Dato: 19. maj 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

[19. Mai 1846]

Kjre Ven!

jeg havde haabet at jeg i Rom skulde have faaet Brev fra Dem, men intet er kommet; nu iler jeg med at skrive og sende i det mindste Noget, af hvad De maaskee lnges efter. Fra Wien sendte jeg det trykte Exemplar af Improvisatoren, hvori jeg havde gjort Rettelser og Bemrkninger; jeg vil haabe at Bog og Brev rigtig er kommet til Dem. I Rom begyndte jeg strax paa at ordne alle de Optegnelser jeg siden vi skildtes ad havde begyndt af mit Liv, men naar man kun er i Rom een Maaned, lber Tiden uden man selv veed det, her til kom at jeg en 8 Dage, var syg, laae til Sengs; frst her i Neapel hvor jeg ganske har anvendt disse frste otte Dage til at fuldfre Biographien og tillige ret har flt mig oplagt dertil, seer jeg at Arbeidet kan faae Ende og De erholde det. Jeg sender Dem her de frste 3 Ark, om 14 Dage kommer 4 flgende, der saa godt som alt ere frdige og efter en lignende Tids Forlb kan De, ja maaskee tidligere, erholde Resten, jeg regner paa at det bliver 7 eller 9 trykte Ark, og altsaa det fuldstndigste der gives i denne Retning, hvad min Ubetydelighed angaaer; De er jo saa god at lade Eduard Collin lse det Skrevne, og jeg formoder at han paa Hjemreisen fra Wien, hvorhen han har fulgt sin Svigermoder!, sger Dem op i Leipzig, lad' ham der strax lse disse frste Blade saa er det fra Haanden. Under Udarbeidelsen har jeg imidlertid selv ret flt hvor meget beslgtet der er med min egen Historie og "Improvisatoren", jeg har derfor det nske at forebringe Dem, om De ikke vil forandre Deres Bestemmelse med lote Bind af mine Skrifter og ikke lade det begynde med Improvisatoren, men med 1) Biographien paa 7 eller 9 Ark og 2) Billedbog uden Billeder paa 6 Ark; jeg mener saaledes som tredie, forgede Udgave er det; (Reuschers Oversttelse med 31 Aftener) i samme staae to Digte: Hintergrund zu den Wignetten og "was ich liebe", begge disse Digte falde bort, de gjemmes til Digtsamlingen. Finder De imidlertid at 15 Ark er for lidt for frste Bind, da kunde De jo i samme optage Mulatten, eller Lykkens Blomst eller Agnete; De husker vel, hvad jeg skrev fra Dresden, at Grev Baudissin der, havde Lyst at overstte noget, og De veed at han smukt og godt har oversat Schackspear. - Kan De fie mig da gjr det, at frste Bind bliver Biographien, Billedbog og f Ex Mulatten; i de flgende 2 kan jo da Improvisatoren komme; er Biographie, Billedbog og Mulat endnu for tyndt iforhold til de kommende Bind saa [derefter udstreget: tag det lille "Skilles og mdes" med, det er et Arbeide jeg selv] skriv mig til og jeg skal finde Udvei. Her i Neapel og Omegn bliver jeg ganske sikkert endnu 3 Uger, og da reiser jeg herfra til Marseille for at gaae til Spanien, mit Ophold der bliver kun to Maaneder og da vil jeg, da den tydske Udgave af mine Skrifter kan have Gavn deraf, see at komme til Tydskland, hvor vi bedre og lettere kunne meddele os for hinanden; hvorledes gaaer det med den illustrerede Udgave af Eventyrene, denne isr er det jeg maa lse, thi mine Eventyr ere meest misforstaaet og jeg har til den 5 Eventyr, der ikke ere optagne i disse tidligere udkomne tydske Samlinger.

Vil De hilse Gade fra mig, jeg haaber at han har faaet Opera Texten "Nkken", som vi bleve enige om han skulde componere, beed ham vre en flittig Sjl; det var jo moersom om vi kunde faae Stykket paa et tydsk Theater, medens Jenny Lind endnu optrder. Hils ham meget og beed ham bringe Mendelsohns8 og vore andre flleds Venner min hjerteligste Hilsen. Vil De, dersom Auerbach endnu er i Leipzig, sige ham at jeg har hver Uge seet efter i ilustrierte Zeitung for at lse det Stykke han sagde mig han vilde skrive med mit Portrt, jeg udsatte det med at sende ham Brev til jeg havde lst hans Artikkel, men der kom ingen; sprg ham om han saa snart har glemt mig. Fra Capri eller Sorent skal han faae Brev fra mig, det gode Menneske. Bring mig. i venlig Erindring hos Brockhaus s, men glem mig isr ikke i Deres eget Hjem, hos Deres fortrffelige Frue, Svigerinde og den lille Datter, og nu lev vel, kjre Ven, skriver De til Jena, da send en Bouquet Hilsener til Wulff og beed ham uddele disse i Jena og Weimar.

venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus