Dato: 11. august 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjre Ven!

Endelig har De her paa to Blade nr Slutningen af Biographien, den er blevet en heel Bog; den har opfyldt mig min hele Reise og er dette Aars Virksomhed.

Mit Brev fra Genf har De vist faaet, veed at jeg fandt der en Uorden med Brevene, saa at jeg ikke vovede der at sende mit eneste Manuskript ud i Verden; Byerne jeg siden kom ,til vare alle ubetydelige, jeg sgte jo meest Bjergluft og frst i Base! kunde jeg have sendt Dem det Skrevne, her blev jeg imidlertid kun een Dag og er ligeledes i een Dag gaaet lige til Mainsl; jeg tnkte da som saa: een Dag fr eller senere nu, gjr vel Intet og Portoen bliver ham da ringere; derfor kommer Pakken herfra Frankfurth, hvor jeg strax sendte den paa Posten. - Om et Par Dage er jeg paa Ettersburg hos Arvestorhertugen, vil De sende Deres Breve til mig til Kammerherre Beaulieu de Marconnay i Weimar, jeg faaer dem da strax; og da jeg nu er Dem saa nr beder jeg Dem srdeles at De lader mig lse den tydske Oversttelse af Biographien enten i Manuskript eller i trykte Ark, det er mig srdeles vigtigt og vil ikke skade! siig mig nu hvor mange Ark den omtrent udgjr og at vi nok kan have "Billedbog" i samme Bind. Skriv mig endelig til om den samlede Udgave af Eventyrene, om Billederne der til, om Deres Plan, jeg har en heel Deel Rettelser for de tidligere, Manuskript til endnu et Par der ikke ere i disse Samlinger og desuden Bemrkninger; udtal Dem lidt udfrlig om denne og den samlede Udgave af alle Skrifterne, men fremfor Alt Biographien i Manuscript eller i Arkeviis! fr ind i September kommer jeg dog ikke fra Weimar.

Dette Biographie-Manuskript sender De jo ieblikkelig til Collin i Kjbenhavn!; de to Blade, som endnu mangle og som paa en ubegribelig Maade er forsvundet, maaskee glemt i Genf, sender jeg Dem fra Weimar, de. maa frst skrives og her har jeg ikke Tid, de to Blade behves da heller ikke at sendes til Eduard, de er kun et Par Ord om Opholdet i Pyrenerne og en lille Slife, om jeg saa maa sige, der binder Biographie-Bouquetten sammen. - Hils nu Frue og Brn paa det

hjerteligste. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Frankfurt aM. 11 Aug: 1846.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus