Dato: 11. juli 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 11 Juli 1843

Kjre Jonna!

Du synes vist at det har varet noget lnge fr du fik Brev, og det vil glde mig om du synes det, thi da tyder det paa, Du har mig venligt i Erindring, men da maa jeg ogsaa gjre Undskyldninger; jeg har vret idelig paa Reise, der levnedes mig ikke mere Tid end til to Breve, eet den kjre Theodor fik og eet jeg ikke kunde udstte at skrive til Fru von Eisendecker i Oldenburg. Jeg er flagret om, som en Svale; i Sor var jeg hele tre Dage hos Ingemanns, jeg har i Brevet til Theodor talt om dette Ophold; saa gik det i Gallop til Langense i Fyen, eet af de deiligste Steder jeg kjender paa denne smukke e, man lever her i en sand Skov-Eensomhed, det ene smukke Anlg aflser det andet, Skove og Bakker groupere sig ganske allerkjrest, og Familien, Du veed det er Baron Adam Holsteen, gift med en Ssterdatter til Grev Rantzau Breitenburg, er godmodige, venlige Mennesker, Brnene tre unge Baronesser ride, kjre, tumle sig, som Drenge, men have dog en elskvrdig Barne-Natur, man maae holde af dem; saa du seer jeg kan nok der fle mig vel, isr da jeg er ugenert kan vre alene naar jeg vil! - daglig kjrte vi Toure og een Dag endog til Middelfart, hvor jeg tilbragte flere Timer paa Hindsgaul, det meest romantiske Sted i Fyen; isr er der / fra Haven en Udsigt til Koldingfjord, som er henrivende, den minder mig srdeles om Mlarens Bredder. - Jeg havde dernst Raadighed over Heste og Vogn, kunde komme hvor jeg vilde og saaledes kjrte jeg en dag alene op til Odense for at see Theatret der, det er sandeligt smukt og Madam Werlighs Selskab ganske godt; jeg saae Romeo & Juliette, som behagede mig! det er en nysselig Baggatel. Den 8 Juli forlod jeg med Baron Holsteen Langense vi kjrte over Odense til Svendborg for at tage imod hans Fader de gamle Excellense Holsteen, Admiralen, derpaa overnattede vi paa Hvidkilde, hvor jeg dog ikke ret flte mig hyggelig! - her er et smukt Have-Partie, en deilig Grsplet med et stort Springvand, men det er nsten det Hele og inde i Huset - som sagt der flte jeg mig ikke hjemme, sknt jeg ellers saa let hefter mig fast til hver Plet, man har imidlertid saa venligt indbudet mig at komme igjen, men jeg veed ikke om det skeer! - Sndag den 9 indtraf jeg paa Holstenshuus, hvor Bygning ikke er betydelig, Haven ikke heller, men Skov-Hiderne rundt om saare storartige, tt ved Haven seer man til Odense, omtrent 5 Miil, dernst lige under sig den gode Stad Faaborg, erne Als, r, Thorseng &; det er et lille Bjergpanorama, Alt seet i Fugleperspectiv. Vi kom netop her til en stor Folkefest, over / hundrede Mennesker vare udvandrede fra Svendborg, halv saa mange kom fra Faaborg, Alle med store Madkurve, Drikkevare og bhmiske Musikanter, som blste dem et Stykke; et Telt var opreist i Haven ved Holsteenshuus, det saa ganske festligt ud. Jeg traf flere gamle Bekjendter og mdte megen - Agtelse! Capitein Peter Wulff saae jeg i Selskab med Agent Voigt fra Faaborg, han laae just dernede med sit Farti og indbd mig til en Tour nste Dag, vi skulde da see Falster, men jeg kunde ikke tage derimod da jeg var Gjst paa Holsteenshuus og nylig indtruffet. Igaar, Mandag, skulde jeg have tilbragt hele Dagen hos Voigts, det betydeligste Huus i Faaborg, jeg var der ikke i 13 Aar, men jeg maatte indskrnke mig med at kjre derind og efter Frokost der, jage tilbage for at flge med den gamle Excellense Moltke til Glorup, den gamle Mand er mig srdeles hengiven, ja al for hengiven han var nylig i Sjlland, da jeg indtraf fra Udlandet, man sagde ham der at jeg var kommet og reist til Fyen, han troede at jeg var reist lige til ham og han forlod derfor ieblikkelig sin Sster, hvem han besgede, og tog strax til Fyen for at modtage mig, det er en Opmrksomhed, / der gjr mig ganske forlegen; jeg hrte derom paa Langense og skrev ham derfor til, lovede at jeg fr, nste Torsdag, skulde gjste ham og at jeg nu laa paa Reise med Baron Holsteen fra Langense til Holstenshuus, den gamle Mand, tog aligevel nu strax igaar, lige Dagen efter jeg var indtruffet der, ned til Holsteenshus for at hilse paa mig og - jeg maatte kjre da med ham herud; han er ganske mutters ene, saa det er ikke saa lystigt, men det glder ham at have mig og jeg bliver derfor her til nste Mandag, en Termin jeg har sat, til hvilken jeg igjen afhentes til Holstenshuus; nogle Dage efter er jeg igjen paa Glorup og da gaaer det herfra til Bregentved. Jeg har imidlertid i denne Omflakken, uagtet jeg ikke havde Tid at skrive Breve, digtet en Deel paa "Ahasverus", Tankerne have vugget sig i Brystet, naar jeg rullede afsted; et heelt Blomsterflor til min store Bygning skjd frem mens jeg saae det friske Sommergrnne rundt om! - Lad din Moder lse dette lille Epistel, jeg skriver til hende et Suplement!

din gamle trofaste Ven

H. C. Andersen!

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 26-28)