Dato: 1. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1ste Marts 1847

Kjære Ven!

I dette Øieblik fik jeg fra Tydskland ikke færre end tre Breve, Deres var det ene og jeg skriver strax i det jeg her lægger to nye Billeder indeni til Billedbog uden Billeder; jeg har ikke noget Exemplar, hverken Dansk eller Tydsk, saa at jeg ikke ret veed om der skal staae 32de eller 33de Aften over disse, men det seer De nok, og er saa god at tilføie; disse to Billeder komme i den Orden de her staae, og ende Bogen. Fortale synes jeg ikke er fornøden, egentligt veed jeg ikke hvad jeg skal skrive, men nu disse to nye Billeder komme, hvilke aldrig have været trykte (ikke heller paa Dansk); saa har dog den lille Billedbog en Fuldkommenhed flere end de Andres Udgaver. I forgaaers fik jeg fra en Dame, der hører til de høiere Kredse i Sachsen, hendes første Roman "die Adoptivtochter", to Dele, der har det Særegne at den, som Fortalen viser, er blevet til efter Læsningen af "tredie Aften" i "Billedbog uden Billeder", Billedet med "Præstegaardens Rose" er Stoffet til. Roman[en]. Havde jeg læst Bogen, saa at jeg havde en Mening om den og sam,me var god, da skrev jeg et Par Forord til Billedbog og holdt mig til denne nye tydske Roman, men jeg har ikke faaet mere end 10 a 12 Blade læste, disse synes meget aandfulde, men jeg kan ikke tale om det Hele. Altsaa ingen Fortale. Dog troer jeg at "Die Adoptivdatter" burde nævnes og jeg har derfor bagest paa det Blad her følger med de to "Billeder", skrevet en Anmærkning, der kunde trykkes nederst paa Siden af 3die Aften, naturligviisj som Note; ere de første Ark af Bogen alt trykt, da, - det vil sige, dersom De synes om det, saa kan Noten, staae, som en Anmærkning bag i. - Jeg kan ikke begribe at Harzreisen kan blive "et stort Bind", De maa endelig lade komme bort hvert Ord jeg har udstreget i det Manuskript (det tyd ske) jeg sendte Dem fra Oldenborg.

De skriver "med O. Z. Harzreisen og Bazaren ere vi færdige". Det forstaaer jeg ikke, hvad den sidste angaaer! thi denne har jeg endnu, Christiani Oversættelse, som De sendte mig, og den gjør mig megen Bryderi, i det den er saa keitet oversat; jeg læser hver Dag et Stykke deri og gjør Forandringer, ligesaa sætter Noter ind. De vil snart faae den fra mig.

Hvad De siger om Eventyrene glæder mig; og med Hensyn til Deres Ønske endnu at faae til "Eventyr Samlingen", det Eventyr, jeg havde tiltænkt: "Aus meiner Mappe" da vil jeg fortælle Dem, at denne Tid har ganske stillet mig paa dette Gebeet i min Digtning, og da De er saa fortræffelig, har saa nøiagtig taget Dem af de forskjellige Tilsendelser - fra Oldenborg fik jeg to Breve desangaaende, saa er det min fattigste Tak at bringe Dem mere, end eet Eventyr, seer De da, jeg har skrevet hele fire ny Eventyr; Reitzel piner mig meget for at faae dem ud, men jeg har endnu staaet imod, jeg vilde vente til "Den gamle Gadeløgte" var trykt i den tydske Samling; det ene af de skrevne Eventyr "lille Tuck" er mig for frisk endnu fra Pennen til at sende ud, men De skal faae til de fire Bind af Eventyr, som der jo trykkes paa, to endnu ganske ny - Gadeløgten (det 3die) har De - disse to Eventyr ere ikke korte, de indtage omtrent to trykte Ark, det har derfor været mig umueligt at gjøre nogen Afskrift af disse, men jeg vil nu sende dem i Dag til en Afskriver og da med Pakkeposten Fredag eller senest Mandagmorgen sende Dem disse i Manuskript; i Samlingen hos Dem kommer altsaa tre ganske nye Eventyr og jeg maa derfor bede Dem, at der i de Forord til Eventyrene, som sendtes Dem, og hvor jeg skrev, at der findes heri eet nyt, utrykt Eventyr: Den gamle Gadeløgte: sættes nu: tre nye Eventyr:

Den gamle Gadeløgte,

Nabofamilierne.

Skyggen.

Det sidste af disse er maaskee eet af mine allerheldigste Eventyr, og de Faae, som have hørt mig læse det, stille det ved Den grimme Ælling og Sneedronningen. Glem nu endelig ikke, kjære Ven, at den Forandring, eller Tilsætning, kommer i Forord til Eventyrene; og lad mig saa strax vide naar der trykkes paa disse, at jeg kan glæde Reitzel, jeg vilde gjerne have et lille Hefte med de tre i, ud som lidt Foraarsgrønt herhjemme.

See, denne nye Tilgift er Dem jo behagelig? Bemærkninger til Spillemanden, skal jeg begynde paa imorgen. Lad mig efterhaanden faae hvad De har oversat af Digtene at jeg kan ordne samme.

Angaaende de dramatiske Sager, som De stiller i fire Bind, da forekomme de Bind mig temmelig tynde, og jeg tillader mig at foreslaae et ringe Tillæg, som følgende:

a. Agnete.

b. Lykkens Blomst. Opera-Galleriet.

c. Mulatten.

d. Maurerpigen. Nøkken.

Ringere synes jeg det ikke kan være! Hvad, "aus meiner Mappe", angaaer da havde jeg tænkt at tage nogle Brudstykker af forskjellige af mine Bøger, som ikke komme i Samlingen, f Ex af Fodreisen, dernæst har jeg et Par kjøbenhavnske Billeder - en Historie - Thorvaldsen, nogle Skizzer, kort her er ikke Plads i denne for Nøk og Operagallerie.

Deres Idee med at faae en illustreret Udgave af Eventyrene, veed De jeg ønsker særdeles at see realiseret. Jeg har allerede talt med et Par Kyndige f Ex Thiele for at komme til Kundskab om vore Malere, deres Dygtighed og deres Virksomhed. Jeg skal endnu i denne Uge faae noget Bestemt, som jeg kan meddele Dem.

Det er meget vanskeligt, ja næsten umueligt her i Kjøbenhavn at faae et Exemplar af Das Mährchen meines Lebens; forstod jeg Dem ret, da var det jo Deres Bestemmelse, at man af "gesammelte Werke" skulde kunde erholde de enkelte Bøger tilkjøbs; om dette siger Reitzel at han veed aldeles Intet og viser altsaa Folk bort, naar de ikke ville tage alle 25 Bind, noget, som jo i Danmark, hvor man heller vil have dem paa Dansk, ikke Alle bestemme sig for. Jeg veed nu ikke hvor stort Oplag De har gjort af "Das Mährchen meines Leben", men det var ønskeligt om De havde gjort dette doppelt, saa stort, som Oplaget er af de samlede Skrifter, thi deels er jo dette en ny Bog, deels slet ikke skrevet paa Dansk. Jeg synes De skulde lade den gaae for sig til Alle, der vilde kjøbe den, og kom De derved i Misforhold med denne og Antallet af de andre Dele, saa kunde De jo af "Das Mährchen", gjøre et nyt Oplag. - Jeg har saaledes ikke været istand til at faae fire Exemplare, nemlig tre jeg vilde forære bort i Stokholm og eet jeg selv vilde eie, saa jeg maa bede Dem skaffe mig ret snart disse, gjennem Reitzel, eller sige ham at jeg kan faae dem enkelt at kjøbe hos ham. Jeg kjøber dem med Glæde, naar jeg bare kan faae dem.

Hils Deres Kone og Deres Svigerforældre; jeg vil nu haabe at min lille Veninde er oppe igjen, at De ikke, der igjen, skal gaae i Angest. Gid De snart maa kunde mælde mig noget Glædeligt om hvorledes De finder det gaaer med Hensyn til Dem og mine Skrifter. Det ligger mig særdeles paa Hjertet. Nu lev vel! Eduard Collin hilser; jeg skranter endnu. Tænk venlig paa mig.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen paa 2den Side:] Vil De sige Wolff dette om Die Adoptiv-Tochter og at han vil see hvorvidt det kan [bruges] hvad jeg har skrevet som Anmærkning, til tredie Aften; heller udelade, end have noget galt.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus