Dato: 14. juli 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Glorup den 14 Juli 1843.

Dersom jeg var flyvet ud af Landet, da havde De vistnok allerede for flere Dage siden faaet Brev fra mig, men jeg er hjemme og Brevduen faaer altsaa dansk Phlegma. - I Sor blev jeg tre Dage, hvor Haucks og Ingemanns gjorte mig det behageligt og interessant; uden disse to Familier er denne By mig utaalelig med samt sin udskregne Natur; her er en Kloster-Eensomhed, en skimmelgrn Celle synes mig denne Moseplet! nei saa heller leve og d i Korsr, der skyller dog Havet op paa de ngne Stene, der skingrer Posthornet og Folk er altid paa Vandring; Vandring er Liv! Da jeg med Diligensen steeg i Land paa Nyborg Skibsbroe var det netop Dronningens Fdselsdag,1423 Skibene flaggede, Kanonerne rumlede, Commandanten1424 med Familie stod der for at tage ud med en Baad til Deres Broder Captain Peder,1425 som laae med sit Farti ude i Bugten, gjerne var jeg fulgt med, men Postillonen blste, - jeg sendte en Hilsen til Capitainen og rullede til Odense hvor fra jeg en Time efter begav mig til Langense, hvor Baron Adam Holsteen1426 boer! - Her er ganske en sterigsk Natur, Sen synes en Flod, Bakkerne hve sig med Granskove, gamle Trer hnge ud over Vandfladen, her kan man ret vandre og synge Waldeinsamkeit! ach ich mchte ich war weit ? Gud bevares, nu bliver jeg med eet tydsk, det er jo skrkkeligt i disse schleswigholsteinske Tider!1427 beneditione1428 sorella mia! - Fra Langense gjorte vi en Dag Udflugt til Hindsgavl,1429 her har De vret, her er smukt, ikke sandt, det Punkt hvorfra man seer op i Koldingfjord minder mig forunderligt om Bredderne ved Mlaren! her i Fyen vil man nu have det skal vre en sydlig Flod Prospekt, men med den Himmel vi have kan Intet blive sydligt i vort, af os selv, hit skattede Land; Udsigten er svensk! Nogle Dage efter tog vi til Svendborg,1430 der ogsaa ligger deiligt og nu i Lverdags1431 rykkede vi ind paa Baronens andet Gods: Holsteenshuus, det tredie Pragt-Punkt i det fyenske Land; her er paa en Bakke, tt ved Haven, et Panorama, som var man paa et Bjerg, milevidt seer man om sig, fra Als til Thorseng fra Odense Spiir til Assens Banker; Dagen efter vor Ankomst var her paa Holsteenshuus en Slags Folkefest; et Par Hundrede Mennesker fra Svendborg og Faaborg vare samlede for at see lidt ud i Verden; de havde en skrkkelig Mngde Mad med, hele Kurve fulde, det var en Nydelse! - Her traf jeg Deres Broder Peter, hvis Farti nu laae i Faaborg Fjord, han var i Selskab med Agent Voigts,1432 jeg traf den hele Familie, de fleste af den havde jeg ikke seet i 13 Aar; ja saa lnge er det siden jeg som ung Student fli gjennem Landet med Hjertet fuldt af Sange; Deres Broder var i ypperligt Humeur, jeg veed ikke lnge at have seet ham saa livsglad og elskvrdig! - I Mandags skulde jeg have tilbragt hele Dagen inde i Faaborg hos Voigts, men den gamle Excellence fra Glorup, kom med eet jagende til Holsteens Huus for at hente mig hjem til sig;1433 jeg tog strax med den gamle Mand, da han syntes at stte saa stor Priis derpaa; her er skrkkeligt stille og eensomt, men jeg lever alene for min Ahasverus,1434 den meeste Tid af Dagen reenskriver jeg hvad jeg paa hele min Flugt fra Januar til nu, har nedskrevet, og nste Mandag1435 kommer Baron Holsteens Vogn og henter mig igjen til Holsteenshuus, dog kun nogle Dage, da er jeg atter her paa Glorup og i de frste Dage af August paa Bregentved. Der venter jeg at finde Brev fra Dem, det sendes derhen per Ringsted. - I Dag er tredie Act af Ahasverus reenskrevet; de to sidste Acter ligge i chaotisk Forstyrrelse, det vil sige paa Papiret, i min Tanke staae de saa pyntede som fattige Comfirmanter! - Vor Herre maa vide hvad Glde jeg oplever af dette Vrk, hvor Mange der forstaae det, vilde forstaae det eller kunne! - jeg frygter at man vil see paa Billedvrket i de enkelte Stene af den store Pyramide og ikke paa denne selv! - Ja De er mig jo ogsaa en Kjbenhavner hvad Ahasverus angaaer, eller er jeg en fattig Skattegraver, der kun hver Gruus og Rdder istedetfor den drmte Skat! - De har aldrig ret forstaaet min Idee, maaskee har jeg udtalt mig for omstndelig, det gaaer maaskee bedre naar jeg giver Dem Ideen kort, i faae Ord, som jeg gav Rachel1436 den, hun begreb min Tanke. Nu vel! Jdedommet reprsenterer det Bestaaende, det Gamle, Ahasverus var altid Jdedommets Reprsentant; han forkastede det ny Guddommelige, forkaster det altid; Menneskeheden skrider bestandigt fremad, skjndt den har en Ahasverus i sig der idelig forkaster det Nye, det vil sige det Nye, som er af Gud, men dette skrider seirende fremad, Menneskeheden maa gaae til Fuldendelse; hvert Aarhundret er en Blge der forstenes og danner en Steen i Verdens Pyramiden, den Pyramide der betegner den menneskelige Udvikling. Denne vil og maa fuldendes. Alt leder til Udvikling og Erkjendelse af det Sande, det Gode og Skjnne! Der har De min Ahasverus; har jeg maaskee nu sagt for lidt; dette omtrent sagde jeg Rachel, Heine, Dumas og David, de forstode mig! Min Musa vandrer ikke denne Gang gjennem Phantasiens Skove, dvler ikke paa en enkelt historisk Skueplads gjr endnu mindre Theevands Vesitter for at fortlle en Hverdagshistorie, hun flyver paa strke Vinger ud over det hele Verdens Liv, hele Menneskeheden ligger under os, Gud udbreder sig oven over, jeg fler denne Flugt - om jeg kan udtale den er et andet Sprgsmaal. Hils hjerteligt Deres kjre, velsignede Broder, glem ikke med mange Hilsener Deres Sster og de raske Drenge, der alle syntes mig meget elskvrdigere end fr. Hendrik Stampe maa De sige at han tidt er i min Tanke, at jeg holder saa meget af ham at han er den eneste der kan vkke Lngsel hos mig efter Nys, dog det er vel ikke vrd at sige, det kunde saare Andre! siig ham, at bryder han sig om det, skal han faae Brev fra Bregentved. Lev vel! med broderligt Sind H. C. Andersen.

E. S.Jeg seer at Heiberg1437 i een af sine sidste Critikker, ngter mig selv Talent, som Lyriker, stter Holst mellem Stjernerne og mig i Rakkerkulen.

[Udskrift] Til Frken Henriette Wulff.

afleveres hos Kongelig Hof Bygmester Hr Etatsraad, Ridder etc. Kock,

boende i nye Kongensgade nedad mod Volden

i Kjbenhavn.

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus