Dato: 14. april 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

(kuvert:)

Deres Durchlauchtighed Louise Sophie

Hertuginde til Slesvig-Holstein­

Sønderborg-Augustenborg

Augustenborg.

Naadigste Hertuginde.

Deres Durchautighed modtage min inderligste, varmeste Tak for al Deres store Naade mod mig. Jeg blev meget overrasket og lykkelig ved at modtage en Skrivelse fra Deres egen Haand, jeg vil gjemme dette Brev mellem mine bedste og kjæreste Erindringer. Gud velsig­ne og glæde Dem og alle Deres! at jeg ikke øieblikkelig har bragt min Tak ligger i, at jeg ventede paa at kunne meddele Deres Durch­lauchtighed, som saa naadig interesserer Dem for mig, noget glædeligt, med Hensyn til min Livs Lykke; dette kan jeg nu i Dag, da Sagen er afgjort. Ligesom Øehlenschlæger, Heiberg og Hertz har jeg fra Kong Frederik den Sjettes sidste Leveaar, 200 Specier aarlig af Finantserne, jeg troer det er af en Sum bestemt til Videnskabens Fremme, vor hjertelige velsignede Konge har af egen Drift og Naade i disse Dage forøget denne Støtte for min Fremtid med 100 Specier, saa at jeg nu aarlig har 300 Specier sikkert. Jeg kan saaledes nu, i Forening med hvad mine Arbeide indbringer, komme til at føre et, fra den Side, sorgfrit og hyggeligt Liv; jeg er inderlig glad og dybt bevæ/get, gid at jeg kunde udtale det, eller vise ret mit taknemlige Sind; den gode Gud, som saa forunder­ligt har ført mig frem i Verden give mig aandelig Kraft til at le­vere Værker den kan vise Dygtighed. Deres Durchlauchtighed tilgive mig at jeg her udtaler alt dette men jeg er opfyldt deraf og jeg ved at ogsaa De er mig naadig og god. Det har været mig en stor Glæde i disse Dage at see fra flere engelske Aviser at min Impro­visator er oversat paa Engelsk og det ganske fortræffeligt, den er optaget med særdeles Bifald og man tildeler mig en næsten for stor Roes, fra Petersborg hører jeg at Improvisatoren ogsaa er udkommet paa Russisk, saa at det ret synes som om en Lykke=Stjerne stod over /, mine Skrifter; i Tydskland har jeg allerede et stort Publicum og særdeles Venner, det var morsomt om jeg nu ogsaa kunde have samme Guld i Engeland og Rusland. En saadan Lykke gjør sandelig ikke, som Mange tro, stolt, nei blød og ydmyg, jeg føler for dybt i Sindet, hvorledes alt er en Gave og den er jeg glad og taknemmelig for.

Nu skinner da Foraars Solen, om tre Uger, vil jeg haabe, Træerne skyde Knappe, jeg længes efter Naturen, længes efter at flyve hen over Havet og igjen see grønne Skove; at reise til Spanien, og det i Aar, bliver der intet af, en lille Udflugt til Tydskland kunde jeg vel nok gjøre, men jeg har op= / givet denne, uagtet jeg har venlige Indbydelser; jeg vil lægge disse Penge til side og see om jeg da næste Aar kan komme lidt mere syd paa, ja maaskee naae Spanien! Hans Durchlauchtighed Hertugen var saa naadig at sige mig, at jeg var velkommen, at jeg turde komme til Sølvbryllup­pet iaar og De naadige Hertuginde, skriver ogsaa i Deres Brev at de Alle venligt ville see mig, jeg har efter denne Fest indrettet min Sommer-Udflugt, og tillader mig allerærbødigst at spørge naar jeg i September tør komme? Tør jeg haabe at jeg ved et Brev, skrevet af Een eller Anden, faaer at vide om Tiden jeg tør komme, da jeg imidlertid om en Maanied tager paa Landet, tør jeg da bede om at det sendes til Konferentsraad Collin.

Min Tanke er saa tidt og ofte paa det deilige Augustenborg, alle Erindringer derfra foresvæve mig i min Sommer-Længsel; tør jeg haabe at Deres Durchlauchtighed bringer mig i naadigst Erin­dring hos Hertugen, de unge Prindser og Prindsesser, jag takker for de venlige Hilsner fra Frøken Krogh, Miss Howden og Alle, som saa mildt huske mig.

Vi have i den sidste Tid faaet to interessante Nyheder paa det Kongelige Theater, et originalt Lystspil, en Skizze, men høist morsomt og et nyt Drama fuldt af Poesie, det er som en frisk Rose, afrundet og duftende. Bournonvilles nye Ballet vil nok første Gang blive givet ved Hans Majestæt Kongen af Preusens Ankomst; en lille Opera, hvortil jeg / har lev eret Texten er ogsaa snart i vente. Et Hæfte nye Eventyr er min seneste Virksomhed, jeg skal have den Ære, om Deres Durchlauchtighed tillade det, at overrække Dem et Exemplar naar jeg har den Lykke at komme til Augustenborg; i Lø­verdags læste jeg Eventyrene for Hans Majestæt Kongen og Dronningen, de vare begge saa naadige og velsignede mod mig, som altid og samme Aften var det jeg hørte af Hans Majestæt selv hans naadige Bestemmelse, til mit Fremtids Held, som jeg herovenfor har tilladt mig at fortælle. Al Glæde og Lykke, deiligt Sommer-Solskin ude og inde i alle Hjerter! som et Barn glæder jeg mig til at see Dem alle, til mundtlig at udtale min hjertelige Tak og Hengivenhed, Gid De, naadigste Hertuginde og alle Deres laltid blive mig saa milde og gode, som jeg føler mig lykkelig derved.

Kjøbenhavn 14 April 1845

allerærbødigst H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus