Dato: 13. april 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Gottlieb Collin
Sprog: dansk.

106. Til Gottlieb Collin. Paris den 13 April 1843.

Kjre Ven!

Igaar fik jeg fem a sex Linier fra Deres Fader, hvori han underrettede mig om, at et Brev fra Dem til Theodor maatte vre indtruffet i Paris, men var dette skeet efter Theodors Afreise, om jeg da strax vilde sende det hjem til Kjbenhavn. Dagen forud havde Koss gjort mig en Vesit, og da i Samtalens Lb fortalt mig at der netop om Morgenen var kommet et Brev til Theodor og at han strax, af sig selv havde sendt dette til Italien. Jeg skrev da ieblikkelig til Deres Fader og sagde hvad jeg vidste. I Dag trffer jeg sammen med Andreas Bunzen, jeg taler til ham om denne Sag og han udbryder: Dd og Pine, det skulde dog ikke vre fra Gottlieb et Brev jeg, med Posten, har modtaget til Theodor! jeg har troet det var fra Glsel og vret i Uvished med mig selv om jeg skulde sende det til Italien, da det seer saa tykt ud og dog ikke synes at vre meget beskrevet! - Han tog det frem; ja Udskriften forekom mig at ligne Deres, men da jeg jo ikke hrer til dem, der ofte har seet Deres Haandskrift, turde jeg ei afgjre om det var Brevet fra Dem, eller om hiint Koss havde sendt afsted, var det rette; vi sluttede da en Comitee og i denne blev afgjort, at Brevet i Vidners Overvrelse blev klippet op for at see om der laae en Vexel inden i; denne fandtes tillige med et Maal og begge disse Dele tog jeg til mig, eftersom Deres Fader udtrykkelig skrev, at Brevet fra Dem indeholdt en Comission, Vexelen ld desuden paa Rougemont og hrer altsaa hjemme i Paris. Det Skrevne til Theodor, indesluttede vi strax i en ny Comvelut, i hvilken Bunzen og jeg skrev det Passerede og sendte en Time efter paa Posten til Rom.

Vi troe saaledes i alle Henseender at have valgt det Rigtigste, kun veed jeg ikke hvori Comissionen bestaaer, og derfor er det, at jeg her ieblikkelig skriver til Dem, for at sprge, om De vil det, saa skal jeg udfre hvad De har ville overdrage Theodor, men jeg maa bede Dem at De strax ved dette Brevs Modtagelse skriver mig til, thi jeg forlader Paris den 8 Mai, tidlig om Morgenen og jeg maa dog have nogen Tid til at besrge Deres Forlangende. Et Brev har hidtil brugt 10 Dage fra Kjbenhavn til Paris, fra igaar hrer jeg faae vi det paa otte, det Hele lader sig altsaa endnu godt ordne. Dersom De ikke vil sende Brevet til mig gjennem Legationen, -da er min Bopl i rue richelieu, Hotel Valois, vis a vis la bibliothek.

Under hele mit Ophold ude har jeg, som sdvanlig skrevet flittig til det collinske Huus, men naar jeg undtager to Sdler fra Deres Fader og een fra Jonna, har ikke en Eneste skrevet mig til; jeg var igaar aldeles vis paa at erholde en ordenlig Skrivelse, i det jeg gjorte den falske Regning, at om man havde udsat.det Dag for Dag; vilde dog min anden April bringe mig i Erindring, men der kom ikke et Ord, uden de faae Forretnings Linier Deres Fader sendte mig, det bedrvede mig meget, som vist mit igaar skrevne Brev til Deres Fader vil antyde jeg havde derfor igaar og tildeels Natten med, een af de ulykkelige lidende Tider, som jeg ofte havde dem under min frste Reise til Italien og enkelte Gange under den senere strre! Det er en Slags kold Luftning fra Hjemmet,-som gjr Sindet sygt og Blodet giftigt! - -Men det er nok min Maade at faae Hjemvee paa - Dem, kjre Ven, kan her ingen Bebreidelse gjlde, thi jeg har ikke skrevet Dem til og der skal jo noget for noget! -Jeg har vret noget angrebet af Seine-Vandet, men nu troer jeg at det er overstaaet, kun at jeg blomstrer saaledes med Philipenser, at jeg i Ansigtet seer ud, som en Julekage! - Mange hist interessante Bekjendtskaber har jeg gjort og mder overalt en Opmrksomhed og Godhed - som, jeg tr ikke sige hjemme, for saa li jeg, men som om jeg var i Tydskland eller Sverig. Victor Hugo, Rachel, A Dumas, Alfred de Vigni og mange Flere bidrage meget til at gjre mig Paris kjrt og uforglemmeligt! hvor anderledes fremmed stod jeg ikke her da jeg var i Paris frste Gang. Hos Baronesse Phaffis har jeg moret mig bedst, af alle de Soireer jeg har besgt. - Hils nu Deres egen -kjre Kone, et lille Brev har hun nok faaet fra mig, hils Drengene, de nvne mig vel imellem. Lsse reiste til Neapel, nu sidste Lverdag, Kriger tager afsted omtrent paa samme Tid, som jeg, Buntzen alene bliver den staaende Danskhed; jeg er kommet til at kjende begge disse to sidste og holder srdeles meget af dem, de have vret mig fremmede fr! Men nu Levvel! jeg hrer altsaa fra Dem, er det ikke Tilfldet, da bringer jeg Dem Vexelen hjem om nogleUger!

venskabeligst

H. C. Andersen

E.S. Vil De sende Bournonville indlagte Skrivelse.

[Paa Randen af Brevets fjerde Side:] Det falder mig [ind], at De maa vist sende mig en Fuldmagt til at hve Pengene paa Theodors Creditiv, ellers gjr maaskee Rougemont Indvendinger. Jeg veed ikke.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter