Dato: 21. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Paris 21 Marts 1843.

Fra Brssel maa De have modtaget et Brev fra mig; jeg kom her til Paris den 8de Marts og boer midt i Byen rue Richelieu Hotel Valois vis avis la bibliothek.1332 Marmier er meget net mod mig og det fornier mig doppelt, da han ikke er yndet af Landsmndene,1333 isr er han det ikke af Orla Lehmann, der i Kjbenhavn har viist Marmier mange Tjenester og her ikke engang har faaet hans Visit; Lehmann har for mig meget omstndelig udviklet Sagen, men nok om det ?! jeg finder M nydelig mod mig, han har indfrt mig hos Victor Hugo1334 og Alexander Dumas;1335 den frste har jeg endnu ikke truffet, men derimod Konen,1336 som er overmaade smuk og elskvrdig, samme Dag jeg aflagde Besg, sendte Victor Hugo mig Billet til een af de bedste Pladse i Theater franais for at see hans nyeste Drama Les burgraves1337 og hvortil man knap kan erholde Plads; der er imidlertid Mange mod dette Stykke, Folk piber og klapper, jeg finder det ikke dramatisk men det har vist nok mange Skjnheder; iaften gives i Palais royal en Parodie derpaa Les heures-graves1338 og paa Varietes bereder man sig paa en lignende.1339 I Marmiers Vrelse fandt jeg to af Deres Malerier, han viiste mig dem strax og talte ret saa smukt og godt om sin kjre Veninde i Kjbenhavn, skriv ham en lille Sddel til og lg inden i mit Brev, det jeg snart faaer; een af Dagene skal jeg i Besg hos Lamartine;1340 imidlertid har jeg ingen funden saa elskvrdig, ligefrem og god mod mig, som Dumas,1341 Forfatteren af Impressions de Voyage!1342 han tog mig om Halsen og var meget glad ved at see le bon, aimable Poet danois! han spurgte til Thorvaldsen, hvis Atellier [han]1343 har besgt i Rom og bad mig sende den store Kunstner hans hjerteligste Hilsen, vil De bringe den. Kongen af Sverrig har indviteret A Dumas til Stockholm, da Dumas Fader1344 har vret General med Bernadotte; Reisen der hen vil han lgge over Kjbenhavn, rimeligviis om to Aar. Igaar spurgte han mig om jeg havde Lyst til at gjre Rachels Bekjendtskab, jeg bejaede det med stor Glde og han sagde, nu vel, saa gaae vi sammen nste Onsdag1345 op i Theater francais, hun spiller Phdra,1346 vi kunne tage Plads bag Couliserne og saa tale vi med hende mellem Acterne! see det skal jeg imorgen! misunder De mig ikke! Dumas har ogsaa sendt mig to Billetter paa een Gang for sit nye Stykke i Varits;1347 Thalberg er her i Paris, men giver ingen Concert, han overraskede mig med et Besg, det kjre Menneske!1348 jeg mder saa srdeles megen Opmrksomhed, mit Navn, men kun mit Navn, kjender man og for dette ene mder jeg Velvillie; hvor forunderligt godt har jeg det ikke ude imod hjemme, hvor jeg intet er, intet gjlder, oversees, trdes, bespyttes - og om to en halv Maaned er jeg der igjen! ak !!!!!!!!! En Hyldest fra Tydskland maa jeg dog fortlle Dem, De misforstaaer mig ikke, De veed Sligt gjr mig godt, ja er ndvendigt skal jeg ikke gaae til Grunde, eller rettere min Gemytlighed forstene i det vammelkolde Kjbenhavn. En ung, gift Dame i Oldenburg1349 har skrevet mig et Brev til fuld af Beundring og Henrykkelse, over mine Arbeider og beder mig lgge Veien hjem over Oldenborg og boe nogle Dage hos hende og Manden, men jeg gaaer hjem over Berlin. Flittigst har jeg besgt den italienske Opera,1350 og der flere Gange hrt Grizi;1351 i Begyndelsen vilde hun ikke ret tiltale mig, hun forekom mig ganske en fransk Jomf Zrza, men ved de to sidste Forestillinger er hun steget betydelig for mig, den ene Gang gav hun den lystige Enke i Donizettis nye Opera, Don Pasquale, og den anden Gang Norma , det er Kraft, Storhed og Genialitet, man faaer en heel Aandens Daab ved at hre hende; den svenske Jomf: Nissen1352 var Adalgisa og vandt meget Bifald, hun blev tilsidst fremkaldt med Grizi; jeg har besgt Nissen, som synes en naturlig beskeden Pige, men ikke smuk. Portrttet af Victor Hugo har det ikke vret mig muelig endnu at opdrive, jeg skal tale med Delong1353 og Ahlefeldt1354 derom; hvad de smaa 2 Sous Stykker angaaer, da er der i den senere Tid slet ingen nye udkomne, man maa vlge mellem de gamle og af disse har De allerede de bedste! jeg har sgt fem a sex Stder og der bragt omtrent 10 ud jeg seer De ikke har, jeg skal overalt hvor disse Portrtter findes sge efter flere, men jeg er bange at det ikke bliver mange jeg erholder, thi vel er der flere Hundrede at vlge imellem, men disse bestaae meest i Portrtter fra Revulutionen eller Deputerede, som jeg ikke kjende og da ikke tr tage til Dem. Selv har jeg til min Samling hjemme snart hele 40 Stykker, men det er lettere at vlge for sig selv; Doubletter er jeg naturligviis kommet til blandt disse, da jeg ikke kan huske nie hvad jeg har og ikke har, hjemme kan De faae disse at see. De skriver at De hos Adlers har hrt af et Brev fra Holcks i Hamborg at jeg der saae rkenens Sn, men slet ikke syntes om den; De maa have misforstaaet Adlers, thi sligt kan Holcks ikke have skrevet, de saae just hvor henrykt jeg var over dette Stykke og jeg paalgger Dem at berigtige det hos Adler; Der Sohn des Wildnis er et srdeles interessant og poetisk Stykke; ligeledes skriver De at jeg fra Adlers har faaet Brev til Koss om at faae fri Entre i et af Theatrene, det er ogsaa galt, jeg fik et Brev fra Adler til Delong, men den gode Mand, skjd det strax fra sig og over paa Koss, han har ogsaa skrevet derom til Theater franais,1355 men der er intet Svar kommet. Koss, som det er Skik og Brug hjemme at dadle, kan jeg kun rose, jeg veed ikke hvad og hvormeget de reisende Landsmnd forlange af ham, endnu har han vret ligesaa opmrksom mod mig, som Delong, der jo srdeles roses. Hils nu smukt Brdrene og Fru Kock, bring ogsaa Etatsraaden1356 og Brnene min Hilsen, men glem ikke Henrik Stampe, det gode Menneske, jeg har ret i de to sidste Aar faaet ham kjr og er glad derved, eftersom jeg een Tid slet ikke syntes om ham. Glem heller ikke den vrige Familie Stampe og ligesaa Adlers! - Jeg venter ganske sikkert til den anden April et Brev fra Dem og senere eet, som Hilsen for dette, De her faaer. De maa endelig see at arangere en Pariser Reise, det er ingen stor Sag, De kan jo gaae over Holland og Belgien, det er ligesaa billigt, som med Dampskibet til Havre. Brevet fra Frhlichs1357 er besrget, jeg har selv travet ud med det, men saae ingen. Skriv mig endelig lidt til om Agnete, dersom den kommer frem - De kan jo sprge Adler, thi alt hvad der angaaer mig som Digter hjemme hrer til Naades-Sager!1358 Jeg bliver heed i Blodet hver Gang jeg tnker paa Hjemmet og Hjertet der vort kloge Kjbenhavn. Her i Paris er nu Foraar, alt tre, fire Dage har jeg gaaet uden Overtj, Solen skinner varmt og Boulevardens Trer have store grnne Knoppe! Lev nu vel! vil De ikke nok paa det hurtigste besrge indlagde lille Epistel og ligesaa hurtig skrive mig til. Fra Ahasverus vil jeg ikke hilse, da De med Hensyn til ham synes at vre gte kjbenhavnsk! - Lev nu vel! hils den gode, milde Elise og tnk venlig paa Deres broderligt sindede - H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus