Dato: 19. juni 1830
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

12. Fra E. Collin.

Kjbenhavn: d: 19 Junii 1830.

Kjre Andersen!

Igaar modtog jeg Deres hjertelige Brev, hvorfor jeg takker Dem; det var mig et nyt Beviis paa Deres Godhed for mig; de Par Ord som have foranlediget denne Vending, ere ikke vrd at lgge Mrke til; de vare sagte hen i Vind og Veir, maaskee jeg var i slet Humeur den Dag, hvilket da ikke saa sjelden arriverer.

De nsker at faae at vide, hvad Mantheys private Mening om Ravnen vel egentlig er; det er let at besvare; hans Mening er = 0, om ikke af anden Grund, saa dog fordi han ikke har lst det.

Skulde De i Odense see en Catechet Brasen, saa beder jeg Dem hilse ham fra mig.

Naar De, som jeg haaber snart, sender mig nogle nye Digte, da kunde De med det samme lade mig vide, om De vil have dem ind i Flyveposten; den forekommer mig just i denne Tid at lide af en Obstruction og derfor at trnge til lidt let Fde (i god Betydning). Naar De skriver, maae De endelig skrive ret lange Breve; thi Breve har jeg en egen Passion for....

Naar De nu blot ikke fornier Dem saa overdrevent fortrffeligt, at De vil fle en for stor Forandring, naar De kommer hjem; jeg kjender godt den Flelse, at forlade et Sted, hvor man ret har havt det godt, og saa tage hjem til det gamle Slendriansliv; det er en hist ubehagelig Flelse. Isr for Dem vilde det nu vre slemt, da De jo vil faae en heel Deel at bestille ved Deres Hjemkomst, med den bevidste Afhandling. I Grunden er jeg lidt bange for, at De har forregnet Dem med Hensyn til Tiden; naar jeg betnker det opus, som dette dog virkelig er, og hvad Tid blot den mechaniske Reenskrivning vil tage. Hvis det hele Foretagende lykkes, da kan det vre af uberegnelig Nytte for Dem, ikke directe med Hensyn til Valget af Deres Leveplan, men med Hensyn til Publicums Omdmme Om Dem, naar det finder Grundighed der, hvor det kun anede Lune og Phantasie.

Om faae ieblikke reiser jeg til Frederiksdal, hvor min Familie boer, saa jeg om lidt maa holde op med Brevet.

Iaftes opfrtes her i Sommercomoedien: 1) Hg over Hg. 2) Mad. Cornet sang. 3) Nrreports Vagt, ny Vaudeville af Forfatteren til stergade og Vestergade; denne sidste var omtr. i samme Smag som Deres dto; kun var der efter Stykket 2 3 Piber mere til denne end til Deres.

Den nysselige lille Skuespillerinde Jfr. Lange er bleven forlovet med Solodandser Larcher.

Naar De kommer hjem,vil De blive overfaldet af en umaadelig Mngde Krhwinklere; de grassere strkt her i Byen.

Det fornier mig grumme meget, hvad De fortller om Folks Iver for at subscribere paa Romanen; naar kun ikke Heden vil gaae over; jeg er bange for at De selv mere har virket som et Fyrfad, der har holdt Varmen vedlige; men forsvinder Fyrfadet, taber Varmen sig lidt efter lidt. Naar Tiden kommer maa De sende dem nogle Glder, jeg mener nogle Breve, som kan oplive Varmen igjen.

Skriv nu ret snart ! Jeg venter bestemt hver anden Postdag d. e. 1 Gang om Ugen et Brev fra Dem.

Mange Hilsener fra Hjemmet og alle gode Bekjendter.

Deres hengivne Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost