Dato: 24. juli 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

London 24 Juli 1847.

Kjre Ven!

Jeg har her fra London, strax efter min Ankomst skrevet og sendt et Brev til Dem; da jeg nu slet ikke har hrt fra Dem siden er jeg i Uro, jeg veed ikke om De har faaet min Skrivelse eller ej. Det er min Bestemmelse at gaae frst i nste Maaned til Skotland, hvor jeg har Indbydelse, og da omtrent den 18de samme Maaned at vende tilbage til London og paa det hurtigste reise til Weimar og Leipzig. Jeg vil der ordne Digtene, og aftale med Dem hvad der ellers kan vre. Er De tilfreds dermed. Min Modtagelse her i Engeland overgaaer mine dristigste Forventninger, mine Bger synes her lste og kjendte, som om jeg var en engelsk Forfatter. Man siger at det er ikke let for en fremmet at komme ind i den fornemme Verdens Kredse, jeg har ikke mrket hertil, og man har modtaget mig paa det hjerteligste og bedste. Den litteraire Verden er ligesaa smukt kommet mig imde, jeg fler mig ganske hjemme i det store London, kun kan mit Legeme ikke holde det ud, thi en Anstrngeise er det! - Forleden gjorde Lady Blessington en Dinee for mig hvor Alt var stort og rigt, her saa jeg frste Gang Dickens der var kommet for min Skyld: I must see Andersen! skrev han og jeg var meget lykkelig ved Mdet, thi han var ganske, som jeg havde: tnkt mig ham. - Saa livlig, saa elskvrdig, vi bleve snart Venner, fr jeg forlader London er jeg til Middag hos ham. Mit Portrt i Mary Howitts Journall, hnger i Bogladerne ved Siden af Jenny Linds, et nyt kommer ud i nste Uge, min Buste bliver gjort, jeg er optaget i Club - - ja, bliver jeg ikke fordrvet af alt dette, saa holder jeg nok! - O det er velsignet, det er deiligt! jeg fler mig Gud og Mennesker saa taknemmelig! Bentley har gjort mig et betydeligt Tilbud for min nye Roman, han vil, naar han faaer Manuscriptet paa engelsk og dette kan komme ud i London, samme Dag som den tyske Udgave i Leipzig, og den danske i Kjbenhavn, give mig 10 PD for Arket, jeg regner Bogen til 30 Ark altsaa 300 Pund. Mary Howit har tilbudt noget lignende for Ahasverus, men hun kan ikke overstte den siger man, da det er Vers, og jeg vil heller holde paa ren, end paa Pengene, jeg veed altsaa ikke hvorledes det gaaer med dette Digt; jeg har imidlertid skrevet til Eduard Collin, at han ufortvet skulde sende Dem et Manuskript til Oversttelse - er det ikke Leo der overstter det. Lad ham kun ile dermed, Alt efter Deres Interesse, men vi tales ved fr det kommer ud. - En Boghandler her i London har forskrevet fra Kjbenhavn flere Exemplarer af mine danske Skrifter, de staae paa dansk anmldte i Aviserne og gaae godt af. Digteren Freiligrath, som lever her, fortalte mig at samme Boghandler havde sagt ham at den tydske Udgave - Deres - gik glimrende bort; han havde af den solgt henved 100 Exemplarer og naar Udgaven var sluttet - thi da frst kjbte den fornemme Verden - vilde han kunde slge 100 endnu, jeg vil saaledes haabe, at jeg ikke skal staae tilbage for Kong Renes Datter, som De siger mig gaaer godt saa godt. - I literary Gazette vil De finde en smuk Anmldelse af den engelske Oversttelse af Das Mrchen meines Lebens og desuden hvorledes jeg er optaget og afholdt her i London. Walter Scotts Svigersn har anbefalet mig til Abbotsford, flere rige Indbydelser har jeg og Hofraad Hambro, den gamle Banquiers gjr Reisen med mig, Alt er under de lykkeligste Auspicier; jeg er mrkvrdig Lykkelig, har man i Danmark traadt paa mig, saa oplever jeg ogsaa en lige stor Overvurdering! Jeg fortalte Dem jo i mit sidste Brev hvorledes Hollnderne havde modtaget mig. Og dog lnges jeg nu efter Fastlandet, jeg regner Danmark med dertil, jeg lnges efter Ro, for at ende Romanen der trykker mig, et Eventyr eller hvad Form det nu faaer om London, ligger mig ogsaa i Tanken. Arvestorhertugen af Weimar har jeg mdtes med flere Gange i Marlborough Rouse og hos Lord Palmerstone; han var som altid elskvrdig. Hils nu Deres kjre Kone og Svigerforldre; gld mig med et Brev her til London, under mit Navn, men adresseret til: Hambro & Sohn, mercants, old Broad Street No 70, i London, eller om De vil til: det danske Gesandtskab her. - Jeg maa bede Dem endnu om, at De vil sende et Eksemplar af mine samlede Skrifter og det paa det hurtigste til:

Charles Boner, Esqr i St Emeran ved Regensburg, det er en Englnder, som jeg skylder en Deel Hflighed, og som kan fortrffeligt Engelsk [skrivefejl for: Tydsk]; jeg regner ham blandt mine frste Venner. De Exemplarer jeg skal have til Kjbenhavn, haaber jeg De har sendt eller vil sende, under Eduard Col1ins Adresse. Hils Leo venligt fra mig og bed ham holde lidt af Ahasverus.

Deres af Hjertet hengivne Ven

H. C. Andersen.

Det var herligt om jeg ved min Ankomst til Weimar eller Leipzig kunde gaae den tydske Oversttelse af Ahasverus igjennem.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus