Dato: 26. april 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

176. Til E. og Henriette Collin.

Rom 26 April 1846.

Kjre Ven!

De er altsaa i Wien! De og Deres Jette, maaskee Brnene med; Deres Svigermoder er hos sin Sn, Alle ere de samlede ude i de badenske Bjerge;

gjr nu De og Jette en lille Sviptour til Rom, det er ingen Ting! De gaaer paa Jernbanen over Grtz til Cilli, ruller til Triest og i een Nat naaer De Ankona hvorfra De i to Dage og Ntter med Curren eller 4 Dage med Viturin naaer Rom, o kom! saa har De kun to Dage til Neapel og der flyver jeg dem begge to om Halsen. Men de komme ikke!–Skriv dog endelig fra Wien til mig, skriv til Neapel post restante eller til vor Consul Fleischer, fortl mig ret niagtig om Deres Reise, om Indtrykkene! Ikke sandt, det er storartet saaledes at flyve med Damp fra Kjbenhavn til denne Side Wien. Har De seet noget af denne303 By? har De besgt Jenny Lind? De maa jo trffe sammen. Betragt Ganovas Monument i Capucinerkirken, den herlige Statue i Augarten, gaae i Burgtheater og glem ikke Italienerne i Krntnerthor Theater. De maa endelig besge Cagstelli; han blev saa lykkelig over Dannebrogs Ordenen at han sagde til i mig at nu var Danmark hans andet Fdreland og hver Dansk ham velkommen, bad mig sende de Danske til ham og det tr jeg sige, at naar De mlder Dem som No 1 af mine Venner, saa vil De endnu hjerteligere modtages; han er en gte Wiener, Gemyt og Lune. De besger da Carstenskjold og Lwenstern? Vil De hos den sidste sige at De bringer ham og hans aandrige Frue min hjerteligste Tak og Hilsen, som jeg ogsaa beder Fru Lwenstern vil sende Hofdamerne. De er istand i Wien at trffe Deres Szechenyi. En Tour til Pest kunde da ogsaa vre Dem interessant og det er en Svip med Dampskibet.–Mit Brev fra Rom fik De vel fr Deres Afreise? Om De har faaet Tid at arangere mit Creditiv, er nu Sprgsmaalet, men saa gjr Deres Fader det. Jeg har i otte Dages Tid vret meget lidende, jeg fik en Byld lige paa'ndash;om Forladelse'ndash;Enden; jeg troede ikke at sligt kunde pine i den Grad det var lige ved Endetarmen, jeg kunde neppe gaae eller sidde; jeg havde min Nd; endelig den sidste Aften vor eneste danske Lge var her (Uldahl) fik han Hul paa den, men jeg besvimede da ogsaa; nu veed jeg hvorledes det er naar man i rkenen trffer paa en Tiger, og den river Bagdelen af Een. Jeg gaver nu saa smaat ud igjen og haaber at naar Enden er god er Alting godt! om otte Dage venter jeg at vre i Neapel og da om en Maaned eller 6 Uger paa Veien til Spanien, men det skal De nu nrmere hre om, naar De kun vil skrive mig niagtig om hvorlnge De bliver i Wien og naar De kommer hjem igjen til Kjbenhavn.–Jeg er i den sidste Tid vant til idelig at lse om mig i de fremmede Aviser, men dog blev jeg i Dag overrasket ved at see i den verdensudbredte Algemane Zeitung hvor Paaskefesten i Rom omtales og de mange Fremmede, at der, i det kun tre Personer af disse Tusender vare fremhvede, den ene304 af disse tre var mig305, jeg Deres ubetydelige Ven, som De var for fornem til at vilde sige Du til den Gang!–Ja naar jeg engang bliver Etatsraad og faaer en Sn, skal denne ogsaa sige nei til Deres Jonas naar han vil dutte, dersom De da kun er Justitsraad endnu. Det er Sludder! siger De. Men lidt Sludder skal der vre i et godt Brev! Siden jeg skrev hjem om Jerichau, synes hans Lykkestjerne at vre gaaet op! han har af en russisk Frste faaet Bestilling paa sin nye Statue: en angrebet Jger med en Lveunge; desuden flere betydelige Bestillinger. Han reiser med sin Kone, en udmrket Malerinde, maaskee Een af de betydeligste for ieblikket, til Kjbenhavn over Wien; De sees vist; han tager fra Rom om 8 Dage.

Lad mig vide om jeg kan sende Dem min Biographie til Wien, den De har lovet at lse igjennem, eller om jeg gjr bedst i at sende den til Lork, at De paa Hjemreisen kan faae den af ham i Leipzig, eller om han skal sende den til Kjbenhavn, jeg tnker naar jeg i Neapel modtager Brev fra Dem, jeg kan sende Biographien afsted, det gaaer noget langsomt med den, men hvor er det mueligt, at man under een Maaneds Ophold i Rom,

kan have Tid til at arbeide.–Fra Marstrand har jeg mange Hilsener til Dem, han sagde i Dag, skriv dog at han og Konen gjr en lille Svip til Rom!–Dersom De strax efter Modtagelsen af dette Brev skriver til Deres Fader, da husk ham endelig paa ieblikkelig at sende mig mit nye Creditiv til Neapel til Consul Fleischer, (den danske Consul) har han ikke alt gjort det; det maa lyde paa Neapel, Marseille, Valencia og Malaga og vre paa 500 Rdlr, 300 har jeg i Sparekassen, 200 maa dog mine TheaterIndtgter i Alt kunne vre, ere de mere, bliver Creditivet strre ! Lev

vel ! megen Glde, nyd Reisen og skriv naar De er i godt Lune,

Deres broderlige Ven

H. C. Andersen.

Kjre Fru Jette Collin!

Rom 26 April 1846.

De er altsaa nu over Donau! Brnene ere med? ikke sandt! hils de sde

Unger fra mig! jeg kan tnke mig hvilken Verdens Begivenhed denne store Reise maa vre for Jonas og Louise! ja Jonas vil da strax, naar han kommer hjem sprge Enhver: Kan Du Tydsk! for jeg har vret hos Tydskerne!– Deres Moder er da lykkelig! hun holder af Tydskland og er hos sin Sn, hils hende hjerteligt og hils srdeles Deres Broder! jeg forsikkrer Dem at han er voxet mit Hjerte fast siden han saa inderligt tog imod mig! siig at nu kommer han sig! siig jeg tnker tidt paa ham og at Kolberg, der i denne Tid modelerer min Buste, skriver ham snart til.–Mit lille medflgende Brev til Eduard lser De jo, veed altsaa hvorledes jeg har det og mine Fremtids Planer! skriv mig et smukt tt Brev til; fortl mig ret om Deres Reise, om Deres Broder og Moder! siig mig ogsaa om De ikke nok mrker lidt til min Bermthed, jeg troer de fleste dannede Mennesker nok kjender Deres Ven! –Gjr en lille Sviptour med Eduard til Italien, idet mindste til Venedig, det er netop to Ntter og Dage, eller dog til Pest! De maa ved Wien endelig tage ud til Schnbrun og til Kloster Naunburg. Naar De paa Hjemveien kommer gjennem Dresden er det vist der Udstilling, og De vil da finde mit Portrt i Oliefarve af Professor Grahl; i alle Tilflde boer Grahl ligeover for Billedgalleriet, han findes i Veiviseren, hos G selv kunde Eduard gaae op fra mig og see det, mlde sig, som min srdeles Ven.–Havde De Lyst at gire Bekjendtskaber, kunde jeg saa let indfre Dem overalt, men jeg veed slet Intet om Deres Reiseplan!–Kom mine Opgivelser i Brevet fra Wien, til Nytte? Jerikau og Kone reise fra Rom om otte Dage og gaae over Wien; hans Lykkestjerne er just i disse Dage gaaet op; en russisk Frste har kjbt hans store nye Statue: en Jger, og han har faaet to andre Bestillinger. Jenny Lind er vel nu i Wien? vil man cabalere mod hende? Fortl mig endelig Indtrykket af Jernbaneflugten, om De nu vurderer min Skildring deraf i Bazaren.–At reise er at leve, da bliver Livet rigt og levende, man nrer sig ikke, som Pelikanen af sit eget Blod, men af den store Naturs. Lev vel! tnk, som altid paa mig og kan De, saa kom til Neapel, det er jo ingen Vei, og nu er De paa Touren! Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter