Dato: 4. februar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 Februar 1847

Kjære Ven!

I den sidste Tid har jeg skrantet meget, jeg kan i denne vaade, taagede Vinter ikke komme til legemlige Kræfter, derimod er jeg aandelig frisk og meget productiv; det er saaledes ikke Sygdom, men just Sjæle-Friskheden jeg maa give som Grund til at jeg denne Gang ikke har været flink nok med at sørge for Dem. Jeg har ret været oplagt til at digte; første Deel af min Roman er færdig og flere Capitler ind i anden Deel, dernæst har jeg skrevet to nye Eventyr, og af disse sender jeg Dem det ene, det man ubetinget anseer for det bedste. Jeg giver Dem det til Eventyr-Samlingen, det er aldeles nyt og skal ikke blive trykt i noget Sprog før det er i Deres Udgave af Eventyrene; jeg har selv skrevet det af til Dem og de var det sværeste Arbeide. Det Hefte af Reuschers Oversættelse følger ogsaa her, nøiagtig gjennem seet og rettet, samt forøget med alle de nødvendige Anmærkninger. Hvad Holger Danske angaaer, da maa det med i Eventyr-Samlingen, det giver just Variation og jeg regner det til eet af mine allerbedste. Det kan, med de Noter jeg har givet meget godt læses og forstaaes, det samme er Tilfældet med Springfyrene; jeg har kun eet Eventyr der maa udelades og det er "Den onde Første", som staaer sidst i Heftet. - Jeg har nu efter Deres tidligere Ønske, fordeelt Eventyrene i fire Hefter. Stoppenaalen og Den lille Pige med Svovlstikkerne staae ikke i nogen Dansk eller Tydsk Samling af mine Eventyr, men i en Lommebog af Castelli findes en Oversættelse af Den lille Pige, mueligt kan Stoppenaalen findes et eller andet Sted oversat, thi den staaer paa Dansk i "Gæa", men jeg veed det ikke; de to Eventyr, ere som sagt ikke i nogen Samling af mine Eventyr, og Den gamle Gadeløgte er ny, ja det allernyeste jeg har skrevet. Det andet Eventyr, som jeg endnu har, kan De faae i: Aus meiner Mappe, Forord følge. O Z er ogsaa gjennemseet og der bliver i Sproget vist et og andet for Wolff at file, han eller De, saae jeg have den danske Udgave, lagt ved den tydske Oversættelse kommer han vel ud deraf; jeg har deelt den i tre Dele og sat enkelte Noter. - De skriver mig til, at jeg skal sende Dem snart "Spillemanden", mener De et dansk Exemplar, for tydsk har jeg ikke. Ligeledes ønsker De "Billedbog uden Billeder", det er vel den danske Udgave. Næste Pakkepost faaer De "Bazaren" gjennemseet og i Manuskript et Par nye "Aftenbilleder", - Vil De sende Gade medfølgende lille Brev.

Lad mig vide naar De har afsendt, til de opgivne Personer, de Exemplare jeg bad om. Jeg vilde gjerne, saa snart mueligt have et Par Exemplarer af andet Bind, igaar fik jeg Improvisatoren, tusind tak, men husk herefter at jeg ikke faaer 10 Exemplare; men kun den Rest der tilfalder mig naar De har taget de fra, som fordeles i Tydskland.

Jeg har hørt Deres tunge Tab, og begriber hvor smerteligt det er for Dem og Deres kjære Kone, hils hende , ret hjertelig, som ogsaa Svigerforældrene.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus