Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 22. oktober 1844
Fra: H.C. Andersen, Edvard Collin, Ernst Marcus Weis   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

[22.10.1844] Kjre Hartmann [Edv. Collins hndskr.]

Jeg synes dog at jeg skylder Dig, inden din Hjemreise at melde Dig Tingenes Status. For det frste kan jeg melde, at jeg mdte din Kone iaftes paa Tivoli i Selskab med Bunzenerne, hun har det altsaa godt. Med vor Musikforening er det af mange Grunde gaet langsomt. Mine Skrivelser til Reprsentanterne vare nemlig 17 Dage om at circulere blandt disse, og saa kom de med Samtykke, saa at der intet var i Veien, undtagen den tabte Tid; derefter kom Vrvlet med Wexschall om Quartetterne; dette antager jeg dog nu for fuldkomment beseitiget, idet Wexsch:, Mohr og Paulli og Kuhlau have paategnet min Skrivelse til Dem, og altsaa gaae ind paa Conditionerne. Derhos have alle Dommerne ved Prisopgaven modtaget Valget. Zinck med nogen Besvrlighed: Avertissementet derom kommer imorgen i Avisen og Tingene saaledes i Gang. Vi have nu bestemt frst at ville give en SymphonieConcert, rimeligviis Onsdagen d. 6te Novbr, den frste store Concert vil derimod komme senere, og det isr paa Grund af hiin Udsttelse med Reprsentanterne; thi Circulairet til de Sprgende blev opsat at ombringes indtil det store Circulaire kunde omdeles til alle Medlemmer, hvilket frst begynder imorgen den 22de; da vi nu vente Dig hjem i Begyndelsen af November, vilde det vre urimeligt at paatage sig nogen Forbindtlighed hos Helsted ved at faae ham til at holde 1 2 Prver inden Du kom. Nu skal Andersen have Lov til at skrive lidt, saa kommer jeg igjen.

[Andersens hndskr.] God Dag! her er jeg. Du lever da vel i lutter Laurbr og Rgelse, ikke sandt! forni dig ret og hils smukt fra mig hos Mendelsohns og Schumanns! hils de af mine Venner Du trffer paa. Gade trykker Du smukt i Haanden fra mig og naar Du saae har drukket "Hylde-Thee" nok, saa kommer Du hjem, dampende paa det bedste, jeg mener paa "Bane" og paa "Skib", en "liden Kirsten venter Dig, hun er blevet i een Act og confirmeret af Directionen, Du kan strax give hende Krandsen om Haaret, Tone Krandsen; vi ville alle gjerne at hun kunde komme frem i Verden naar Storken kommer nste Aar! Hils din Svoger og tnk nu smukt og venligt paa din gamle Ven H. C. Andersen

[Eduard Collins hndskrift:] Her er jeg altsaa igjen, men jeg bliver afbrudt af Een der vil tale med mig. / [Ernst Weis hndskrift:] Efterat i ovenstaende Skrivelse Forretningsmanden har afhandlet Forretninger og Digteren med den ham egne Naivetet har skrevet om sig selv, kommer nu Touren til mig, der hverken er Forretningsmand eller Digter, men nsker at representere det reent Menneskelige, det Venskabelige. Jeg vil derfor som Ven raade Dem, til at have et vaagent ie med Deres Kone, forsaavidt saadan kan lade sig gjre formedelst den lange Afstand. Det er nemlig ikke troligt at hun lgger sig meget efter Huuslighed, i det Mindste har jeg i den sidste Tid 3 Gange vret paa Deres Bolig for at besge hende, men hver Gang har hun vret hjemmefravrende. Dersom dette nu havde hndet mig i de frste Dage efter Deres Afreise, saa vilde jeg have fundet saadant ganske naturligt, men at det tager til efter som Deres Fravrelse forlnger sig synes mig foruroligende. Gud veed om det derfor ikke var bedst, at De snart kom hjem igjen. Deres yngste Sn Fritz synes heller ikke strk i hjemlige Flelser; i det Mindste var han igaar aldeles villig til at forlade Huus og Hjem Fader og Moder og gaae med mig frst til Gurre og saa ud i den vide Verden. Hvad nu Rungs Musik til Holsts Stykke angaaer, da vil jeg om Stykket selv ingen Mening yttre, fordi det kan vre at jeg den Aften jeg saae det, ikke har vret ret oplagt; saameget er imidlertid let at see, at det ligesom Tivoli indeslutter Alt, hvad et Menneske kan forlange af dramatisk Nydelse, og det maa altsaa ligesom sit Forbillede ndvendig have et stort Publicum; men som sagt hvad Musikken angaaer, da antager jeg at Deres Kone og jeg herom omtrent have samme Mening. jeg referer[er ] mig altsaa til det, Deres Kone herom formeentlig har skrevet i sit sidste Brev til Dem og henviser Dem, forsaavidt De maatte nske en anden Dom, til Bladene. Min Hilsen til Grossereren. E.W. Dd og Pine nu maa Brevet afsted. Din E Collin

//Heri et Brev fra din Kone og et Program til Gade. 22/10 44

Tekst fra: H.C. Andersens Hus