Dato: 18. februar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Breitenburg den 18 Februar 1843.

Fr jeg forlader dette hyggelige Sted maa jeg tale lidt med Dem; imorgen reiser jeg til Hamborg og da gaaer det omtrent i een Flugt til Cln og Brssel. Deres Broder sagde det blev bedst at jeg skrev allerede fra Breitenburg, jeg begynder derfor ogsaa, men hvad skal jeg kunde meddele paa tre ttte Sider efter saa kort en Reise og et stille, men behageligt Ophold her i det gamle ridderlige Slot; jeg vil da i hver af de strre Byer hvor jeg dvler lidt skrive paa dette Epistel til det selv siger stop! - Men nu skal De hre om Farten herhid! - Ja det er sandt, De er en god Een! to Gange lb jeg den nst sidste Dag ud i Storm-Gaden1305 uden at De vilde vre hjemme! jeg er endnu aldrig reist bort, uden at have sagt Dem ordenligt Farvel! hos Kock traf jeg dog den kjre Sster, hvor Kock skjndte paa mig fordi jeg talte uden at vide hun skulde ud med ham; de vare ivrigt begge saa elskvrdige at jeg ret har sat mig for at gjre lidt hyppigere Vesit naar vi sees, end det fr var Tilfldet. - I Odense, hvor jeg Tirsdagmiddag indtraf, havde en reisende Trup1306 opfrt med stort Bifald min Spads: Fuglen i Pretret,1307 og den ved Udfrelsen af Dina1308 bermt blevne Jomf: Snderskou1309 havde, i den Forvisning at jeg blev Fredag over, bestemt til sin Benefice Forestilling: Mulatten, jeg reiste imidlertid strax afsted og kom Torsdagmorgen her til Breitenburg,1310 hvor to varme pyntelige Vrelser ventede mig, hvor Rantzau kjrligt og hjerteligt modtog mig og hvor jeg nu har tilbragt 14 Dage og levet saa deiligt eensomt, uden at pines af Nogen, hvor jeg har skrevet paa min Ahasverus,1311 vandret paa Digerne og ind i Skovene; Lrkerne have sjunget og et Par Dage var det ganske Foraar; nu ligger Sneen hit og det blser koldt, men er jeg frst i Farten da kommer Vaaren med grnne Knopper og vandrende Fugle; jeg haaber at mde Storken fr jeg selv finder min Rede i Paris.

Hamborg den 22 Februar 1843.

Saasnart jeg i Mandags1312 kom her til det danske Posthuus blev jeg paa det hjerteligste modtaget af Grev Holcks, der indbd mig at logere hos dem og hvor jeg nu har vret disse tre Dage; den bekjendte Specter ,1313 De kjender jo Christian Winthers Oversttelse af Specters Billedbog, har besgt mig, han giver mig Breve med til et Par af de bermteste Kunstnere i Dysseldorf og jeg vil derfor lgge Veien derover og blive et Par Dage, han nskede at vi engang skulde arbeide sammen og jeg har Lyst dertil. laften skal jeg see Der Sohn der Wildniss, som jeg ikke kjender; Hamborg er i en Sle, den afbrndte Deel1314 begynder at reise sig, men Alt er endnu i en gruelig Tilstand, selv Plene ved hver Bro ere forkullede, de lugter ganske brndt og man vandrer over sorte, stygge Ruiner.

Cln den 1 ste Marts.

Hertil er jeg kommet! - Der Sohn der Wildnis var det interessanteste jeg saae i Hamborg, et andet Stykke: Der Sohn der Elfen var noget forfrdeligt Ti og blev udpebet, uagtet Forfatteren i sidste Scene ret havde beilet til Hamborgerne, ved at lade Heltinden sige til Alfernes Dronning, bring mig til mit Hjem, det elskede Hamborg og Dronningen svarer: Hamborg er afbrndt og nu saae man dets Ruiner og derpaa hvorledes det skulde hve sig i Herlighed. - Reisen1315 derfra og lige til Dysseldorf var uhyggelig og kold; jeg var nsten den hele Vei ganske aleene i Deligensen. tre Ntter i Trk! jeg frs og flte mig saa ene i Verden! Bremen1316 staaer imidlertid som en Oase i denne min Reise-rken; jeg kom jo fra Rantzau og Holcks hvor jeg havde seet saa venlige Ansigter og atter i Bremen skulde jeg see lignende; en heel Dag maa man ligge stille i denne By, saaledes er Post-Arangementet; hvad skulde jeg gjre, jeg huskede da at Caroline Jessen havde fortalt at her i Bremen levede General-Gouverneur Scholtens Sster,1317 hun er gift med den danske Consul Cesar , og at hun yndede Digteren Andersen, jeg gjorte Vesit, man kjendte mig og jeg blev mrkvrdig godt modtaget; Fru Cesar selv frte mig omkring i Byen, frte mig op paa en Udstilling hvor jeg blev udstillet og alle Mennesker kom mig nydeligt imde! en Dame fortalte mig hun havde mit Portrt, ja hun var nr ved at gjre mig en Kjrligheds Erklring, jeg saae Raadhuset, Blykjlderen og alt mrkvrdigt! - Hils endelig Caroline Jessen fra Fru Csar! (ogsaa fra mig). I Dysseldorf flte jeg mig ellers frst ret ude og da lykkelig! jeg kom her til den sidste Carnevals Dag,1318 nu vel, det var ikke Rom, men det var dog en Funke derfra; nydelige Smaadrenge reed paa Trheste, Kunstnerne havde et Narrhalle som Parodie paa Valhalla1319 og her saae man Statuer af Lizt, Becker,1320 Schiller, Alt Parodie; fra Buddeus,1321 Kunsthandl[er]en, blev jeg indfrt i Academiet til alle Kunstnerne, der hver isr viiste mig stor Opmrksomhed, fra de bermteste Mcke Schirner1322 etc har jeg Hilsener til Thorvaldsen, jeg maatte fortlle lst og fast! bring ham disse Hilsener og fortl hvad jeg har seet.

Cln den 2 Martz.1323

Nu har jeg vret omkring, seet den prgtige Kirke, der minder om Stephans1324 men langt luftigere; med Peterskirken i Rom kan den ikke maale sig; alle Vinduerne have nye Glasmalerier; jeg har besgt det Huus hvor Maria af Medicis1325 dde og Rubens1326 blev fdt; og som en Curiositet har jeg i en Boglade her kjbt min Billedbog uden Billeder oversat af La Motte Fouqu.1327 - I Eftermiddag gaaer jeg paa Jernbanen til Achen og derfra imorgen til Brssel! adio!

Brssel den 5 Marts 1843.

Det var en deilig Flugt paa Jernbanen fra Cln til Achen;1328 vi kom gjennem tre store Tunneler, den ene er, naar man gaaer, nsten en Time i Lngde, vi foer igjennem den i 4 Minutter, men i disse var det den sorteste Nat; snart svvede vi paa hie Diger over Byer og Enge, snart ind igjennem Jorden, det var, som en Flugt paa Medeas Drage. Fra Achen maatte jeg strax med Deligense for at kunne trffe sammen med det frste Tog paa Jernbanen; men vi havde paa Veien Uheld med vore Heste og kom frst til Lttich Klokken 8 istedetfor 4, om Middagen gik jeg da paa Jernbanen og fli da i fire Timer nogle og tyve Miil, det er den hurtigste Fart jeg har prvet; frste Rang er ypperlig indrettet, man finder her i Vognen to Vrelser med Divaner, begge skilles ved en Gang, hvor Drene staae aabne under den hele Fart og har en Trappe nsten lige med Jorden, for at man, om en Ulykke indtraf, kan slippe ud - men jeg troer rigtig nok at man neppe slap med hele Lemmer. Brssel behager mig srdeles meget, det flanderske Sprog forstaaer jeg, det er en ny Opdagelse. Det klinger ganske, som Plattydsk, men mere reent! enhver Tydsker maa kunde forstaae det; Fransk er imidlertid Hovedsproget. I Theatret har jeg hrt Heinefetter1329 og en udmrket Tenor og Bas. Coopmann1330 vidste alt af tydske Aviser om min Ankomst og modtog mig med stor Forekommenhed; han besrger dette Brev gjennem Legationen. Den bermte Quettelet,1331 som jeg er anbefalet til af rsted, er meget nydelig mod mig; hils nu Brdrene og Kocks ret hjerteligt; skriv mig snart til! dog jeg har en Anelse om at jeg i Paris finder Brev fra Dem! Ikke sandt!

Vil De strax lade indlagte lille Sddel besrge. Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift]

Frken Henriette Wulff.

Stormgaden 190 (Hjrnehuset mod Volden)

i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus