gjerne tilbage holde det sidste Ark, hvis De synes om det og melder mig det strax.

Qvoad Danmark:

Har De talt med Reitzel om den danske Udgave af Romanen og Ahasverus? Vil De forlange noget bestemt, eller skal jeg bede Reitzel om at gjre et Tilbud?

Alt er vel her hjemme.

Om Deres Forherligelse i England taler jeg ikke; jeg bliver ligesaa r i Hovedet deraf, som De.

Deres Manuscript af Ahasverus er paa mange Steder meget genialt, det vil sige, kun en Hermeneutiker som jeg kan finde ud deraf og dog ikke ganske; saa snart jeg faaer Tid dertil skal jeg sende Dem en Liste over mine Observationer, som ikke ere faa.

Forresten er min Flelse for Ahasverus temmelig blandet; men De skal ikke bryde Dem om min Mening, som maaskee er ubehageligt influeret af den usthetiske Maade, paa hvilken jeg har faaet Bogen tillivs. Begyndelsen tiltalte mig overordentligt, og der findes rundt omkring sporadiske Skjnheder; men reent ud sagt: Ideen slap for mig, Ahasverus forsvinder mellem Coulisserne ved de evige Changements, og jeg har en Flelse af at see: en Vandring gjennem et historisk Galleriet, hvor Ahasverus er Foreviser.

Hvad jeg siger er rlig meent, og det er meget muligt, at det er galt. Det skulde ikke glde nogen meer end Deres

Ven

Kbhvn. d. 14 Aug

1847.

Edvard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost