Dato: 1. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 1ste Marts 1847

Kjre Ven!

I dette ieblik fik jeg fra Tydskland ikke frre end tre Breve, Deres var det ene og jeg skriver strax i det jeg her lgger to nye Billeder indeni til Billedbog uden Billeder; jeg har ikke noget Exemplar, hverken Dansk eller Tydsk, saa at jeg ikke ret veed om der skal staae 32de eller 33de Aften over disse, men det seer De nok, og er saa god at tilfie; disse to Billeder komme i den Orden de her staae, og ende Bogen. Fortale synes jeg ikke er fornden, egentligt veed jeg ikke hvad jeg skal skrive, men nu disse to nye Billeder komme, hvilke aldrig have vret trykte (ikke heller paa Dansk); saa har dog den lille Billedbog en Fuldkommenhed flere end de Andres Udgaver. I forgaaers fik jeg fra en Dame, der hrer til de hiere Kredse i Sachsen, hendes frste Roman "die Adoptivtochter", to Dele, der har det Sregne at den, som Fortalen viser, er blevet til efter Lsningen af "tredie Aften" i "Billedbog uden Billeder", Billedet med "Prstegaardens Rose" er Stoffet til. Roman[en]. Havde jeg lst Bogen, saa at jeg havde en Mening om den og sam,me var god, da skrev jeg et Par Forord til Billedbog og holdt mig til denne nye tydske Roman, men jeg har ikke faaet mere end 10 a 12 Blade lste, disse synes meget aandfulde, men jeg kan ikke tale om det Hele. Altsaa ingen Fortale. Dog troer jeg at "Die Adoptivdatter" burde nvnes og jeg har derfor bagest paa det Blad her flger med de to "Billeder", skrevet en Anmrkning, der kunde trykkes nederst paa Siden af 3die Aften, naturligviisj som Note; ere de frste Ark af Bogen alt trykt, da, - det vil sige, dersom De synes om det, saa kan Noten, staae, som en Anmrkning bag i. - Jeg kan ikke begribe at Harzreisen kan blive "et stort Bind", De maa endelig lade komme bort hvert Ord jeg har udstreget i det Manuskript (det tyd ske) jeg sendte Dem fra Oldenborg.

De skriver "med O. Z. Harzreisen og Bazaren ere vi frdige". Det forstaaer jeg ikke, hvad den sidste angaaer! thi denne har jeg endnu, Christiani Oversttelse, som De sendte mig, og den gjr mig megen Bryderi, i det den er saa keitet oversat; jeg lser hver Dag et Stykke deri og gjr Forandringer, ligesaa stter Noter ind. De vil snart faae den fra mig.

Hvad De siger om Eventyrene glder mig; og med Hensyn til Deres nske endnu at faae til "Eventyr Samlingen", det Eventyr, jeg havde tiltnkt: "Aus meiner Mappe" da vil jeg fortlle Dem, at denne Tid har ganske stillet mig paa dette Gebeet i min Digtning, og da De er saa fortrffelig, har saa niagtig taget Dem af de forskjellige Tilsendelser - fra Oldenborg fik jeg to Breve desangaaende, saa er det min fattigste Tak at bringe Dem mere, end eet Eventyr, seer De da, jeg har skrevet hele fire ny Eventyr; Reitzel piner mig meget for at faae dem ud, men jeg har endnu staaet imod, jeg vilde vente til "Den gamle Gadelgte" var trykt i den tydske Samling; det ene af de skrevne Eventyr "lille Tuck" er mig for frisk endnu fra Pennen til at sende ud, men De skal faae til de fire Bind af Eventyr, som der jo trykkes paa, to endnu ganske ny - Gadelgten (det 3die) har De - disse to Eventyr ere ikke korte, de indtage omtrent to trykte Ark, det har derfor vret mig umueligt at gjre nogen Afskrift af disse, men jeg vil nu sende dem i Dag til en Afskriver og da med Pakkeposten Fredag eller senest Mandagmorgen sende Dem disse i Manuskript; i Samlingen hos Dem kommer altsaa tre ganske nye Eventyr og jeg maa derfor bede Dem, at der i de Forord til Eventyrene, som sendtes Dem, og hvor jeg skrev, at der findes heri eet nyt, utrykt Eventyr: Den gamle Gadelgte: sttes nu: tre nye Eventyr:

Den gamle Gadelgte,

Nabofamilierne.

Skyggen.

Det sidste af disse er maaskee eet af mine allerheldigste Eventyr, og de Faae, som have hrt mig lse det, stille det ved Den grimme lling og Sneedronningen. Glem nu endelig ikke, kjre Ven, at den Forandring, eller Tilstning, kommer i Forord til Eventyrene; og lad mig saa strax vide naar der trykkes paa disse, at jeg kan glde Reitzel, jeg vilde gjerne have et lille Hefte med de tre i, ud som lidt Foraarsgrnt herhjemme.

See, denne nye Tilgift er Dem jo behagelig? Bemrkninger til Spillemanden, skal jeg begynde paa imorgen. Lad mig efterhaanden faae hvad De har oversat af Digtene at jeg kan ordne samme.

Angaaende de dramatiske Sager, som De stiller i fire Bind, da forekomme de Bind mig temmelig tynde, og jeg tillader mig at foreslaae et ringe Tillg, som flgende:

a. Agnete.

b. Lykkens Blomst. Opera-Galleriet.

c. Mulatten.

d. Maurerpigen. Nkken.

Ringere synes jeg det ikke kan vre! Hvad, "aus meiner Mappe", angaaer da havde jeg tnkt at tage nogle Brudstykker af forskjellige af mine Bger, som ikke komme i Samlingen, f Ex af Fodreisen, dernst har jeg et Par kjbenhavnske Billeder - en Historie - Thorvaldsen, nogle Skizzer, kort her er ikke Plads i denne for Nk og Operagallerie.

Deres Idee med at faae en illustreret Udgave af Eventyrene, veed De jeg nsker srdeles at see realiseret. Jeg har allerede talt med et Par Kyndige f Ex Thiele for at komme til Kundskab om vore Malere, deres Dygtighed og deres Virksomhed. Jeg skal endnu i denne Uge faae noget Bestemt, som jeg kan meddele Dem.

Det er meget vanskeligt, ja nsten umueligt her i Kjbenhavn at faae et Exemplar af Das Mhrchen meines Lebens; forstod jeg Dem ret, da var det jo Deres Bestemmelse, at man af "gesammelte Werke" skulde kunde erholde de enkelte Bger tilkjbs; om dette siger Reitzel at han veed aldeles Intet og viser altsaa Folk bort, naar de ikke ville tage alle 25 Bind, noget, som jo i Danmark, hvor man heller vil have dem paa Dansk, ikke Alle bestemme sig for. Jeg veed nu ikke hvor stort Oplag De har gjort af "Das Mhrchen meines Leben", men det var nskeligt om De havde gjort dette doppelt, saa stort, som Oplaget er af de samlede Skrifter, thi deels er jo dette en ny Bog, deels slet ikke skrevet paa Dansk. Jeg synes De skulde lade den gaae for sig til Alle, der vilde kjbe den, og kom De derved i Misforhold med denne og Antallet af de andre Dele, saa kunde De jo af "Das Mhrchen", gjre et nyt Oplag. - Jeg har saaledes ikke vret istand til at faae fire Exemplare, nemlig tre jeg vilde forre bort i Stokholm og eet jeg selv vilde eie, saa jeg maa bede Dem skaffe mig ret snart disse, gjennem Reitzel, eller sige ham at jeg kan faae dem enkelt at kjbe hos ham. Jeg kjber dem med Glde, naar jeg bare kan faae dem.

Hils Deres Kone og Deres Svigerforldre; jeg vil nu haabe at min lille Veninde er oppe igjen, at De ikke, der igjen, skal gaae i Angest. Gid De snart maa kunde mlde mig noget Gldeligt om hvorledes De finder det gaaer med Hensyn til Dem og mine Skrifter. Det ligger mig srdeles paa Hjertet. Nu lev vel! Eduard Collin hilser; jeg skranter endnu. Tnk venlig paa mig.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen paa 2den Side:] Vil De sige Wolff dette om Die Adoptiv-Tochter og at han vil see hvorvidt det kan [bruges] hvad jeg har skrevet som Anmrkning, til tredie Aften; heller udelade, end have noget galt.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus