Dato: 18. august 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Weimar den 18 Aug. 1846

Kjre Ven!

for en Time siden kom jeg her til og iler med strax at sende Dem det sidste Blad af Biographien. Min store Manuscript-Pakke, den jeg sendte Dem fra Frankfurth, vil jeg haabe De har faaet og jeg erholder altsaa nu i Lbet af nogle Dage et ret indholdsrigt Brev fra Dem, sendt her til Weimar, post restante, De siger mig om den samlede Udgave og om det illustrerede Bind af alle Eventyrene, om Portrt etc. - kunde jeg fa ae det af Gartner at see vilde jeg gjerne. Nu bliver jeg her, rimeligviis nogle Uger og i disse nskede jeg ret at arbeide paa vor flles Interesse! send mig endelig hvad De frst vil have ud, at jeg kan gjennemlse det, og lad mig endelig faae Biographien i tydsk Manuskript, hvor jeg da kunde gjre Bemrkninger, eller i det mindste i Correctur Ark. Imorgen drager jeg ud til min kjre Arvestorhertug af Weimar, der naadigst har indbudt mig at tilbringe nogen Tid hos ham paa hans smukke Sommerslot Ettersburg, det ligger tt ved Weimar og Breve og Pakker besrges derud paa det hurtigste. I Wien, Triest, Frankfurth, overalt har jeg hrt at man bestemteste[!] sig til at faae mine samlede Skrifter naar de kom ud, Een af de som i Rom imidlertid overdrog mig [at] besrge det, er den hanoveranske Minister Kstner, hans Brev til mig lgger jeg heri, da det er kort og meest indeholder den vidlftige Adresse.

Hils nu Frue[n] og "de Smaae", hvis Bekjendtskab og Venskab jeg glder mig til at gjre.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Hvad er det Boz har skrevet om Italien og som i Oversttelse er udkommet hos Dem? Det er godt?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus