Dato: 21. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

190. Til E. Collin.

Glorup den 21 Mai 1847.

Min kjre, kjre Ven!

jeg maa skrive dette Brev i Dag, da Posten herfra Glorup til Nyborg frst gaaer igjen paa Mandag! De er rimeligviis i dette ieblik med Lind i Hamborg, eller Hanover, men naar Brevet ligger for Dem sidder De hjemme hos Deres kjre Kone, hos de sde Brn!–hvor det maa vre deiligt ret at have et Hjem! jeg har i Dag vret her paa Glorup i otte Dage, og fra jeg kom, arbeidet paa det aller ivrigste med at faae Ahasverus afrundet og istand til Afskrivning; det er et strre Arbeide end jeg tnkte, men jeg er ganske opfyldt deraf, maaskee altfor meget, thi jeg fler mig imellem angrebet derved. Om nogle Dage haaber jeg at det er frdigt, De vil da, fr jeg forlader Fyen, faae hele den underlig Digtning tilsendt. Selv har jeg endnu ingen klar Dom om dette Arbeide, mueligt kommer det til at indtage en stor Plads i min Digter-Virksomhed, muelig slet ingen; dog'ndash;Poesi er der deri og Tanker, som levende og underligt have oplftet mig. Ls nu selv.–Ogsaa af Romanen vilde jeg gjerne sende Dem frste Deel, jeg haaber at det skeer, thi siden paa Reisen kan der ikke tnkes paa den. Jeg lser ogsaa hver Dag Engelsk, saa at jeg i Grunden, i disse Dage har vret beskjftiget og flittig, som i ingen Dage hele Vinteren. Men Eensomheden her, det vaade kolde Veir, der binder til Stuen, jeg maa i de sidste Dage have Ild i Kakkelovnen, er en god Spore til at bestille noget; Tiden flyver deiligt, nsten altfor strkt.–

Men det var nu om mit Creditiv der skulde tales!

I Sndags fik jeg fra Deres Fader et Brev fra Lork med en Vexel, jeg overfrte strax Dem paa den og sendte samme i Mandags til Deres Fader.

Den gjlder for 500 preusiske Daler. Vil De nu, da samme er i Deres Hnder, strax bringe et Creditiv istand paa 800 Rbdlr lydende paa et Huus i London og eet i Paris. Af de 500 preusiske Daler tager De 600 Rbdlr, (gjemmer derimod Resten) og med de 200, jeg har leveret Dem, har De hvad Creditivet skal udgjre.–Jeg beder Dem at sende mig Creditivet senest320 med Fredags Posten den 28 Mai, og til den Tid kan det gaae til Glorup per Nyborg, kan De sende det tidligere da des bedre, men efter den 28 maae Creditivet gaae til Odense post restante; der kommer jeg, rimeligviis den 31 Mai og vil gjerne afsted paa det hurtigste. Hr Schmidt hos Hambroes lovede mig desuden et Slags Anbefaling til Hambroes i London, maaskee samme kan flge med; vil De ogsaa nedskrive hans Raad, om jeg for at reise fra Hamborg over Holland til London, skal i Hamborg omstte mine Frederiksdorer, og hvori, eller om jeg ikke ligesaa godt kan beholde dem.–Dersom Deres Fader fra Grev Danneskjold (Staldmesteren) ligesom ogsaa fra Prinz Ernst (gjennem Baronesse Pecklin) har faaet Anbefalings Breve for mig, da beder jeg at samme ligeledes sendes mig.

Det er jo nu Alt tydeligt!

Hils Deres Kone, Svigermoder, Svoger [og] alle Brnene og naar De kommer ud i Amaliegaden, da siig Deres Fader og dem Alle, hvad De vel nok veed, at jeg tnker saa meget og inderligt paa dem Allesammen.

Det er kjedeligt at jeg fler mig saa lidt styrket! jeg er endnu saa hslig nerveus! Tandpine har jeg ogsaa diet, men nu nok om det! hiin Side Elben haaber jeg Krfterne komme!–Skriv mig lidt til om Thalberg'ndash; som De ikke har hrt! Hils ude hos Hartmann og glem ikke Brdrene Weis og nu Lev vel for i Dag, min kjre trofaste Ven!

evig og altid Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost