Dato: 10. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 Mai 1847

Kjre Ven!

Her sender jeg Dem med Delbanko sidste Deel af Bazaren; jeg beder Dem ved denne, ligesom ved den forrige, at Vedkommende, endelig lgger den abrahamske Udgave (Viewegs) ved Siden, thi den har jeg, som tidligere er skrevet, niagtig gjennemseet og der er Alt rigtig forstaaet; det vrste er imidlertid antydet i Bogen De faaer, men Sproget er saa slet, og meget deri har Udseende af Tapeter paa Vrangen. Fra Zeise fik jeg Brev netop imorges, han skriver, at det er overdraget ham at overstte Lykkens Blomst, hvad Noterne til samme angaaer, da lgger jeg derfor ikke disse i Pakken her; men bringer Zeise dem! Mine Digte, i den tydske Oversttelse, beder jeg Dem sende saa hurtigt mueligt, til Eduard Collin, han besrger dem da til mig paa min Flugt gjennem Fyen, thi paa Torsdag reiser jeg fra Kjbenhavn; for det frste beder jeg Dem imidlertid skrive og sende Alt, under min Adresse til Eduard Collin i Kjbenhavn, jeg erholder det da sikkrest og hurtigst.

Allerede for henved 14 Dage siden skrev jeg Dem til, efter som De selv sagde mig at jeg kunde det, om ret snart at faae en Vexel paa de 500 preusiske Thaler og det paa Kjbenhavn. - Jeg er nu temmelig vis paa at Deres Brev med Vexelen til mig, krydser dette Brev, men jeg vil dog tillade mig at skrive igjen herom, da der jo ogsaa kunde vre indtruffet Forhindringer, dernst bliver det rigtigst om jeg beder Dem, dersom ikke Vexelen allere[de] er sendt, om De vil udstede den saaledes, at Justitsraad Eduard Collin kan hve den, uden min Underskrift. Jeg vil og maa have mine Sager for Reisen i Orden, fr jeg vover mig i et fremmet Land og derfor venter jeg paa en Herregaard i Fyen til jeg fra Eduard har mit Creditiv paa London og Paris. - Under hele Reisen skal De hre fra mig.

Hils paa det hjerteligste Deres Kone og Svigerforldre. Gratuleer fra mig de unge Brudefolk, og naar De skriver til Wolff da siig ham at jeg haaber at vi sees til Hsten. Vr nu endelig saa god at sende til Collin i Kjbenhavn Vexlen, dersom den ikke alt er sendt.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Vil De ikke nok sende vedlagte lille Sddel til Baronesse Decken i Dresden, det er mig om at gjre hun faaer det snart; da jeg fra hende skal have Anbefalings Breve til London. Er ikke snart nogle flere Bind, f Ex Eventyrene, i Anmarsch? Kommer der snart Svar til Lieutenant Pedersen? - Det er sandt, jeg skriver paa Fru Deckens Brev "frei", Udlget vil De overfre paa vort Mellemvrende.

2 Efterskrift.

Jeg veed ikke nie Baronesse Deckens Adresse, men de Bger De sendte hende fra mig, har hun rigtig modtaget, vil De derfor lade Brevet gaae med samme Adresse.

Anmrkninger til Eventyret lille Tuk

Kjge en lille Kjbstad ved Kjgebugt.

Det er i Danmark en Slags Leeg at den ldre tager med begge Hnder Barnet om Hovedet og lfter saaledes den Lille iveiret for "at see Kjgehns"; denne Talemaade der saaledes betegner at hnges, kommer rimeligviis fra, at een af de sidste Galger i Danmark stod udenfor Kjbenhavn, paa den Side der vender mod Kjge, og naar altsaa Tyven kom derop, kom han saa hit at han ikke blot maatte kunde see Kjge, men endogsaa Hnsene der. Slaget ved Kjge 1807 frembd mindre end Heltemod.

Prst, een endnu mindre By end Kjge; nogle hundred Skridt derfra ligger Herregaarden Nys, som tilhrer Baron Stampe, og her tilbragte Thorvaldsen den meeste Tid i Danmark og fuldfrte, i et i Haven for ham bygget Attelier, en Mngde af sine uddelige Vrker.

Wordingborg. Under Kong Valdemar en betydelig Stad, nu en lille Flecke, et eensomt staaende Taarn og nogle Muurrester viser hvor Slottet stod.

Korsr, ved store Belt; en By, som fra ldre Tid, da den Reisende her tidt laae lnge og ventede paa gunstig Veir for at komme over Beltet, kaldtes den kjedsommeligste af alle Byer, og i Heibergs Vaudeville Kong Salomon og Jrgen Hattemager er gjort til det danske Ravnekrog. Byen er imidlertid nu i Opkomst og ved det vexlende Liv af Reisende og nye Anlg uden om vistnok langt lysteligere at boe i, end andre smaa Stder inde i Landet. Her er Digteren Baggesen fdt. Sjldne Blomster isr et rigt Rosenflor findes i en privat Mands Have tt ved Byens Port.

Roeskilde: eengang Danmarks Hovedstad, fr Kjbenhavn blev det. Byen har sit Navn efter Kong Hroar, og de mrkelige Kilder, som endnu her sprudle. I den stolte gothiske Kirke ligge de fleste af Danmarks Konger og Dronninger, her staaer Christian den IV Statue gjort af Thorvaldsen. I Roeskilde samles de danske Stnder.

Sor, en klosteragtig stille By, omsluttet af Skov og Se; den gjr et venligt Indtryk i det man kjrer forbi, men i et hurtigt Skue ligger dens strste Skjnhed. Lystspildigteren Holberg stiftede her et ridderligt Academie; Digterne Ingemann og Hauch var lnge her ansatte og den frste lever her endnu.

[Overstreget, vistnok af Lorck] Kjre Ven! NB jeg overlader til Gjennemlserens Smag, at udelade af dette Skrevne, hvad han troer kan udelades for tydske Lsere.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus