Dato: 6. januar 1846
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

162. Fra E. Collin.

Min fortrffelige Ven! Jeg har idag d. 5te modtaget Deres Brev fra Ber? lin, og afsender dette imorgen, paa hvilken Dag jeg ogsaa skal levere Fader Deres Geburtsdagsbrev. Om Historierne med Hr. Rasmussen haaber jeg at tale med Fader, inden Brevet afgaaer, saa at jeg kan give Dem nogen Oplysning; men jeg kan ikke troe, at der er andet i Historien, end de sdvanlige Forsg hos en vis Slags Folk paa at gjre Vrvl og at chicanere, altsaa en af de velbekjendte Skuespiller?Trafiker, der vel findes andetsteds saavelsom her, og som saaledes ikke br kunne have nogen Indflydelse paa Deres Flelser for Hjemmet. Forresten antager jeg heller ikke, at Fader vil lade sig imponere af de Herrer og Damer, som give sig afmed at levere tilbage.–Det frapperer mig meget, at see, at De kjender Historien med Nkken. R. var hos mig faa Dage efter Aagerkarlens Ruin; han vilde naturligviis efter en saadan Behandling ikke meer skrive for Theatret, og for at documentere sin Energie i denne Henseende, leverede han mig Nkken. Det kunde naturligviis ikke hjelpe, om jeg dengang havde forsgt paa at tale ham til Rette; jeg kunde have sagt, at det ikke var rigtig anstndigt mod Dem, som havde indrettet saameget efter hans Fordringer; men hvad vilde saa det have nyttet; jeg vilde ialfald lade ham sove noget paa det, indtil hans Energie gik over som sdvanlig, men frem for Alt vilde jeg ikke, til ingen Nytte, melde Dem noget, som kun kunde rgre Dem, uden at De kunde raade Bod derpaa.–Jeg er nemlig nu for gammel til at underholde Dem paa Deres Reiser med Ubehageligheder, som i tidligere Tider med salig Agnete, De er desuden for gammel til at tage mod Opdragelse, og endelig er jo denne sidste lykkedes saa fortrffeligt (uden at rose mig selv).–Men endelig har jeg i Anl. af R.Tilbageleverelse gaaet og tnkt over,: mon ikke Gade skulde ville have denne Text, og kunde De ikke have Lyst til at korrespondere med ham derom; vil han, saa vil jeg lade Stykket afskrive, da det er saa maculeret, og sende ham det. At De har rgret Dem i det frste ieblik, kan jeg nok begribe, men ikke, at De kan vedblive at rgre Dem, fordi der gives noget Rakkerti her som allesteder; jeg synes, at saadanne Smaating maa forsvinde for Betragtningen ved Siden af de store Glder, som De paa denne Reises Begyndelse har. Sandelig, Deres Beskrivelse derom fryder mig, og De har Ret, naar De tnker Dem den Flelse hos os, at vi har re af Dem. Jeg kan godt forstaae Deres Flelse, at De i et saadant ieblik kunde trykke Gud til Deres Hjerte; jeg kjender denne Flelse. Man ydmyger sig dybest for Gud i en stor Glde og i en stor Sorg; da Gud tog mine 2 velsignede Brn til sig, var der, Gud vre lovet, ikke Tanke af Bitterhed mod Forsynet i min Sjel, men kun Ydmyghed; men jeg har ogsaa havt denne Flelse ved Glde; saaledes da jeg fik at vide, at Jonas var fdt, da sank jeg uvilkaarlig i Kn, og da kunde jeg ogsaa have trykket Gud til mit Hjerte.–Nu atter til Deres Sager.

Da jeg idag maa sende Deres Creditiv, faaer jeg ikke Tid til forinden at besrge Salget af Ringen og at hve de 50 R. hos Reitzel, det kan jeg gjre bagefter, og saa kan vi altid gjre Afregning.

Ved Theatret forhindres de nye originale Stykkers Fremkomst ved Indstuderingen af de gamle Operaer, et forvrigt fortjenstfuld Foretagende, som ogsaa gjr Lykke. Vaudevillen William og Emma, som allerede i 2 Maaneder har vret paa Bane, er endnu ikke kommet frem. Jette har vel i sit Brev skrevet alle Nyheder, og dermed slutter jeg altsaa, for ikke at gjre Brevet for tykt.

Nu fik jeg Creditivet; det er aldeles umuligt at faae det paa spanske Pjastre; thi hvorledes skal Hambroes beregne disse, som ikke noteres her. Dertil kommer, at det i dette ieblik, hvor Banco staaer lavt her, er fordeelagtigt at tage denne Beregning.–Nu levvel, og vr kjrligt

hilset; jeg hrer vel endnu nogle Gange fra Dem, inden De optrder som: Odenseeren i Spanien.

Deres Ven

Kbhvn. 6/1 46.

Edvard.

Creditivet har med Omkostninger kostet 605 Rd 84 b.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter