Dato: 1. december 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

157. Til E. Collin.

Oldenborg den 1 December 1846 [O: 1845]

Min inderlig kjre Ven!

De lser jo det andet Brev her flger med, altsaa i dette kun Forretnings-Sager; jeg begynder med P. L. Mller; allerede i Odense, paa Udreisen fik jeg et Brev fra ham, et nske, som han allerede tidligere har udtalt, det nemlig om280 jeg vilde skrive et Par Ord til hans Anbefaling, hvilket ehlenschlger ogsaa havde lovet ham; han sger ved fondet om Understttelse til en Reise i Udlandet, min Anbefaling troer jeg slet ikke man tager Notitz af, men jeg har dog skrevet den, da han saa meget nsker det! jeg vil i imidlertid, for ham, haabe at et Par private Ord til Dem kan komme ham mere til Gavn, end denne medflgende Anbefaling, som jeg beder Dem maa blive ham tilsendt. Jeg anseer efter min fulde Overbeviisning Mller for en srdeles begavet Natur, han har en stor aandelig Dygtighed, og skal der tages Hensyn til denne, da hrer han ubetinget til Een af dem der meest kan tages Hensyn til mellem de yngere Litterater; bliver Mennesket ogsaa lagt paa Vgtskaalen, ja, da har han jo de Fleste imod sig!– men dmmes han ikke for strngt? Han har i sin Nd skrevet Artikler, han maaskee ikke skulde, han har maatte tumle sig i Omgivelser, der maaskee ikke have virket godt ind paa ham; men ved nu et Aar eller to, ganske at rives ud af denne Slags Jammerlighed, vil og maa jo en stor, heldbringende Forandring skee!–Jeg, hvad min Person angaaer, har kun Grund i til at rose Mller; jeg har altid vret venlig mod ham, erkjendt det Begavede hos ham, og denne Venlighed, denne Erkjendelse har han virkelig lnnet med Hengivenhed, med sand Interesse, med Iver for mig. See, det er dog jo en del Flelse! lad os see at fremskynde flere! der slumrer vist meget godt hos ham! Folk, veed De, ere slemme med at udpege281 vore Skyggesider, og det have de isr gjort ved ham; jeg troer han er bedre end han omtales og begavet er han; der om behve282 vi ikke at tvivle!–Tag Dem lidt af ham! De vil dmme mildt og erkjende, hvad der maa erkjendes'ndash;See, det var den Sag!–

Vil De sprge Borgaard hvorledes det gaaer med de tre Hefter Eventyr, som han var saa god at love mig han vilde lse begge Correcturer paa! naar jeg kommer til Berlin skal han fra mig faae det Belovede, endnu har jeg Intet ret af Interesse for ham. Har Melby mldt sig med Olie-Maleriet.

Taler Emil noget om sin og Sstrenes Udenlands Reise! hils dem Alle. Jeg vil bede Dem om De til Julen vil kjbe for mig og opskrive mellem de Udgifter De have i mine Sager, mit Portrt, det koster 4 U og dernst lade kjbe en smuk Ramme med Glas for samme, det er noget jeg har lovet Emil og han har sagt mig at det skal faae en god Plads paa Vggen i hans Stue. Hils Hartmann, han faaer ogsaa Brev fra Berlin! hvorledes gaaer det liden Kirsten. Bed Deres Fader hilse Rung fra mig og sige at jeg haaber han er flittig med Nkken. Siig mig om Storken har vret hos Fru Hartmann? Siig mig om De gjennem Boghandelen har faaet en Pakke Bger fra mig. Kittler lovede at den skulde blive besrget med frste Pakkepost og ikke koste noget; den ligger vist hos Hst, har De ikke faaet den. Er Mulatten gaaet? Hvorledes spillede Ptges?–Hvad er det for et nyt Drama af H. C. Andersen, der skal lbe af Stabelen i Begyndelsen af December, jeg lste det i en svensk Avis i Hamborg! det er maaskee liden Kirsten. Nu har jeg netop igaar vret en Maaned fra Hjemmet og med Reise og Alt ikke ganske givet ud 100 Rdlr, det er jo udmrket godt, men, man husker paa at jeg har vret og er jo endnu meest i Familie; paa denne Maade er det ganske hyggeligt at reise udenlands. Hofraad Eisendeckers er en riig, meget dannet Familie, her kommer Alt hvad der hrer til det Bedste i Oldenburg; jeg har det saa smukt og godt; i Aften skal jeg frste Gang i Theatret her og see Zopf und Schwert, Digteren Mosen staaer for den stetiske Ledelse. Det er slsomt saaledes at finde Hjemmet i et fremmet Land; Fru Eisendecker er allerede ganske inde i den collinske Familie, som hun naturligviis srdeles interesser[er] sig for.–Lige i dette ieblik er jeg tilsagt til at modtages af Stor-Hertugen der skal vre mig meget naadig, jeg er nok tilsagt i Dag for at kunne komme med imorgen til Hofconcert. Hils Deres Kone, Brnene, Mad Thyberg, Fader og Sstre, Jonna, Stampe etc.– Deres broderlige

H. C. Andersen.

[I Margen:

] Louise og Lind faae snart Brev.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost