Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 31. maj 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Neapel den 31 Mai 1837 [c: 1846]

Kjre Ven!

Her sender jeg Dem den nste Levering til Biographien; nu har De over Halvdelen, hvilken jeg sender om 12 a 14 Dage!; hver Dag har jeg arbeidet herpaa, i Neapel, i Sorrent og paa Capri; altid synes jeg ved Gjennemlsningen at det og det skulle vre bedre sagt, Eet og Andet endnu fortalt, saa at jeg har forkastet, omskrevet og selv i dette, som her kommer udstreget en Deel. Jeg troer imidlertid at det er meget lseligt, isr for indfdte Danske, men er det en Tydsker, som kan Dansk, hvem De overdrager Oversttelsen, da lad heller i Kjbenhavn, en tydelig Haand reenskrive mit Manuskript, og Eduard Collin nok engang gjennemlse det. De husker vor Aftale, at Collin faaer mit Manuskript allerfrst, han er den af mig indsatte Censor. Det vilde ogsaa vre mig srdeles kjrt om De overlod enten Reutscher i Berlin eller Zeise i Altona at fortydske Biographien; denne bliver nu ganske vist 8 Ark mrker jeg nok og altsaa kan den nok komme i frste Deel med "Billedbog" og ikke med Improvisatoren, der jo ivrigt godt, om De vil, kan komme ud samme Gang, kun i et andet Bind. - Om en 14 Dage tnker jeg at gaae med Dampskibet til Marseille, vil De derhen sende mig Brev post restante, og lade mig vide hvad De har faaet her fra Neapel af Biographien; jeg er lidt urolig for at noget Brev gaaer galt, da det vilde vre mig et stort Arbeide, efter som jeg ingen fuldstndigt Manuskript har tilbage, at levere igjen det Manglende. Jeg beder Dem ogsaa, naar De faaer Biographien fra E. Collin og giver den til Overstteren, De lader ham tage vare paa den danske Original, da jeg senere - naar den tydske er udkommet - nskede at benytte samme Manuskript for en dansk Udgave; Maaneder skal imidlertid gaae hen, lover jeg Dem! - Har De faaet mit Portrt istand efter Professor Grahls Malerie? Hvorledes gaaer det med Billederne til mine Eventyr? De husker at jeg har 4 a 5 Eventyr, som endnu ikke findes i de tidligere tydske Samlinger!

Min Interesse for den tydske Udgave af mine Skrifter trykker mig saa, at jeg fler Lyst og Trang til at ile med den spanske Tour og see at komme til Tydskland, i det mindste komme Leipzig noget nrmere! - Jeg gaaer nu, som sagt, til Marseille og da ind i Spanien, men neppe meer end 6 Uger; jeg lider allerede her i Neapel meget af Varmen og den strke Scirocco, saa det maaskee bliver mig altfor haardt at reise meget, ved Sommertid i Spanien. Eduard Collin kommer til Kjbenhavn igjen de frste Dage i Juni, er altsaa der naar De modtager dette Brev. Gid det kun gaaer vel med Posten! Brevgangen er, som De veed ikke den sikkreste i Italien.

Skriv mig lidt til om Auerbach, er han i Leipzig? Har han leveret nogen Artikkel til mit Portrt i illustrirte Zeitung. Hils Weber, Brockhaus, Gade etc. men glem. ikke Deres Frue og den lille Datter, som jo saae ganske mildt til mig, uagtet jeg endnu ikke har fortalt hende Eventyr. Et lille Brev, Biographien angaaende, flger med til E. Collin.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus