Dato: 3. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Glorup den 3 November 1845.

Kjære Ven!

Jeg skriver til Dem, da jeg formoder at De skal revidere den petitske "Anderseniana", jeg skriver til Dem hellere end til Hr. Kittler, da jeg til ham maa skrive Tydsk og det, veed De, falder mig mindre let; er De ikke nok saa god at sige den gode Hr. Kittler dette, samt at jeg forlænge siden havde sendt ham dette tydske Manuskript, dersom han havde havt Hast dermed, men det er jo hans Hensigt først at optage Biographien foran i hans Udgave af "Improvisatoren"; jeg havde besluttet selv at overbringe ham Manuskriptet, thi som De af Overskriften her seer, jeg er i Fyen paa min Reise til Udlandet. Forrige Uge forlod jeg allerede Kjøbenhavn for at gaae tredie Gang til Italien, jeg er imidlertid blevet herpaa Glorup nogle Dage, bliver endnu til Søndag og gaar rimeligviis over Gravensteen for at besøge Hertugen af Augustenborg, før jeg kommer til Hamborg, det er altsaa nok bedst at det petitske Manuskript i Dag gaaer med Pakke­posten, her er det, samt en Afskrift af mit ældre Eventyr: "Den onde Fyrste", dette har jeg, som De seer antydet, ikke selv opfundet, men paa den grimske-musæuske Maade gjenfortalt; maaskee kommer det nu for seent til Deres Samling, men saa lad det ligge, faaer De det tidsnok da beder jeg Dem dog at De ikke lader Samlingen ende dermed, men med eet af mine originale Eventyr.

Altsaa til det "Petitske", over hvilket Hr. Kittler har givet mig Fuld­magt at stryge ud og gjøre Bemærkninger ved, jeg beder Dem ret være mig venlig og god, at det Hele bliver lidt mere sindigt. Hele Begyndelsen, handler ganske om Petit og ikke om mig, dog da det er characteristisk for hele hans Skrivemaade og det blevet for stort Stykke at stryge, vil De da see hvad der kan gjøres. Allerede den første Linie: "Wer zufällig meinen Na­men kennt", vil saa let lede Læseren paa at det er mig, som fortæller, og det vilde jeg paa ingen Maade, da hele Stilen her er mig og min Personlighed imod, kunde De ikke skyde strax et Ord ind, hvorved man saae at det var Petit der talte, gjøre forstaaelig at det er en petitsk Indledning. - Han har meent mig det overmaade godt og jeg maa i den Henseende takke ham, men hans Stiil holder jeg (ikke) af.

Side 3 hvor jeg har sat Tegnet * a mener jeg bør den Linie "der viel­leicht auf andernWeise einen schädlichen Einfluss auf mich übte", gaae ud; hvorfor skal Bagger compromiteres?

Side 4 har jeg selv slettet ud hvad Petit skriver om vor vedvarende Cor­respondense og Venskab, idet jeg kun een eneste Gang, saa vidt jeg mindes, har skrevet ham til og det var i Begyndelsen af hans Afreise; vi saae ikke hinanden, hørte ikke hinanden i mange Aar, ikke før han nu se­nest fra Hamborg kom med Ønsket om at oversætte for Lenz nogle af mine Arbeider. Jeg vidste hans Trang, hans ublide Stilling og vilde gjerne være ham til Gavn, derfor sendte jeg ham Manuscript og gav ham Breve med Notitzer til denne min Biographie, Breve jeg forlangte tilbage, men aldrig har erholdt.

Side 9 fortælles et Træk af mit Liv fra 1810 og bagefter et fra 1808, Ordenen er ikke rigtig seer De, men det faaer vel nu blive, som det er.

Side 11 ved Mærket "- b" er det galt refereret at han slog, nei han hævede kun Pidsken og den Tirade Petit lægger mig i Munden maa forandres til: "Du tør ikke slaae, for Gud kan see det/"

Side 20 * c har jeg indstreget, vil De læse selv! Jeg troer ikke at jeg har sagt sligt.

Side 24 * d: Baggesen sagde at han forudsagde at jeg vilde blive en udmærket Sanger.

Side 27 * e staaer en Historie om hvorledes jeg denne Nat begreb at jeg var Digter, jeg maa erklære at det er ikke saa, derimod er hele Portræt­Fortællingen og Vertindens Personlighed sand.

Side 33 * f jeg kan ikke lægge Haanden paa Hjertet og sige: kun eengang! men sandt er det, at hiin Gang var min første Kjærlighed.

Side 34 paa dette indlagte Blad mangler, at jeg kom efter Rectorens Ønske i hans Huus og da han lovede at jeg tidligere skulde blive Student, dersom jeg fulgte med ham til Helsingør, til hvis Latinskole han blev for­fløttet, reiste jeg med ham; herfra var det, hvad Petit Side 37 * g kalder Slagelse, men det skal være Helsingør, jeg blev sendt til Kjøbenhavn; Feilen eller Mangelen hos Petit, ligger i at han, har, som De seer tabt to Blade af Biographien og nu skudt et enkelt ind, for at erstatte de mang­lende, uden at huske alt hvad han der havde skrevet.

Side 41-42 troer jeg at det bliver trættende at læse de altformange billedlige Betegnelser paa mine "Poesier".

Side 43 findes et Angreb paa Willebald Alexis. Hvorfor?

Side 47 "leichtfertige Tanzerinn", - synes De ikke at det er et for haardt Ord for Paludan-Müllers Digt?

Side 51 er en Opregnen af mine Eventyr, kunde denne ikke forkortes; De vil huske at siden Petit skrev dette har jeg leveret et Par af mine bedste Eventyr f. E. Sneedronningen, De røde Sko e, Grantræet etc.

Side 58 omtales mit Digt "Ahasverus", om dette ønskede jeg, dersom, hvad Petit har skrevet skal bibeholdes, De tilføier at dette Digt i det sidste Aar er henlagt, men at det er min Bestemmelse at tage det frem igjen til nye Gjennemarbeidelse, naar det skrevne bliver mig fremmet og Ideen lige klart opfylder mig.

Side 60, Slutningen, finder jeg ikke værd at ende med den Trøst, som Petit har stillet der, i Særdeleshed nu da jeg selv har gjennemlæst det; jeg troer at De ovenfor paa samme Side kunde udslette. Bettinas og Grev­inde Hahn-Hahns Navne, hvad skulde ogsaa de to der, saa eensomme, men da kan De tage Grevindens Vers og føie ind, som et Distikon over Digteren; vil De derpaa tage frem den trykte Biographie som jeg har sendt Dem, (den der fulgte iaar med mit Portræt til Dansk Pantheon), og af denne uddrage Slutningen; i Engeland veed De at min Improvisator iaar har oplevet tre forskjellige Udgaver, at OT, Spillemanden, Eventyrene, Bazaren alle ere oversatte paa Engelsk og særdeles vel optagne; at denne Erkjendelse ude og den tiltagende Hyldest jeg vinder hos mine egne Lands­mænd har gjort mig godt; jeg ønsker at De vil tilføie at jeg staaer nu i ven­ligt Forhold med Heiberg, hvem mine seneste Eventyr har vundet, og som skatter disse høit og mig i dem; at vor Konge Christian VIII er mig naadig og god, at jeg har store Beviser paa hans høie Erkjendelse og God­hed for mig, at mit Sind er i Ro, at jeg føler mig lykkelig, som sjælden, min Troe til Gud staaer fast, grundet paa hans forunderlige Styrelse med mig, at jeg elsker høit mit Fædreland og er det danske Kongehuus tak­nemlig, at jeg egentlig ikke veed nu at have en eneste Fjende i denne Verden. Lykkelig flyver jeg nu for tredie Gang fra Hjemmet til Italien, der begeistrede mig som Yngling, nu kommer jeg der, som Marid. Guds Villie skee med mig! ­

Kjære Zeise sæt alt dette i Deres egen smukke Stiil, gjør en Slutning paa det petitske, De kan jo slaae en Streg hvor hans ender og sætte dette Deres.

See det er mine mange Bemærkninger til Petits givne Biographie af mig, den indeholder de eneste og bedste Materialer til min Biographie, saa at jeg selv ønsker snart at besidde denne; Petit har med inderligt Gemyt og Godhed for mig skrevet det hele, desværre mangler han Smag i Stiil og Udvalg af Facta; men min varme Tak fortjener han dog for hvad han har villet.

Hils nu Deres Fader og Dr. Wienbarg ret hjerteligt fra mig, vi sees snart! - For den gode Hr. Kittler oversætter De nok det vigtigste af dette Brev og tager Dem af Biographien. Snart banker det paa Deres Dør og jeg flyver Dem imøde

Deres inderlig henglvne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus