Dato: 16. februar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 Februar 1847

Kjære Ven!

i dette Øieblik faaer jeg Deres Brev dateret den 10 Februar, De vil altsaa see hvor lang Tid et Brev med Brevposten kan bruge, naar der er lis i Beltet, Pakkeposten kommer endnu langsommere. Jeg skriver strax for at sige Dem, at jeg for en otte Dage siden sendte Dem en Pakke hvori var Eventyrene gjennemseete og forøget med et nyt, samt Forord. Jeg vil haabe at det nu er i Deres Hænder. O T fulgte ogsaa med; saa at jeg troer der er nok at trykke, jeg har alene Bazaren tilbage, men det er denne, som bringer mig i Fortvivlelse, thi denne (Christianis) Oversættelse er saa aldeles forfeilet at jeg næsten kunde skrive den halv om. - Den Oversættelse Vieweg har udgivet er gjort i Kjøbenhavn for flere Aar siden af Professor Abraharns, han raadførte sig med mig og i denne er, efter min danske Forstand paa Tydsken, alle Udtrykkene rigtige; jeg har lagt Abrahams Oversættelse ved Siden af Christianis og føler Lyst til, hos den sidste, at forandre hvert tredie Ord, jeg veed ikke bedre, end at sende Wolff begge Udgaverne, jeg skal imidlertid til næste Pakkepost gjøre den christianiske Oversættelse saa taalelig! det staaer i min Magt.

Skygge billederne sendte jeg Dem fra Oldenborg en tydsk Oversættelse af, den var lige til enkelte Ord og Sætninger, indstreget og udstreget, jeg troede at den ved at gives til Wolff kunde efter denne Corekteren og den Fiil Wolff gav Sproget gaae som en Oversættelse, der slet ikke kom fra Hr Genthe; De skriver nu at Kannegies er oversætter den danske "Skyggebilleder", men jeg beder Dem paa det indstændigste, jeg paalægger, ønsker og forlanger at det indstregede Exemplar med Hensyn til hvad der skal udelades, nøiagtig følges; det er kun med de Forandringer jeg tillader at den kommer ud, men saaledes forandret, ogsaa ønsker det. Hjertelig Tak, for hvad De gjør mig opmærksom paa i Skyggebillederne, nemlig den idelige Beklagen over "Kritikkerne", jeg beder Dem at sige Vedkommende, som oversætter eller besørger affilet Skyggebillederne at han, med Smag vil bortskjære hele den Slutning, som støder Dem, ja iøvrigt overalt i samme Bog hvor der kommer nogen Slags Beklagelse over Angreb paa mig som Forfatter, maa blive udeladt. - Endnu engang Tak, kjære Lorck, for den Hengivenhed for mig der i hele Deres Brev udtaler sig! - Med Kittler har jeg ikke afsluttet nogen Contract, jeg har ikke i halvandet Aar talt med ham. - Han har for over to Aar siden talt til mig om at udgive hvad Nyt jeg skrev, jeg var naturligviis ikke utilbøielig, men det kom ikke engang til Aftale, endsige Contract.

Med "Bazaren" skal jeg sende Dem et Par Smaastykker til Oversættelse, som kunne komme i "aus meiner: Mappe", det er nok bedst vi ogsaa begynde at tænke paa den. - Gid jeg snart maae høre at De oplever nogen Glæde; jeg følte dybt Deres Tab, da jeg hørte om den lille Drengs Død. Der er i ethvert Liv onde Aar, ligesom i Aaret onde Dage! - gid De, som jeg, maa kunde troe, at af det Tungeste fremspringer ogsaa noget ægte godt. Men i de mørke Timer kunne vi ikke godt trøste os dermed. Gid jeg kunde sige Dem noget ret Oplivende; gid jeg havde Trøst. Modtag mit hjertelige Haandtryk, mit Dem hengivne Sind. Hils Deres Kone, hendes Søster og Forældre! Seer De Wolff da tak ham fra mig. Jeg er iøvrigt slet ikke rask, jeg skranter hele Vinteren! er skrækkelig nerveus især i vaadt Veir og det have vi næsten daglig.

Her er Forord til "Harzreisen", beed Vedkommende rask strege ud hvad der kunde endnu synes bredt, dog jeg troer at det fra min Side er gjort ret koldblodig. Bliver Bindt meget tyndt, da kan De jo sætte i samme: Bertel Thorvaldsen.

Lev nu hjertelig vel!

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus