Dato: 12. juni 1830
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

10. Fra E. Collin.

Kjbenhavn: d 12.115 Junii 1830.

Kjre Andersen.

For nogle Timer siden fik jeg Deres Brev, hvorfor jeg takker Dem, men De lod mig da ogsaa vente lnge nok, nemlig nsten 14 Dage efter Deres Afreise. - Jeg begyndte virkelig at frygte for, at De var bleven syg, eller at der var tilstdt Dem noget; men frst da jeg fik Efterretning om Dem af Aviserne, frend fra Dem selv, faldt det mig ind, om De i den re og Herlighed, som De efter Bladene at dmme lever i, skulde have glemt os; det var kun en Overgang; jeg kjender Dem da saameget, troer jeg, at jeg kan vide, at De, ligesaavel som jeg, ingen re stter i, at De i de respective Blade paa en saadan Maade bliver distinguert af de respective udistinguerte Bladskrivere. Saavidt jeg erindrer, er det Aarhuus Avis, der har givet Tonen an. Dette stdte mig saameget mere, som dette Blad overhovedet et af de sletteste saavidt jeg veed i samme Nummer, omtaler en i Kjbenhavnsposten indfrt strng Recension af Cornet's Aftenunderholdning - hvilken Recension den vigtige Copiist har forsynet med den Bemrkning, at han kan ikke ngte, at han ei er enig med Forfatteren i, at Aftenunderholdningen var saa slet ) og i denne Anledning tilfier: Det er ikke uvigtigt at bemrke, at Kjbenhavnspostens Redacteur ei deler denne Anskuelse .

Hvad Deres Opera: Ravnen angaaer, da gjr det mig ondt, at jeg ei kan meddele Dem bedre Efterretninger om den. Bliv ikke derfor bange, den hele Ulykke bestaaer i, at Tiden trkkes ud, saa at Componisten ei endnu kan foretage sig noget. Jeg lod i Gaar foresprge paa Theatercontoiret, og fik det Svar fra Kammerraad Printzlau, at Conferentsraad Manthey havde sendt: Ravnen og alle vrige indleverede Stykker til Theatercontoiret med den Bemrkning, at han ei kunde afgjre noget om nogen af dem, frend der blev udvalgt en ny Theatercensor. Paa den Maade kan da i alle Tilflde intet skee, frend Kongen kommer hjem. Jeg gik derfor i Formiddags til Hartmann, og fortalte ham dette, og han sagde mig, at han havde vret hos Manthey desangaaende, og denne havde svaret ham, at Deres Brev til ham ikke havde vret et Forlangende om et officielt decideret Svar, men kun en Bn om en forelbig Gjennemlsning; at dette ikke var Tilfldet veed Gud og hver Mand, som har lst Brevet, undtagen Conferentsraad Manthey. Det er srgeligt at Ravnen skal ligge og mugne i den Ravnekrog. Imidlertid lovede jeg Hartmann, der lnges meget efter Stykket, at jeg skulde gjre, hvad der stod i min Magt, for at skynde paa Afgjrelsen; den eneste Maade, hvorpaa dette kan lade sig gjre, er at formaae Fader til at tale med Manthey derom; i denne Henseende skal jeg gjre mit Bedste.

Nu angaaende Deres Pengeaffairer. Troer De endnu, at Deres Beregning var rigtig? Naar De allerede har brugt 30 Daler, kan De vel indsee, at De efter dette Forhold ikke vil komme ud af det med 100 Rdlr. For at De imidlertid ikke skal komme, om ikke i direkte Pengeforlegenhed, saa dog i den ubehagelige Ndvendighed, at laane Penge, saa maa De srge for, naar De mrker, at det er paa Heldingen, i Tide at lade mig det vide, for at jeg kan srge for passende Remisser.

Om Eftermiddagen.

Nu har jeg talt med Fader, men han siger, at der er Intet ved den RavneSag at gjre.

Min Ftter, Kammerraad Bindesbll paa Flenstofte og Frederiksgave Gods ved Assens, til hvem De har et Brev med fra Fader, er i denne Tid her i Byen, men inden 14 Dage vil han vre hjemme igjen. Han glder sig meget til at see Dem hos sig . . . Han fortalte mig idag, at der hjemme hos ham er en Jomfrue Scheel, som svrmer for Deres Digte (mirabile dictu). Jeg veed ikke hvorledes, men vist er det, at ved denne Leilighed kom jeg til at tnke paa Brgers Liebesgeschichte, hvorlunde en ung Dame, som nnnede for Brgers Digte, skrev ham en Kjrligheds-Erklring. De levede siden et meget lykkeligt Liv.

Paa denne Reise stifter De formodentlig en heel Deel nye Bekjendtskaber; De lader da vel imellem obiter et Ord falde om, at De arbeider paa en ny Roman; dette er en meget delikat Maade at samle Subscribenter paa (sit venia verbo) som kan komme Dem til Nytte i Tiden. I hver Bye vil De saaledes sagtens finde En, som De i Tiden kan bede om at modtage Subscriptionsplaner.

Idag mdte jeg Skuespiller Foersom paa Gaden; han sagde til mig: Hils Poeten, naar De skriver til ham.

Nu troer jeg, at jeg har udtmt mig, og vil derfor ende med, at bede Dem ret snart at skrive mig til; thi hvis De nsker Breve fra mig, maa De betale dem116 med samme Mynt. De maae jo desuden altid have Noget at kunne fylde Brevet med; skulde De ikke kunne faae nok at fylde et Brev med, kan De jo skrive paa Vers i den Dem egne Form med de mange korte Linier.

Er der ingen nye Aandsfostre?

Skriv mig nu ret snart til igjen. Deres hengivne

E. Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin